Radosť pra­co­vať. Pozri sa, ako to vyzerá v newy­or­skej kan­ce­lá­rii spo­loč­nosti Lin­ke­dIn

Simona Hanzelová / 9. november 2016 / Zaujímavosti

Spo­loč­nosť Lin­ke­dIn sídli v slneč­nej Kali­for­nií a má 30 pobo­čiek po celom svete. Až 700 zamest­nan­cov z cel­ko­vých 9 200 sa však môže pochvá­liť tým, že pra­cuje v samom srdci New Yorku, v pre­slá­ve­nej Empire State Buil­ding. Na tejto newy­or­skej kan­ce­lá­rii sa v Lin­ke­dIn roz­hodne nešet­rilo.

Až ohrom­ných 467 mili­ó­nov ľudí vo viac ako 200 kra­ji­nách sveta pou­žíva Lin­ke­dIn na vytvá­ra­nie pro­fe­si­onál­nych sietí a pre­skú­ma­nie nových pra­cov­ných prí­le­ži­tostí. Táto spo­loč­nosť sa stala súčas­ťou kari­éry via­ce­rých z nás. Vieš ale, aké je to pra­co­vať priamo pre Lin­ke­dIn? Pozri sa, v akom pro­stredí pra­cujú ich zamest­nanci v man­hat­tan­skej kan­ce­lá­rií, ktorá sa nachá­dza v iko­nic­kej Empire State Buil­ding v srdci New Yorku.

Všet­kých náv­štev­ní­kov a zamest­nan­cov spo­loč­nosti Lin­ke­dIn pri­víta táto farebná recep­cia, kde si môžu pre­čí­tať knihy a dopriať šálku kávy.

l1

Spo­loč­nosť Lin­ke­dIn sa do pries­to­rov Empire State Buil­ding po prvý­krát nasťa­ho­vala v roku 2011. Odvtedy sa roz­rástli a v súčas­nosti ich kan­ce­lá­rie zabe­rajú až viac ako 5 poschodí.

l2

l3

Zamest­nanci majú k dis­po­zí­cií aj vlastné kino, kde môžu poze­rať filmy alebo hrať video­hry.

l

Z tohto auto­matu si môžu zamest­nanci bez­platne vybrať pra­covné gad­gety, ako naprí­klad klá­ves­nice alebo nabí­jačky.

l5

Kuchyňa samoz­rejme nemôže chý­bať! Všetci zamest­nanci Lin­ke­dIn si tu môžu dopriať raňajky a obedy zdarma.

l6

Každý mesiac sa v Lin­ke­dIn koná event s náz­vom “InDay”, počas kto­rého sa môžu zamest­nanci zúčast­niť roz­lič­ných team­bu­il­din­go­vých akti­vít.

l7

l8

l9

Zamest­nanci sa môžu odre­a­go­vať aj pri biliarde, stol­nom fut­bale alebo si zaspie­vať kara­oke. Takéto akti­vity pomá­hajú zblí­žiť ľudí z rôz­nych odde­lení, a práve o to spo­loč­nosti ide.

l10

Po výstupe z výťahu na 28. poscho­die sa každý náv­štev­ník spo­loč­nosti musí cítiť ako v inom svete. Táto jas­no­modrá pred­sieň pôsobí maxi­málne futu­ris­ticky.

l11

Prin­cípy a hod­noty spo­loč­nosti Lin­ke­dIn majú zamest­nanci stále na očiach.

l13

Každé poscho­die Lin­ke­dIn má kon­fe­renčnú miest­nosť zaria­denú v inom štýle, pome­no­vanú podľa newy­or­ských ulíc.

l14

Hlavné kan­ce­lár­ske pries­tory spo­loč­nosti sú zaria­dené v štýle open office.

l15

Zamest­nanci nemu­sia sedieť iba za svo­jimi stolmi — úto­čisko môžu nájsť aj v nie­kto­rej zo “zaši­vární”, kto­rých je v Lin­ke­dIn pomerne dosť.

l16

l17

l18

V tomto útul­nom saló­niku sa nachá­dza dokonca aj ply­nový krb.

l20

Chý­bať nemôže ani tichá kniž­nica — police sú plné kníh, ktoré si zamest­nanci pri­niesli z domu.

l22

Ani steny v Lin­ke­dIn nie sú fádne — na mno­hých z nich sa vyní­majú takéto farebné nástenné maľby.

l24

Keďže zvie­ratá majú v celej Empire State Buil­ding vstup prí­sne zaká­zaný, v Lin­ke­dIn predsa len našli šikovný spô­sob, ako môžu byť ich zamest­nanci v kon­takte so svo­jimi domá­cimi milá­čikmi. Výsled­kom je táto poda­rená stena, na kto­rej visia fotky štvor­no­hých kama­rá­tov.

l25

Aj táto stena je zau­jí­ma­vým oži­ve­ním kan­ce­lár­skych pries­to­rov. Sú na nej foto­gra­fie zamest­nan­cov Lin­ke­dIn z čias, keď boli ešte deti. Navyše, pod kaž­dou foto­gra­fiou je napí­sané, o akej pro­fe­sii v tom čase sní­vali.

l27

Jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších miest je nepo­chybne táto záhadná stena, ktorú zdobí 133 vin­tage tele­fó­nov. Tomu, kto zdvihne a zavesí ten správny tele­fón, sa sprí­stupní sa pries­tor za ste­nou. Iba zamest­nanci Lin­ke­dInu však vedia, ktorý je tele­fón je ten pravý.

l28

V Lin­ke­dIn majú aj špe­ciálnu miest­nosť na všetky uvoľ­nené stret­nu­tia, párty či naro­de­ni­nové oslavy. Práve na tomto mieste sa naj­lep­šie budujú nové vzťahy medzi zamest­nan­cami.

l29

A napo­kon — samoz­rej­mos­ťou je aj plne vyba­vená telo­cvičňa, kde sa môžu zamest­nanci po práci odre­a­go­vať.

l32

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)