Prvý lap­top od Mic­ro­softu dal Mac­Bo­oku a iPadu K.O.

Dárius Polák / 5. mája 2016 / Tech a inovácie

Svoj úplne prvý notebook/ultrabook, ktorý mám dote­raz, som dostal, keď som išiel na Eras­mus. Nie je per­fektný, a potom čo som sa dal na dráhu vzde­lá­va­nia sa v Adobe Family, som zis­til, že mi skrátka nestačí. Preto uva­žu­jem nad kúpou nového, kon­krétne z kate­gó­rie Mac­Book. Avšak, po vzhliad­nutí prvého lap­topu od Mic­ro­softu, Mic­ro­soft Sur­face Book, je možné, že svoj názor zme­ním.

Úplne prvou vecou, čím sa bez­kon­ku­renčne vyrovná Apple, je cena. Kon­krétne začína na $1 449 dolá­rov. Kúpou Sur­face Book si však neku­pu­ješ len note­book. Veľmi ľahko sa z neho dá spra­viť funkčný tab­let, ktorý dokáže nahra­diť Android, či dokonca iPad. Seri­ózne.

Hoci jeho štart bol spo­jený s bugmi, Mic­ro­soft si chyby zobral ku srdcu, a vyrie­šil to rôz­nymi aktu­ali­zá­ciami.

Je vyba­vený Win­do­wsom 10, 13,5 pal­co­vou doty­ko­vou obra­zov­kou, štý­lo­vou klá­ves­ni­cou spo­je­nou so Sur­face Pen, dvomi USB portmi, SD kar­tou, a naj­lep­šie vyvi­nu­tým tou­che­pa­dom po Apple.

1

foto: techinsider.io

Má v sebe jabl­č­kár­sky zmy­sel pre dizajn. Pri nepo­dar­koch ako Sur­face a Sur­face Pro (tablet/laptop hyb­ri­doch), je Sur­face Book sku­točne vyda­re­ným čle­nom Mic­ro­soft famí­lie.

13

Dokonca i posledný Mic­ro­soft Sur­face Pro 4 tablet/laptop hyb­rid je tŕňom v oku, keďže pri polo­žení v lone, obra­zovka neos­tane v sta­bi­li­zo­va­nej polohe.

Na trhu je dnes veľa note­bo­okov, avšak to, čím je tento ten špe­ciálny, zis­tíš potom, čo stla­číš na klá­ves­nici „detach“ tla­čidlo.

3

Ono sa to oddelí! Bláz­nivé. Ak je bez­pečné odde­liť obra­zovku, mašina vydá zo seba zvuk klik­nu­tia a svetlo na klá­ves­nici sa roz­žiari na zeleno. Ďal­ším kli­kom ju vrá­tiš nas­päť.

4

Klá­ves­nica má ukryté tajom­stvá. Prvým je vlastná baté­ria, ktorá vydrží 12 hodín.5

Dru­hým je, že klá­ves­nica má tak­tiež vlastné dedi­ko­vané gra­fické spra­co­va­nie (GPU)7

Za toto pri­vi­lé­gium si však už musíš pri­pla­tiť – naj­lac­nejší model s GPU v klá­ves­nici stojí $1 889 dolá­rov. Naj­lepší model, s Intel i7 pro­ce­so­rom, 1 TB HDD a GPU, má cenovku $3 199 dolá­rov.8

Roz­behne i počí­ta­čové hry, napr. „Quan­tum Break“ (od tvor­cov peciek Max Payne a Alan Wake), žiaľ nie na naj­lep­ších nasta­ve­niach. Model Sur­face Book nie je určený pre game­rov.

11

Ak zohneš obra­zovku ponad klá­ves­nicu, zo Sur­face Book sa stane tenší tab­let.

12

Tu ho môžeš vidieť v móde super-tab­let, na kto­rom si môžeš sket­cho­vať poznámky i počas Skype hovo­rov. Mať dve baté­rie a extra výkon­nosť je nápo­mocné.

13

Sur­face Pen Sty­lus je to isté, ako má Sur­face Pro. Do ruky padne vhodne a zo zadnej strany ho môžeš pou­žiť ako gumu.

14

Pou­ží­vať Sty­lus a vlastný prst ide „ruka v ruke“. Apple na svo­jich Mac­Bo­okoch nepou­žíva doty­kovú obra­zovku, čo môže byť pre nie­koho skla­ma­nie.

15

Plus, mag­ne­ticky sa zohne na pravú stranu obra­zovky. Je to uži­točné, i keď nie si v sepa­ro­va­nom tab­let móde.

16

Vidíš ten záhyb? Je silný a pružný, bez ohľadu na nasta­ve­nia obra­zovky. Takisto tvorí určitú medzeru medzi klá­ves­ni­cou a obra­zov­kou.

17Frčí na Win­dows 10. Zna­mená to, že pokiaľ ho využí­vaš ako tab­let, máš prí­stup ku všet­kým služ­bám Mic­ro­softu.

18

To je výhoda, kto­rej sa nemôže rov­nať ani Apple iPad Pro, dokonca aj pri porov­na­teľ­nej veľ­kosti obra­zovky.

19

Sú tu však i nevý­hody. So štar­tom mal veľké prob­lémy, keď si napr. vyža­do­val reboot pri začia­toč­nom nasta­vení. A občas sa i pri uzat­vo­rení obra­zovky neuspí.

21

Mic­ro­soft sa však od aktu­ali­zá­cii k aktu­ali­zá­cii zlep­šuje a je spo­ľah­li­vejší.

22

Hoci sa vo ver­zii ako tab­let moc nevy­užíva, je to skvelá mašina. Hladký, spo­ľah­livý, sym­pa­tický na prvý pohľad a ako plus, doty­ková obra­zovka. Pokiaľ pre­hl­tneš cenovku, je to dobrá inves­tí­cia.

2

foto: cnet.com

zdroj: busi­nes­sin­si­der.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pcadvisor.co.uk, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)