Protesty proti sexuálnemu obťažovaniu na pôde Google priniesli ovocie. Spoločnosť predstavila nové pravidlá

Richard Vítkovský / 9. novembra 2018 / Auto

zdroj: google
  • Prí­pad se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia, do kto­rého bol v roku 2014 na­mo­čený vr­cho­lový in­ži­nier Go­ogle Andy Ru­bin, skon­čil pro­tes­tami
  • Zis­tilo sa to­tiž, že aj na­priek po­doz­re­niam mu bolo fir­mou vy­pla­tené od­stupné vo výške 90 mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Po pro­tes­toch, ktoré pre­behli za­čiat­kom ok­tóbra, spo­loč­nosť pred­sta­vila nové pra­vidlá

Veľké spo­loč­nosti majú aj veľké prob­lémy. Ak sa na ne­ja­kom mieste na­chá­dza ob­rov­ský po­čet pra­cov­ní­kov, ča­sto­krát do­chá­dza k rôz­nym kon­flik­tom alebo se­xu­ál­nemu ob­ťa­žo­va­niu. To­muto prob­lému sa ne­vyhla ani spo­loč­nosť Go­ogle, ktorá sa kaž­do­ročne umiest­ňuje v reb­ríčku naj­lep­ších za­mest­ná­va­te­ľov sveta.

Do prí­padu se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia bol do­konca za­ple­tený aj je­den z top pra­cov­ní­kov a tvorca sys­tému An­droid Andy Ru­bin. Ten bol ob­vi­nený zo se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia ženy na ho­teli. V roku 2014 bol zo svo­jej po­zí­cie od­vo­laný a mu­sel firmu opus­tiť. Ako od­škodné do­stal od­menu vo výške 90 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ru­bin bol v tom čase stále po­doz­ri­vým a aj na­priek tomu sa k nemu firma za­cho­vala po­merne štedro. Táto kon­tro­verzná in­for­má­cia pre­siakla na ve­rej­nosť kon­com sep­tem­bra tohto roka vďaka ma­ga­zínu NY Ti­mes.

Nové pra­vidlá moc ne­zme­nili, pri­niesli však mož­nosť voľby

Výška od­škod­ného po­bú­rila množ­stvo za­mest­nan­cov firmy ktorí o ni­čom ne­tu­šili. Za­čiat­kom ok­tóbra sa preto ko­nal po­merne veľký pro­test, kto­rého sa zú­čast­nili stovky za­mest­nan­cov spo­loč­nosti Go­ogle. Pro­tes­to­vali proti tomu, aký po­stup zvo­lil ich za­mest­ná­va­teľ v prí­pade tohto váž­neho po­chy­be­nia.

Roz­hne­vaný dav pred­nie­sol ve­de­niu spo­loč­nosti via­cero po­žia­da­viek. Jedna z tých naj­výz­nam­nej­ších bola, aby bolo zru­šené mi­mo­súdne rie­še­nie in­ter­ných prob­lé­mov spo­loč­nosti tzv. ar­bit­ráž. Pro­tes­tu­júci tak­tiež žia­dali rov­naké platy mu­žov a žien a mož­nosť ano­nymne na­hla­so­vať po­doz­re­nia zo se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia.

Tento štvr­tok pub­li­ko­vala spo­loč­nosť Go­ogle zo­znam no­vých pra­vi­diel. Tie sa tý­kajú hlavne toho, ako bude možné po­stu­po­vať v prí­pade po­doz­re­nia zo se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia. Aj keď sa mi­mo­súd­neho rie­še­nia in­ter­ných prob­lé­mov na­dobro ne­vzdala, uro­bila vý­nimku práve pri prí­pa­doch se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia.

Za­mest­nan­com tak dala mož­nosť voľby. Ak sa stanú obe­ťou se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia alebo ak budú o ta­kýchto prí­pa­doch ve­dieť, majú na vý­ber. Buď sa to môže vy­rie­šiť in­terne alebo ve­rejne súd­nou ces­tou. Vý­ho­dou ar­bit­ráže je to, že na ve­rej­nosť ne­pre­niknú in­terné škan­dály spo­loč­nosti. Známe firmy si to­tiž nechcú po­ka­ziť meno.

Spo­loč­nosť Go­ogle patrí me­dzi naj­lep­ších za­mest­ná­va­te­ľov sveta a je jasné, že jej na tomto sta­tuse veľmi zá­leží. Prí­pady se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia sa však ne­tý­kajú len Go­ogle. Ne­prí­pustné sprá­va­nie sa na pra­co­visku je to­tiž roz­ší­rené tak­mer v kaž­dej väč­šej spo­loč­nosti.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)