Prvý pre­nos­ný stôl na sve­te, kto­rý si pri­pev­níš tak­mer kde­koľ­vek

Richard Vitkovský / 20. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com

Poznáš to. Mies­ta nie je nikdy naz­vyš. Kan­ce­lá­rie puka­jú vo šví­koch, v cowor­kin­go­vých pries­to­roch je to nie­ke­dy ako v mra­ve­nis­ku. Čias­toč­ným rie­še­ním môže byť nový pre­nos­ný mini stôl, kto­rý si doká­žeš vziať kde­koľ­vek. Pod­mien­kou je, aby bolo nablíz­ku neja­ké okno a môžeš pra­co­vať.

Nety­pic­ký stôl odštar­to­val pomer­ne úspeš­nú kam­paň na sie­ti Kicks­tar­ter. Pro­jekt už vyzbie­ral pek­ných 65 715 dolá­rov, čím poko­ril poža­do­va­nú hra­ni­cu 25 000 dolá­rov, a je prvý svoj­ho dru­hu na sve­te. Využi­tie je pomer­ne širo­ké. Máš doma málo mies­ta na kan­ce­lá­riu a roz­bie­haš biz­nis? Je tu rie­še­nie. Rád pri prá­ci v kan­ce­lá­rii sto­jíš a kocháš sa výhľa­dom z okna? Tak prá­ve si našiel to, po čom túžiš.

Mini stôl, kto­rý chrá­ni naše zdra­vie

Stôl má odpo­rú­ča­nú nos­nosť 18 kilo­gra­mov. Vyze­rá však, že neofi­ciál­ne une­sie omno­ho viac. Dokon­ca aj živé­ho člo­ve­ka, tak­že nemu­síš mať oba­vy nalo­žiť naprí­klad aj 20 a viac kilo­gra­mov. Ako to fun­gu­je? Jed­no­du­cho. Celý sys­tém pozos­tá­va z dvoch hli­ní­ko­vých držia­kov s prí­sav­ka­mi zo špič­ko­vej gumy, na kto­rých je umiest­ne­ná doska sto­la.

kancelársky stôl

zdroj foto­gra­fie: kickstarter.com

Náj­deš okno, prí­pad­ne kach­lič­ky a stla­číš páč­ky na oboch prí­sav­kách. Tie zaru­čia pev­né ukot­ve­nie a ty máš okam­ži­tú mini plo­chu, kto­rú môžeš využiť. Dosky sto­la sú v troch pre­ve­de­niach. Cena sto­la je opro­ti kla­sic­kým výš­ko­vo nasta­vi­teľ­ným o viac než polo­vi­cu niž­šia.

A čo pri­vied­lo dvoch tvor­cov k tomu­to nápa­du? Nikdy nech­ce­li vytvo­riť stôl. Cíti­li však nedos­tat­ky v tej­to oblas­ti, keď­že žia­den kan­ce­lár­sky stôl im nevy­ho­vo­val. A keď­že oba­ja sú veľ­mi aktív­ni, špor­tu­jú a ich zdra­vie je na prvom mies­te, tak ich tie­to okol­nos­ti pri­nú­ti­li zamys­lieť sa nad ich rie­še­ním. K tomu väč­ši­na sto­lov v kan­ce­lá­riách je nie­len nedo­ko­na­lých, ale sú čas­to nato­če­né sme­rom k ste­ne, čo nie je dob­ré pre náš zrak. Tak­že priš­li so sto­lom, kto­rý ti zaru­čí akt­vi­vi­tu a záro­veň nád­her­ný výhľad.

Pri návrhu sa spo­ji­li z dizaj­nér­skou fir­mou Mini­mal a pro­dukt sa posu­nul z moni­to­ru počí­ta­čov do rea­li­ty. To, že sto­ly s nasta­vi­teľ­nou výš­kou pat­ria medzi naj­zdrav­šie, niet pochýb. Chrb­ti­ca pri pasív­nom celo­den­nom sede­ní veľ­mi trpí a je mno­ho ľudí, kto­rým prá­ca v kan­ce­lá­rii pri­pra­vi­la veľ­mi kruš­né chví­le a trpia sústav­ný­mi boles­ťa­mi chrb­ti­ce.

Pre­to je pred­po­klad, že sa ten­to výro­bok sta­ne pomer­ne úspeš­ným. Nie­len ušet­rí finan­cie a mies­to, ale záro­veň udr­žia­va aj našu chrb­ti­cu v opti­mál­nej kon­dí­cii. Cena je pri­tom pomer­ne dob­re nasta­ve­ná na 199 dolá­rov.

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)