Prinášame ti jedinečné prvé dojmy z úplne nového modelu Škoda Scala

startstop.sk / 6. decembra 2018 / Auto

  • Pre­zreli sme si Škodu Scala ex­klu­zívne ešte pred sve­to­vou pre­mi­é­rou
  • Pri­ná­šame vám je­di­nečné prvé dojmy z úplne no­vého mo­delu mla­do­bo­le­slav­skej au­to­mo­bilky
zdroj: Startstop
  • Pre­zreli sme si Škodu Scala ex­klu­zívne ešte pred sve­to­vou pre­mi­é­rou
  • Pri­ná­šame vám je­di­nečné prvé dojmy z úplne no­vého mo­delu mla­do­bo­le­slav­skej au­to­mo­bilky

Škoda Scala ako vô­bec prvý mo­del Škody, stojí na no­vej plat­forme kon­cernu, MQB A0. Túto plat­formu zdieľa spo­ločne s mo­delmi Seat Ibiza, Volk­swa­gen Polo či Audi A1. V prí­pade Škody Scala boli však roz­mery na­tia­hnuté na úplné ma­xi­mum, čo pri­nieslo množ­stvo vnú­tor­ného pries­toru, vpredu ale aj vzadu. Ob­jem ba­to­ži­no­vého pries­toru je vô­bec naj­väčší v triede.

Pri­bližne týž­deň pred sve­to­vou pre­mi­é­rou v Tel Avive pred­sta­vila Škoda svoje prvé fo­to­gra­fie in­te­ri­éru vo­zidla no­vého mo­delu Scala. Pô­so­bivý kon­cept in­te­ri­éru čes­kej značky sle­duje vý­tvarný smer, ktorý vy­tý­čila štú­dia Škoda Vi­sion RS. 

„Nová Scala je pr­vým sé­ri­ovým vo­zid­lom, v kto­rom re­a­li­zu­jeme náš nový kon­cept in­te­ri­éru a spolu s no­vými far­bami a ma­te­riálmi za­vá­dzame aj mo­der­ni­zo­vaný di­zaj­nový ja­zyk. Pre­mi­éra mo­delu SCALA je po­čiat­kom no­vej iden­tity značky Škoda, ktorá je emo­ci­onálna a zá­ro­veň funkčná,“ ho­vorí ve­dúci di­zajnu in­te­ri­éru spo­loč­nosti Nor­bert We­ber.

Viac o no­vej Škode Scala sa do­zvieš v na­šom článku!

 

Zdroj: www.starts­top.sk

Pridať komentár (0)