Problémy Tesly rastú na rôznych frontoch. Toto sú tie najväčšie problémy, aké musí riešiť

Richard Vitkovský / 9. júna 2018 / Auto

zdroj: flickr
  • Elon Musk je člo­ve­kom, ktorý veľmi rád sľu­buje a in­ves­tori jeho sľu­bom na­ozaj ve­ria
  • Po­sledné me­siace sa však uka­zuje to, že aj Elon je len člo­vek a robí chyby
  • Au­to­mo­bilka Tesla ne­do­káže do­dr­žať svoje plány a nie­ktorí z in­ves­to­rov za­čí­najú mať po­chyb­nosti

Tesla ne­stíha. Nie­ktorí in­ves­tori to za­čí­najú dá­vať hlasne na­javo. Iní po­ti­chu ča­kajú, ako sa to celé vy­vi­nie. Elon Musk má as­poň na­oko dobrú ná­ladu a ne­pres­táva sľu­bo­vať. Treba si pri­znať, že toto mu ide na­ozaj veľmi dobre. Musk je to­tiž vy­ni­ka­júci roz­prá­vač prí­be­hov, ktoré ľudí pri­ťa­hujú.

Práve preto sa mu po­da­rilo z Tesly, ktorá mala v roku 2003 iba 10-per­centnú šancu na pre­ži­tie, vy­bu­do­vať au­to­mo­bilku, ktorá udáva nové trendy a má vyš­šiu hod­notu ako au­to­mo­bilky Ge­ne­ral Mo­tors alebo Ford fun­gu­júce po mnohé de­sať­ro­čia. Ako je to možné? Tesla predsa ne­pre­dáva také množ­stvo vo­zi­diel?!

Musk to do­ká­zal práve vďaka svo­jej schop­nosti roz­prá­vača prí­be­hov, ktoré znejú až pri­veľmi dobre a vzru­šu­júco. In­ves­tori sa tak le­pia ako mu­chy na lep. Keď prídu prob­lémy, Elon opäť ot­vorí svoju „knihu prí­be­hov“, pre­číta jednu stranu a je opäť po­koj. Nie­ktorí z in­ves­to­rov však jeho tak­tiku od­ha­lili a za­čali na­hlas po­chy­bo­vať. Niet sa čomu ču­do­vať. Prob­lé­mov, s kto­rými sa Tesla po­týka, je viac ako dosť. Toto sú nie­ktoré z nich.

Prob­lém s po­sil­ňo­va­čom ria­de­nia v Mo­deli S

V marci Tesla ozná­mila, že 123 000 vo­zi­diel vy­ro­be­ných pred ap­rí­lom 2016 má prob­lémy. Tie spô­so­bila pä­tica skru­tiek, ktoré dr­žali mo­tor po­sil­ňo­vača ria­de­nia na svo­jom mieste. Skrutky boli ná­chylné na ko­ró­ziu a uvoľ­ne­nie, čo môže spô­so­biť stratu fun­kcie po­sil­ňo­vača ria­de­nia. Ma­ji­te­lia by tak mali vo­zidlá vrá­tiť a Tesla sa po­stará o ná­pravu chyby.

Fa­tálna ne­hoda Mo­delu X v Ka­li­for­nii

Auto na­ra­zilo do stre­do­vej ba­ri­éry roz­de­ľu­jú­cej diaľ­nicu na dve po­lo­vice. Vo­dič Wal­ter Hu­ang v ne­moc­nici zo­mrel. V čase ne­hody bol au­to­pi­lot za­pnutý. Man­želka obete tvrdí, že jej man­žel sa sťa­žo­val na prob­lémy s au­to­pi­lo­tom. Tesla sa bráni a tvrdí, že vo­dič ne­dá­val po­zor, inak by sa ne­hoda jed­no­du­cho ne­mohla stať.

Ri­ziko za­dl­že­nosti ras­tie

Ri­ziko dl­hov sa nad Tes­lou vznáša už dl­h­šie, av­šak tento rok je ne­sku­točne vy­soké. Vý­roba Mo­delu 3 stále stag­nuje a ra­tin­gová agen­túra Mo­ody’s zní­žila ra­ting Tesly z úrovne B2 na úro­veň B3. Tento krok okam­žite spô­so­bil po­kles ak­cií Tesly. Elon však sľú­bil, že Tesla bude v zisku do konca tre­tieho štvrť­roka.

Sran­dičky Elona Muska

Elon je ne­vys­py­ta­teľný a ľudí nie­kedy po­riadne ne­prí­jemne prek­vapí. In­ves­to­rom mu­seli oše­di­vieť vlasy, keď Elon pr­vého ap­ríla zve­rej­nil Tweet, v kto­rom spo­me­nul to­tálny krach firmy.

Prob­lémy s vý­ro­bou Mo­delu 3

Aj na­priek sľu­bom sa za­tiaľ ne­po­da­rilo do­stať na plá­no­va­ných 2 500 ku­sov Mo­delu 3 za je­den týž­deň v prie­behu pr­vého štvrť­roka, ako to bolo pô­vodne plá­no­vané. Bolo to len 2 020 ku­sov. Si­tu­ácia sa však po­maly zlep­šuje. Za spo­ma­le­nou vý­ro­bou stojí, ču­duj sa svete, vy­soké na­sa­de­nie ro­bo­tov a snaha o au­to­ma­ti­zá­ciu. Toto pri­znal aj sa­motný Musk. Ro­boty za­tiaľ ľudí plne ne­na­hra­dia.

Ne­do­dr­žia­va­nie bez­peč­nosti práce

Tesla bola ob­vi­nená z toho, že ne­do­dr­žiava bez­peč­nosť práce na pra­co­visku. Ok­rem toho mala spo­loč­nosť pre­kla­si­fi­ko­vať vážne zra­ne­nia na ľah­šiu formu. Z tohto dô­vodu spo­loč­nosť nav­ští­vili in­špek­tori z Cal-OSHA. Tí majú so spo­loč­nos­ťou bo­haté skú­se­nosti. Toto bol iba je­den z mno­hých de­sia­tok prí­pa­dov.

Fa­tálna ne­hoda Mo­delu S

Dvaja ľu­dia za­hy­nuli na Flo­ride pri ná­raze vo­zidla Tesla Mo­del S do be­tó­no­vej steny. Vo­zidlo sa ná­sledne vznie­tilo. Prí­či­nou bola vy­soká rých­losť vo­zidla.

Od­chod vy­so­ko­po­sta­ve­ných za­mest­nan­cov

Tesla je známa vy­so­kou fluk­tu­áciou za­mest­nan­cov. Niet sa ani čomu ču­do­vať. Na­po­sledy od­išiel Jim Kel­ler, ktorý bol hla­vou di­ví­zie pra­cu­jú­cej na au­to­pi­lo­tovi. O šesť­týž­dňovú do­vo­lenku po­žia­dal aj vi­cep­re­zi­dent Doug Field. Podľa vy­jad­rení Tesly po­tre­bo­val na­čer­pať síl a ve­no­vať sa ro­dine.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)