Rady do života od sto­roč­ného star­čeka

Alexandra Dulaková / 7. februára 2016 / Tools a produktivita

…ktorý, nie — nevy­lie­zol z okna a nezmi­zol, ale zato si toho pre­žil viac než dosť. Andy Ander­son sa bez vyso­kej školy vypra­co­val na národ­ného mana­žéra potra­vi­no­vej firmy, pre­žil viac než 67-rokov v šťast­nom man­žels­tve a vycho­val aj zopár detí. Dnes žije vitál­nym živo­tom a roz­mýšľa, čo bude robiť, „keď začne star­núť.”

Za posled­ných sto rokov sa toho z his­to­ric­kého hľa­diska zme­nilo viac, ako snáď hoci­kedy ino­kedy. Či už ide o životnú úro­veň, vedu, medi­cínu, tech­niku, ces­to­va­nie, životný štýl, filo­zo­fické aj poli­tické hnu­tia, zmeny reži­mov či hra­nice štá­tov, toto sto­ro­čie sa iste nikto nenu­dil. 100-ročný Ame­ri­čan Andy Ander­son na tom nebol inak. Jeho vnu­kovi sa poda­rilo z čiper­ného star­čeka jaz­dia­ceho na moder­nom skútri vytiah­nuť 25 rád, ktoré by dal kaž­dému mla­dému člo­veku. (Pre neho je mladý snáď každý.) Nemu­síš so všet­kými nevy­hnutne súhla­siť, no kaž­do­páne, aj tieto lek­cie dostali pána Ander­sona k okrúh­lej sto­roč­nici:

