Prisťahovalci by sa mali vrátiť späť domov. Dalajláma vyhlásil vo svojom najnovšom vyjadrení

Richard Vitkovský / 14. septembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Du­chovný vodca Ti­betu Da­laj­láma po­ve­dal svoj ná­zor na prob­le­ma­tiku pri­sťa­ho­va­lec­tva v Európe.
  • Pri­sťa­ho­val­com treba podľa neho po­má­hať, ale po­moc by mala mať hra­nice
  • Mig­ranti by si mali ná­sledne vy­tvo­riť svoju vlastnú kra­jinu, kde by si na­ží­vali podla svo­jich pra­vi­diel

Prob­lém mig­rá­cie je v Európe stále pá­li­vou té­mou, ktorá vzbu­dzuje rôzne emó­cie. Jedna sku­pina ľudí na čele s po­li­tikmi tvrdí, že ľu­ďom v nú­dzi je po­trebné po­má­hať. Druhá sku­pina skep­ti­kov je pre­sved­čená o tom, že ma­sívny prí­lev mig­ran­tov na starý kon­ti­nent bude mať v bu­dúc­nosti ne­ga­tívne dô­sledky. Svoje ná­zory pyšne do­kla­dajú mno­hými vi­de­ami zo­bra­zu­jú­cimi ná­silné sprá­va­nie mig­ran­tov voči ľu­ďom.

Kde je pravda? Prav­de­po­dobne nie­kde upro­stred. Treba po­ve­dať, že nie každý imig­rant je ná­sil­ník a vrah ako to pre­zen­tuje ur­čitá sku­pina ľudí. Na dru­hej strane časť mig­ran­tov má na­ozaj ná­silné sklony a po tom, čo sa v no­vej kra­jine udo­mác­nia sa ne­do­kážu zmes­tiť do kože. Ako by sa však ute­čenci sprá­vali vtedy, keby ich po­čet pre­ko­nal po­čet Euró­pa­nov je otázne.

Ute­čenci by mali žiť vo vlast­nej kra­jine

Svoje k prob­le­ma­tike pri­sťa­ho­va­lec­tva po­ve­dal aj du­chovný vodca Ti­betu Da­laj­láma, ktorý dal čias­točne za pravdu od­por­com pri­sťa­ho­val­cov. Du­chovný vodca vy­stú­pil na kon­fe­ren­cii vo Švéd­sku túto stredu. Po­čas svo­jej reči po­ve­dal: „Európa patrí Euró­pa­nom.“

Európa je však podľa neho mo­rálne zod­po­vedná po­môcť pri­sťa­ho­val­com, ktorí sú na­ozaj v ohro­zení ži­vota. „Príj­mite ich, po­môžte im a za­bez­pečte im vzde­la­nie. Po­tom by si však mali vy­tvo­riť vlastnú kra­jinu,“ po­ve­dal. Du­chovný vodca, ktorý do­konca zís­kal v roku 1989 No­be­lovu cenu za mier tak po­tvr­dil to, čo po­ve­dal už v roku 2016 v Ne­mecku.

„Z mo­rál­neho hľa­diska by mali byť ute­čenci pri­jí­maní, av­šak iba do­časne,“ ne­chal sa po­čuť pred dvoma rokmi po­čas svojho vy­stú­pe­nia v Ne­mecku. Práve ne­mecká kan­ce­lárka Mer­ke­lová sa stala ne­po­pu­lár­nou po tom, čo sú­hla­sila s ma­sív­nym pri­jí­ma­ním ute­čen­cov. Dnes do­konca pri­znala, že pri­jí­ma­nie ute­čen­cov ne­bolo až ta­kým dob­rým ná­pa­dom a pri­sťa­ho­valci so se­bou pri­niesli množ­stvo prob­lé­mov. Na­prí­klad ne­pria­teľ­ské po­stoje voči ži­dov­skému oby­va­teľ­stvu.

V Ne­mecku sa to­tiž za po­sledné me­siace stalo via­cero úto­kov za­me­ra­ných proti Ži­dom. Po­lí­cia ta musí dá­vať po­zor nie­len na bez­peč­nosť väč­ši­no­vého oby­va­teľ­stva, ale špe­ciálnu po­zor­nosť musí ve­no­vať aj ochrane ži­dov­ských škôl, škô­lok a sy­na­góg.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)