Prvý prototyp lietajúceho taxíka sa konečne testuje v prevádzke. Takto zatiaľ vyzerá

Richard Vitkovský / 21. apríla 2018 / Tech a inovácie

zdroj: seabubbles
  • Vodný ta­xík od spo­loč­nosti Se­a­Bubb­les by mal po­sky­to­vať po­hodlnú a ti­chú jazdu bez ri­zika mor­skej cho­roby
  • Spo­loč­nosť už tes­tuje prvý pro­to­typ na Že­nev­skom ja­zere.
  • Na­hradí táto no­vinka tra­dičné formy do­pravy?

Ak sle­du­ješ sú­časný vý­voj v ob­lasti do­pravy, tak si si ur­čite vši­mol, že naj­viac na­pre­duje po­zemná do­prava. Vy­rá­bajú sa nové typy au­to­mo­bi­lov, plá­nujú sa eko­lo­gické vo­zidlá a ne­us­tále sa po­sú­vajú hra­nice toho, čo je možné. Za po­zem­nou do­pra­vou na­sle­duje le­tecká. Lie­tadlá sa mo­der­ni­zujú, pri­ná­šajú vyšší kom­fort a na jedno na­tan­ko­va­nie pre­le­tia väč­šiu vzdia­le­nosť ako ke­dysi. Za­budli sme však na do­pravu vodnú. Tá sa vy­víja o trošku po­mal­šie a vlastne ani ne­bola pod­statne vy­lep­šená.


Tomu je však prav­de­po­dobne ko­niec. Fran­cúzka spo­loč­nosť Se­a­Bubb­les vy­ro­bila prvý pro­to­typ „lie­ta­jú­ceho“ vod­ného ta­xíka. An­ders Bring­dal CEO spo­loč­nosti tvrdí, že vodné ta­xíky by mohli byť bu­dúc­nos­ťou mest­skej do­pravy. Ak vez­meš do úvahy veľ­ko­mestá, ako na­prí­klad San Fran­cisco alebo New York, tak práve tu by sa mohli prvé ta­xíky re­álne na­sa­diť. Cesta pre­hus­te­nými uli­cami týchto miest je zdĺhavá a vzniká množ­stvo do­prav­ných zápch.

Vodné ta­xíky majú niečo do seba

Po vode to bude rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie. Väč­šina miest bola vy­bu­do­vaná práve v okolí vod­ných to­kov. Táto si­tu­ácia preto lo­gicky na­hráva do ka­rát spo­loč­nosti Se­a­Bubb­les. Bude to ma­xi­málne eko­lo­gický do­pravný pros­trie­dok. O ener­giu sa to­tiž bude sta­rať dvo­j­ica elek­tro­mo­to­rov, ktoré budú veľmi ti­ché. Vďaka tomu, že ta­xík ne­roz­ráža vodu, ako je tomu v prí­pade lodí, bude pre­vádzka tak­mer bez­hlučná a ra­pídne rých­lej­šia.

Stroj to­tiž pre­niká vo­dou ako nôž mas­lom vďaka kríd­lam, ktoré sú po­no­rené vo vode a pri jazde ka­bínu priam vy­tla­čia vy­soko nad hla­dinu vody. Od­por vody sa tak môže zní­žiť až o re­kord­ných 40 %. Vďaka tomu môže ta­xík le­tieť rých­los­ťou 25 km/h. Po­sádka sa bude cí­tiť ako v ba­vlnke a ne­bude mať žiadne prob­lémy s vl­nami.

Mor­ská cho­roba nie je to­tiž veľmi prí­jemná. Prvý pro­to­typ od­ve­zie 5–6 ľudí vrá­tane ka­pi­tána. Toto je však iba za­čia­tok. Star­tup plá­nuje do bu­dúcna väč­šiu ver­ziu. Všetko zá­leží hlavne od vý­voja na poli aku­mu­lá­to­rov.

Prvé testy pre­behli na hla­dine Že­nev­ského ja­zera. Práve tu sa uká­zal je­diný ne­dos­ta­tok krí­del pod vo­dou. Zvyknú sa tu to­tiž usá­dzať vodné rast­liny. To je však je­diný prob­lém.  V lete sa plá­nujú ďal­šie testy, ktoré by sa mohli usku­toč­niť priamo v Pa­ríži. Tu však smelé plány ne­kon­čia.

Do bu­dúcna je v pláne aj au­to­nómna ver­zia stroja. Na vode je to­tiž malo pre­ká­žok a mož­nosť zrážky je mi­ni­málna, takže au­to­mat by ne­mal mať žia­den prob­lém. Ze­lená ener­gia je „in“, a tak sa mô­žeme v bu­dúc­nosti stret­núť aj s ver­ziou vy­ba­ve­nou so­lár­nymi pa­nelmi.

zdroj: blo­om­berg.com , se­a­bubb­les.fr

Pridať komentár (0)