IMG_1206

foto: pop­su­gar

 1. Nikdy sa necíť prí­liš dôle­žito na to, aby si neve­del začať od piky.” Ako nie­kto, kto sa bez vyso­koš­kol­ského vzde­la­nia a dip­lomu dostal na mana­žéra národ­nej úrovne, asi vie, o čom hovorí. Na dru­hej strane, časy sa od jeho mla­dosti tro­chu zme­nili a bez žiad­neho titulu to v roku 2016 nie je také jed­no­du­ché ako v roku 1936.
 2. Každý deň si zacvič — aj keď na to nemáš chuť.” V zdra­vom a vitál­nom tele zdravý duch, to nás neprek­va­puje.
 3. Vždy si zacho­vaj dobrý zmy­sel pre humor.” Budeš vedieť zaba­viť samého seba, aj ostat­ných.
 4. Nemí­ňaj viac, než máš.” Ťažké, ale všetci vieme, že aj účinné.
 5. Láska na prvý pohľad exis­tuje.” Nuž, ujo asi naozaj vie o čom hovorí. So svo­jou man­žel­kou sa spoz­nal v jednu sobotu a v tú ďal­šiu sobotu im už zvo­nili sva­dobné zvony. Boli svoji až do jej smrti, ktorá ich zastihla o 67 rokov neskôr.
 6. Aj zlá práca je lep­šia ako žiadna práca.” Ako nie­kto, kto zažil obrov­skú hos­po­dár­sku krízu 30-tych rokov zrejme hovorí z trpých skú­se­ností nepriaz­ni­vej doby. A mnohí z nás, ktorí popri štú­diu bri­gá­do­vali v Mekáči aj v potra­vi­no­vých stán­koch, to vedia tiež.
 7. Šetri jed­lom — je prí­liš vzácne.” To je tiež rada, ktorú poznajú skôr star­šie gene­rá­cie než tá dnešná. My máme jedla pri­veľa a často si ho vôbec nevá­žime.
 8. Rodina je to naj­cen­nej­šie, čo v živote máme.” Až na tie, v kto­rých pre­vláda alko­ho­liz­mus, fyzické nási­lie, búr­livé roz­vody a neprajné vzťahy. Ale za ide­ál­nych okol­ností — iste.
 9. Salámku a klo­básku jedz každý deň — pri mne to fun­go­valo.” Aj nie­ktorí tuhí faj­čiari sa dožili osem­de­siatky aj viac, no väč­šine z nás pra­vi­delná kon­zu­má­cia čer­ve­ného a mast­ného mäsa k stovke nepo­môže.
 10. Pi každý deň poma­ran­čový džús.” Kedysi mohli byť džúsy kva­litné, dnes sú plné sla­di­diel a kon­zer­van­tov. Keď už, rad­šej poma­ran­čový fresh.
 11. Život je krehký a ak sa budeš zaned­bá­vať, poka­zíš si ho.” Asi preto tie denné klo­básy.
 12. Nikdy sa neboj byť sám sebou a sebe samému verný.” Ak máš to šťas­tie, že si to môžeš dovo­liť. Ino­kedy treba držať ústa a krok, pop­rí­pade sa vopchať pár jedin­com do seda­cieho otvoru. A potom, keď to už raz nie­kam dotiah­neš, môžeš kľudne byť sám sebou.
 13. Nauč sa odpúš­ťať, aj keď ti to príde náročné.” To teda príde.
 14. Každý má dnes pri­veľa oble­če­nia. Nos len to, čo potre­bu­ješ, a viac si neku­puj.” No, dedko, vysvetli toto hips­te­rom, lum­ber­se­xu­álom a mód­nym maniač­kam. A vysvetli tým deťom v ázij­ských továr­ňach, že nemajú šiť také lacné a pekné oble­če­nie.
 15. Teraz šetri. Míňať budeš neskôr.” Ale… ale… Eshopy a výpre­daje! A Ebay! To sa nedá! (Ok, moderní eko­nó­mo­via radia, aby sme si z kaž­dého zisku mali ušet­riť ide­álne tre­tinu. To znie lep­šie!)
 16. Láska nejde vždy ako po masle, občas na nej treba poriadne zapra­co­vať.” Na toto som naozaj prí­liš mladá.
 17. Nájdi si niečo vtipné v kaž­dej situ­ácii.” Alebo si nájdi kama­ráta, ktorý to bude zvlá­dať za teba a skús ho v tých naj­nev­hod­nej­ších situ­áciach neza­biť. Neoľu­tu­ješ to.
 18. Ak čelíš prob­lé­mom, neod­kla­daj ich rie­še­nie na neskôr. Ak ale nie je spô­sob, ako ich vyriešť, je lep­šie ich proste hodiť za hlavu.” Ujo určite nevie, že v roku 2016 máme všetci zmák­nutú teóriu prok­ras­ti­ná­cie, ktorá sa vzťa­huje na odkla­da­nie všet­kých neprí­jem­ných akti­vít, život­ných prob­lé­mov nevy­ní­ma­júc. Odkla­da­nie rie­šení je vlastne našou exper­tí­zou.
 19. Vzde­la­nie je dôle­žité, ale nie nevy­hnutné. Nie­kedy ťa dosta­točne vzdelá aj život.” Toto je asi jediný bod, v kto­rom nevi­dím žiadnu múd­rosť. Teória, aj prax. Deti, neod­chá­dzajte zo školy, ani z uni­ver­zity. Ak sa vám nepáči, vymeňte školu alebo uni­ver­zitu. Práve dobré vzde­la­nie a neus­tála potreba sa ďalej vzde­lá­vať aj za hra­ni­cami inšti­tú­cií dokáže zabrá­niť tomu, aby z nás vyrástli úzko­prstí a zadu­bení ľudia, ktorí nale­tia kaž­dej pekne zne­jú­cej hlú­posti a budú nená­vi­dieť všetko, čo je len trošku iné od zau­ží­va­ných reálií.
 20. Nasle­duj svoje sny, aby si mohol v živote robiť to, čo ťa sku­točne baví.” Aj keď je to otre­paná fráza, berieme ju všet­kými desia­timi.
 21. Obja­vuj svet a nepot­lá­čaj svoju zve­da­vosť.” A vzde­lá­vaj sa. Uč sa, že sú aj iné pod­mienky a spô­soby žitia a že sa nemáš prečo vyvy­šo­vať nad zvyky a kul­túru ostat­ných len preto, lebo si sa bez vlast­ného pri­či­ne­nia naro­dil v istej geo­gra­fic­kej šírke a dĺžke.
 22. Neber sa prí­liš vážne.” Vážne, neber. Ani nikto iný to nebude robiť.
 23. Zacho­vaj si zdravý sed­liacky rozum. Sofis­ti­ko­vané teórie a filo­zo­fo­va­nie je síce fajn, ale nie­kedy sa rie­še­nie skrýva v tej naj­jed­no­duch­šej odpo­vedi.” 
 24. Celým menom sa volám Wil­liam Brad­ford James Ander­son a moje ini­cálky som si sti­hol pre­me­niť na moje malé životné krédo: Why be just ave­rage?” Skús niečo podobné aj so svo­jimi!
 25. Život je dar, ktorý si musíš postupne odba­liť. Je už na tebe, či jeho obsah využi­ješ na dobré, alebo zlé veci a či ťa to dove­die k spo­koj­nosti, alebo stras­tiam. Svoje roz­hod­nu­tia máš v moci sám.” ..Všetko naj­lep­šie!

25-life-lessons-from-a-100-year-old-man

foto: businessinsider.com

Zdroj: Busi­ness Insi­der zdroj cover fotky: Pop­su­gar

Pridať komentár (0)