Prvých 10 zamest­nan­cov Apple: Čo sa s nimi stalo?

Martin Bohunický / 16. októbra 2015 / Tools a produktivita

Apple je ako žiadna iná firma spá­janá najmä s jed­nou indi­vi­du­ali­tou: Steve Jobs.

Nie je pochýb o tom, že to bol práve Jobs, ktorý Apple naštar­to­val k veľ­kým veciam a spra­vil z neho jednu z naj­hod­not­nej­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností na svete. Aj to je dôvod, prečo o ňom tento rok vznikli hneď dva filmy a prečo o ňom vzni­kol ďalší knižný best­sel­ler..

No toto všetko nedo­ká­zal Jobs sám.

Vždy mal okolo seba talen­to­va­ných ľudí, ktorí mu pri budo­vaní Apple pomohli. Mnohí z nich v prie­behu času upadli do zabud­nu­tia, preto sme sa pozreli, čo je dnes s nimi.

10. Gary Mar­tin

Mar­tin bol celý čas v tom, že Apple nemá šancu. Napriek tomu do toho išiel a vo firme vydr­žal do roku 1983. Neskôr sa pri­po­jil k spo­loč­nosti Stars­truck, ktorá sa sna­žila pre­vádz­ko­vať lety do ves­míru.

9. Sherry Living­ston

Sherry bola prvou sek­re­tár­kou spo­loč­nosti. Michael Scott, ktorý si ju najal, si ju nemo­hol vyna­chvá­liť. No Sherry dlho nevy­dr­žala.

8. Chris Espi­nosa

Chris sa pri­dal k Apple keď mal 14 rokov a štu­do­val na stred­nej. V Apple je dodnes. Na svo­jom osob­nom blogu tvrdí, že skon­čil ako číslo 8, pre­tože keď Michael Scott roz­de­ľo­val čísla, on bol v škole. Keď pri­šiel zo školy, už boli všetky dobré čísla zabrané.

7. Michael Scott

Prvý CEO si dal číslo 7 ako vtí­pek — refe­ren­cia na Jamesa Bonda. Práve čísla pou­žité v tomto článku nie sú pora­dím dôle­ži­tosti, sú čís­lami, ktoré pred rokmi Michael Scott prvej desiatke zamest­nan­cov pri­de­lil. 

6. Randy Wig­gin­ton

Randy pra­co­val na Apple II, neskôr sa pri­dal k via­ce­rým zná­mym fir­mám — eBay, Google, Chegg, Squ­are a mnohí ďalší.

5. Rod Holt

Rod bol špič­kový dizaj­nér, kto­rému sa do Apple nech­celo, no pre­ho­vo­ril ho Jobs. Holt pra­co­val na Apple II a vo firme vydr­žal šesť rokov, potom ho podľa jeho slov vytla­čil nový manaž­ment.

4. Bill Fer­nan­dez

Fer­nan­dez sa stre­tol s Job­som ešte na stred­nej. A Woz­niak bol jeho sused a kama­rát. Niet divu, že sa teda stal ich prvým zamest­nan­com. Vydr­žal do roku 1993, keď odišiel do firmy Ingres.

3. Mike Mark­kula

Mark­kula má veľkú zásluhu na tom, čo sa Apple poda­rilo. V začiat­koch firmy kúpil za 250,000 dolá­rov 30% podiel vo firme a na miesto CEO dosa­dil Micha­ela Scotta. Odišiel v roku 1997, keď sa vrá­til Steve Jobs.

2. Steve Jobs

Steve skon­čil na mieste č.2. O tomto člo­veku vieš asi všetko. Ako všetci dobre vieme, najprv Apple opus­til a vie­dol Pixar, neskôr sa vrá­til a spra­vil z firmy giganta. V októbri 2011 zomrel.

1. Steve Woz­niak

Woz­niak vôbec nemu­sel pra­co­vať pre Apple. Mal skvelú ponuku od HP a bol roz­hod­nutý ju pri­jať. Napo­kon to nespra­vil a uro­bil dobre. Zvy­šok je his­tó­ria.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)