Push noti­fi­ká­cie, pri kto­rých sa zamys­líš nad živo­tom ktorý žiješ!

Martin Kráľ / 28. októbra 2015 / Business

Por­tál Dis­trac­tify pri­pra­vil vyni­ka­júcu sériu push noti­fi­ká­cií, ktoré sú úžasné a záro­veň smutné, keďže nasta­vujú zrkadlo životu, ktorý väč­šina z nás žije. Hoci sa jedná o vtipné push noti­fi­ká­cie, je toho veľa, čo sa z nich môžeme naučiť. 

zdroj:businessinsider.com
Pridať komentár (0)