Push noti­fi­ká­cie, pri kto­rý­ch sa zamys­líš nad živo­tom kto­rý žiješ!

Martin Kráľ / 28. októbra 2015 / Business

Por­tál Dis­trac­ti­fy pri­pra­vil vyni­ka­jú­cu sériu push noti­fi­ká­cií, kto­ré sú úžas­né a záro­veň smut­né, keď­že nasta­vu­jú zrkad­lo živo­tu, kto­rý väč­ši­na z nás žije. Hoci sa jed­ná o vtip­né push noti­fi­ká­cie, je toho veľa, čo sa z nich môže­me naučiť. 

 

zdroj:businessinsider.com
Pridať komentár (0)