Prvé ľahké lie­tadlo od Hondy už pre­ko­nalo 2 rých­lostné rekordy

Rudolf Nečas / 7. november 2016 / Tech a inovácie

Japon­ská spo­loč­nosť má so svo­jim novým lie­tad­lom veľké ambí­cie.

Lie­tadlo s náz­vom Hon­da­Jet prvý­krát dostalo povo­le­nie k letu 9. decem­bra 2015 a prvé dora­zili k svo­jim maji­te­ľom pred Šted­rým dňom minu­lého roka. Honda svoje lie­tadlo vychva­ľo­vala a tvr­dila o ňom, že je naj­rých­lej­šie vo svo­jej triede. Ale neboli to len prázdne reči, Honda ich potvr­dila pre­ko­na­ním dvoch rých­lost­ných rekor­dov na leto­vých drá­hach v Spo­je­ných štá­toch.

poc-retired

Hon­da­Jet pre­ko­nalo exis­tu­júci rekord v lete medzi letis­kami Teter­boro v New Jer­sey a Fort Lau­der­dale Exe­cu­tive Air­port s časom letu 2 hodiny a 51 minút. Tiež pre­ko­nalo rekord medzi New Bed­ford Regi­onal Air­port v Bos­tone a Palm Beach Inter­na­ti­onal Air­port s časom letu 2 hodiny a 58 minút.

Tak sa poďme pozrieť ako Hon­da­Jet vyzerá:

formation

Hon­da­Jet dosiahlo počas letu z New Jer­sey na Flo­ridu maxi­málnu tra­ťovú rých­losť 770 kilo­met­rov za hodinu v nad­mor­skej výške 13 kilo­met­rov. Pri lete medzi Bos­to­nom a Palm Beach, dosia­hol maxi­málnu tra­ťovú rých­losť 782 kilo­met­rov za hodinu. Jeho motory sú umiest­nené nad kríd­lami, čo zni­žuje hluk lie­tadla.

Vo svo­jej triede je najú­spor­nejší, pre­tože vyža­duje len niečo málo cez 600 lit­rov paliva na let dlhý 600 námor­ných míľ (1 111 km). Iné lie­tadlá v tejto triede na rov­nakú vzdia­le­nosť spot­re­bujú 700 až 760 lit­rov. Hon­da­Jet tiež pro­du­kuje menej oxidu dusi­či­tého než ostatné ľahké busi­ness lie­tadlá.

pilot-seat

Kok­pit bol navr­hnutý tak, aby pilo­tovi doprial viac pries­toru a lepší výhľad. Náj­deš v ňom dva doty­kové disp­leje a tri 14-pal­cové disp­leje, ktoré zobra­zujú navi­gá­ciu, plá­no­va­nie letu a ovlá­da­nie. V kok­pite môže sedieť jeden alebo dvaja piloti.

Kabína pohodlne pojme šty­roch pasa­žie­rov s mož­nos­ťou pri­dať bočne orien­to­vané piate sedadlo. Vzhľa­dom na to, že sú motory umiest­nené nad kríd­lami, lie­tadlo ponúka väčší bato­ži­nový pries­tor, ktorý má objem tak­mer 1900 lit­rov. Sedadlá je možné posú­vať po celej dĺžke kabíny a zväč­šiť tak pries­tor pre nohy ces­tu­jú­cich. K dis­po­zí­cii je tiež vlastné WC so spla­cho­va­cou toale­tou a umý­vad­lom.

A cena za túto hračku? Nie je to málo, pres­nej­šie tak­mer 4,4 mili­óna eur.

spacious-interior-360private-lavatoryhi_klee_mg_8563_a_cockpitupdate_a_806x536_mainroom-for-everyone

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: hondajet.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: honda.com.au

Pridať komentár (0)