Je pro­jekt Apple auta v tros­kách?

Rudolf Nečas / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Vnú­torné roz­pory a roz­pa­čité vede­nie mu v napre­do­vaní roz­hodne nepo­má­hajú.

Ambi­ci­ózny pro­jekt Apple auta je v nebez­pe­čen­stve, pre­tože stovky čle­nov tímu pra­cu­jú­cich na ňom odišli alebo boli pre­ra­dení, hlási agen­túra Blo­om­berg. Podľa správy mal tím Apple auta prob­lémy s vede­ním a vnú­tor­nými spormi. “Bolo to neuve­ri­teľné zly­ha­nie vede­nia,” uvie­dol zdroj Blo­om­bergu.

V sku­toč­nosti diví­zia s kódo­vým ozna­če­ním “Pro­ject Titan” pod novým vede­ním dostala ter­mín ku koncu roka 2017. Potom sa spo­loč­nosť roz­hodne, či stojí za to pra­co­vať na pro­jekte a pokra­čo­vať ďalej.

Väč­šinu minu­lého roku pro­jekt nemal jasný smer kvôli mana­žér­skym bojom nad stra­te­gic­kými nez­ho­dami — a síce, či sa má zame­rať na hard­vér, jednu zo sil­ných strá­nok spo­loč­nosti Apple, alebo na samo­jaz­diaci soft­vér. To viedlo ku škr­tom, na ktoré dopla­tilo viac ako 120 soft­vé­ro­vých inži­nie­rov a stovky hard­vé­ro­vých inži­nie­rov.

apple-car-project-titan

foto: thehoopsnews.com

V posled­nej dobe sa Apple viac zame­riava na vytvo­re­nie auto­nóm­neho jazd­ného sys­tému namiesto kom­plet­ného auta, ktorý spo­loč­nosti dodáva mož­nosť vytvo­riť par­tner­stvo s exis­tu­jú­cimi auto­mo­bil­kami.

Steve Zadesky, bývalý šéf pro­jektu Titan, bol na začiatku tohto roka pre­ra­dený na inú pozí­ciu v Apple. Šta­fetu po ňom pre­vzal Dan Ric­cio, vicep­re­zi­dent Apple pre hard­vé­rové inži­nier­stvo. Nedávno Apple najalo Dana Dodgea, ktorý v minu­losti vytvo­ril QNX, ope­račný sys­tém často pou­ží­vaný v auto­mo­bi­loch, ktorý kúpilo Black­Berry. Pra­cuje s Bobom Mans­fiel­dom, dlho­roč­ným Apple mana­žé­rom, ktorý sa musel vrá­tiť z dôchodku. On roz­ho­dol, že pro­jek­tový tím Titan zmení svoju stra­té­giu z kon­ku­renta Tesly na vývoj samo­jaz­dia­ceho soft­véru.

apple-electric-car-project-titan

foto: inhabitat.com

Je ťažké pove­dať, či sú prob­lémy pro­jektu spô­so­bené zlým vede­ním, alebo či pra­cov­níci boli požia­daní, aby uro­bili niečo, čo je tak­mer nemožné. Apple malo údajne prob­lémy s vytvo­re­ním dodá­va­teľ­ského reťazca pre auto­mo­bi­lové diely, ako to robí pre svoje počí­tače.

Keď pro­jekt vozidla v roku 2014 začal, jed­ným z jeho cie­ľov bolo pomôcť udr­žať v spo­loč­nosti kľú­čové tech­nické talenty, ktorí mohli byť viac nad­šení novým pro­jek­tom než len neus­tá­lym vylep­šo­va­ním exis­tu­jú­cich pro­duk­tov, ako sú iPhone a Mac. Ale ak sú hard­vé­roví inži­nieri pre­ra­dení alebo opúš­ťajú firmu, Pro­ject Titan zly­hal v jed­nom zo svo­jich hlav­ných cie­ľov.

new-york-ny-december-08-apple-ceo-tim-cook-speaks-onstage-as-robert-f-kennedy-human-rights-hos

foto: inverse.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbillionaire.com

Pridať komentár (0)