Prí­liš veľa Slo­vá­kov pred­stiera bohat­stvo

Martin Bohunický / 15. marca 2016 / Business

Veľké množ­stvo Slo­vá­kov žije v pred­stave, že sú bohatí. Alebo sa tú pred­stavu sna­žia vzbu­diť u dru­hých.

Prečo jaz­dia po Bra­ti­slave mladí ľudia na autách, na ktoré reálne nemajú peniaze? Prečo má každý druhý štu­dent iPhone, keď stojí troj­ná­so­bok jeho mesač­ného príjmu z bri­gády? Prečo nosia Slo­váci oble­če­nie, ktoré si naozaj nemôžu dovo­liť? Pre­tože pred­stie­rame, že sme bohatí.

Poznáš výraz “Fake it till you make it?” Slová, ktoré sa mno­hým ľuďom v zahra­ničí dostali pod kožu a postupne pre­nikli až sem. A dostali sa pod kožu až prí­liš. Mys­líme si, že tým, že budeme pôso­biť ako bohatí sa časom boha­tými naozaj sta­neme. Má to však jeden vážny háčik.

Vieš čo je bohat­stvo? Bohat­stvo nie sú drahé autá a veľký dom. Bohat­stvo = Peniaze na účte + príjmy — výdavky — účty

ab_orig_40473621_bmw-rad-3-1987-bmw-324-d

foto: autobazar.sk

Ak ti z tejto rov­nice vyjde, že do konca života nemu­síš pra­co­vať, vtedy si sku­točne bohatý člo­vek. Ak si v pluse, no musíš pra­co­vať, prav­de­po­dobne sa radíš k bež­nej časti popu­lá­cie. Ak si v mínuse, si sku­točne chu­dobný. Para­do­xom je, že mnohí, ktorí sa radia do kate­gó­rie chu­dobní, jaz­dia po Bra­ti­slave v BMW, nosia znač­kové oble­če­nie a majú v taške celú radu od Apple. Mám pre teba zlú správu. Nezmení sa to. 

Pred­stie­ra­ním zo seba boha­tého člo­veka nespra­víš. Naopak, celý život budeš živo­riť. A ak náho­dou neča­kane prí­deš o prí­jem, môže byť ešte oveľa hor­šie. “Fake it till you make it” je podľa mňa bulls­hit. A okam­žite odstráň túto myš­lienku zo svo­jej hlavy.

Ako sa teda stať boha­tým? Exis­tujú dva spô­soby, ide­álne vlastne oba naraz. Zará­bať viac a míňať menej. Ale opatrne. Míňať menej nezna­mená, že budeš žiť na roh­lí­koch a jaz­diť na zadre­tom bicykli. Budem pres­nejší. Míňať menej na veci, ktoré nepot­re­bu­ješ a ušet­rené peniaze minúť tam, kde sa ti to vráti. Môže to byť inves­tí­cia, môže to byť roz­beh tvojho star­tupu, môže to byť online kurz prog­ra­mo­va­nia, môže to byť obed s úspeš­nými ľuďmi, ktorí ti pri­nesú nové prí­le­ži­tosti. Teore­ticky aj auto, ak chceš fun­go­vať ako šofér Uberu, resp. hypo­téka na byt, ktorý budeš pre­na­jí­mať cez Airbnb.

07534d22_original

foto: Airbnb/Apartment Ivanna Bra­ti­slava

Jed­no­du­cho sa už na Slo­ven­sku konečne potre­bu­jeme naučiť, že väč­šinu peňazí by sme mali vrá­žať do vecí, ktoré nám môžu pri­niesť nas­päť ešte väč­šiu hod­notu. V opač­nom prí­pade to sku­točné bohat­stvo nikdy nedo­siah­neš. A ver mi, póza je pre­kuk­nu­teľná oveľa ľah­šie, než si vôbec ochotný si pri­pus­tiť.

titulná foto: globalroamingblog.com

Pridať komentár (0)