Rady do živo­ta od sto­roč­né­ho star­če­ka

Alexandra Dulaková / 7. februára 2016 / Lifehacking

…kto­rý, nie — nevy­lie­zol z okna a nezmi­zol, ale zato si toho pre­žil viac než dosť. Andy Ander­son sa bez vyso­kej ško­ly vypra­co­val na národ­né­ho mana­žé­ra potra­vi­no­vej fir­my, pre­žil viac než 67-rokov v šťast­nom man­žels­tve a vycho­val aj zopár detí. Dnes žije vitál­nym živo­tom a roz­mýš­ľa, čo bude robiť, „keď začne star­núť.”

Za posled­ných sto rokov sa toho z his­to­ric­ké­ho hľa­dis­ka zme­ni­lo viac, ako snáď hoci­ke­dy ino­ke­dy. Či už ide o život­nú úro­veň, vedu, medi­cí­nu, tech­ni­ku, ces­to­va­nie, život­ný štýl, filo­zo­fic­ké aj poli­tic­ké hnu­tia, zme­ny reži­mov či hra­ni­ce štá­tov, toto sto­ro­čie sa iste nikto nenu­dil. 100-roč­ný Ame­ri­čan Andy Ander­son na tom nebol inak. Jeho vnu­ko­vi sa poda­ri­lo z čiper­né­ho star­če­ka jaz­dia­ce­ho na moder­nom skút­ri vytiah­nuť 25 rád, kto­ré by dal kaž­dé­mu mla­dé­mu člo­ve­ku. (Pre neho je mla­dý snáď kaž­dý.) Nemu­síš so všet­ký­mi nevy­hnut­ne súhla­siť, no kaž­do­pá­ne, aj tie­to lek­cie dosta­li pána Ander­so­na k okrúh­lej sto­roč­ni­ci:

IMG_1206

foto: pop­su­gar

 1. Nikdy sa necíť prí­liš dôle­ži­to na to, aby si neve­del začať od piky.” Ako nie­kto, kto sa bez vyso­koš­kol­ské­ho vzde­la­nia a dip­lo­mu dostal na mana­žé­ra národ­nej úrov­ne, asi vie, o čom hovo­rí. Na dru­hej stra­ne, časy sa od jeho mla­dos­ti tro­chu zme­ni­li a bez žiad­ne­ho titu­lu to v roku 2016 nie je také jed­no­du­ché ako v roku 1936.
 2. Kaž­dý deň si zacvič — aj keď na to nemáš chuť.” V zdra­vom a vitál­nom tele zdra­vý duch, to nás neprek­va­pu­je.
 3. Vždy si zacho­vaj dob­rý zmy­sel pre humor.” Budeš vedieť zaba­viť samé­ho seba, aj ostat­ných.
 4. Nemí­ňaj viac, než máš.” Ťaž­ké, ale všet­ci vie­me, že aj účin­né.
 5. Lás­ka na prvý pohľad exis­tu­je.” Nuž, ujo asi naozaj vie o čom hovo­rí. So svo­jou man­žel­kou sa spoz­nal v jed­nu sobo­tu a v tú ďal­šiu sobo­tu im už zvo­ni­li sva­dob­né zvo­ny. Boli svo­ji až do jej smr­ti, kto­rá ich zastih­la o 67 rokov neskôr.
 6. Aj zlá prá­ca je lep­šia ako žiad­na prá­ca.” Ako nie­kto, kto zažil obrov­skú hos­po­dár­sku krí­zu 30-tych rokov zrej­me hovo­rí z trpých skú­se­nos­tí nepriaz­ni­vej doby. A mno­hí z nás, kto­rí pop­ri štú­diu bri­gá­do­va­li v Meká­či aj v potra­vi­no­vých stán­koch, to vedia tiež.
 7. Šet­ri jed­lom — je prí­liš vzác­ne.” To je tiež rada, kto­rú pozna­jú skôr star­šie gene­rá­cie než tá dneš­ná. My máme jed­la pri­ve­ľa a čas­to si ho vôbec nevá­ži­me.
 8. Rodi­na je to naj­cen­nej­šie, čo v živo­te máme.” Až na tie, v kto­rých pre­vlá­da alko­ho­liz­mus, fyzic­ké nási­lie, búr­li­vé roz­vo­dy a nepraj­né vzťa­hy. Ale za ide­ál­nych okol­nos­tí — iste.
 9. Salám­ku a klo­bás­ku jedz kaž­dý deň — pri mne to fun­go­va­lo.” Aj nie­kto­rí tuhí faj­čia­ri sa doži­li osem­de­siat­ky aj viac, no väč­ši­ne z nás pra­vi­del­ná kon­zu­má­cia čer­ve­né­ho a mast­né­ho mäsa k stov­ke nepo­mô­že.
 10. Pi kaž­dý deň poma­ran­čo­vý džús.” Kedy­si moh­li byť džú­sy kva­lit­né, dnes sú plné sla­di­diel a kon­zer­van­tov. Keď už, rad­šej poma­ran­čo­vý fresh.
 11. Život je kreh­ký a ak sa budeš zaned­bá­vať, poka­zíš si ho.” Asi pre­to tie den­né klo­bá­sy.
 12. Nikdy sa neboj byť sám sebou a sebe samé­mu ver­ný.” Ak máš to šťas­tie, že si to môžeš dovo­liť. Ino­ke­dy tre­ba držať ústa a krok, pop­rí­pa­de sa vopchať pár jedin­com do seda­cie­ho otvo­ru. A potom, keď to už raz nie­kam dotiah­neš, môžeš kľud­ne byť sám sebou.
 13. Nauč sa odpúš­ťať, aj keď ti to prí­de nároč­né.” To teda prí­de.
 14. Kaž­dý má dnes pri­ve­ľa oble­če­nia. Nos len to, čo potre­bu­ješ, a viac si neku­puj.” No, ded­ko, vysvet­li toto hips­te­rom, lum­ber­se­xu­álom a mód­nym maniač­kam. A vysvet­li tým deťom v ázij­ských továr­ňach, že nema­jú šiť také lac­né a pek­né oble­če­nie.
 15. Teraz šet­ri. Míňať budeš neskôr.” Ale… ale… Esho­py a výpre­da­je! A Ebay! To sa nedá! (Ok, moder­ní eko­nó­mo­via radia, aby sme si z kaž­dé­ho zis­ku mali ušet­riť ide­ál­ne tre­ti­nu. To znie lep­šie!)
 16. Lás­ka nej­de vždy ako po mas­le, občas na nej tre­ba poriad­ne zapra­co­vať.” Na toto som naozaj prí­liš mla­dá.
 17. Náj­di si nie­čo vtip­né v kaž­dej situ­ácii.” Ale­bo si náj­di kama­rá­ta, kto­rý to bude zvlá­dať za teba a skús ho v tých naj­nev­hod­nej­ších situ­áciach neza­biť. Neoľu­tu­ješ to.
 18. Ak čelíš prob­lé­mom, neod­kla­daj ich rie­še­nie na neskôr. Ak ale nie je spô­sob, ako ich vyriešť, je lep­šie ich pros­te hodiť za hla­vu.” Ujo urči­te nevie, že v roku 2016 máme všet­ci zmák­nu­tú teóriu prok­ras­ti­ná­cie, kto­rá sa vzťa­hu­je na odkla­da­nie všet­kých neprí­jem­ných akti­vít, život­ných prob­lé­mov nevy­ní­ma­júc. Odkla­da­nie rie­še­ní je vlast­ne našou exper­tí­zou.
 19. Vzde­la­nie je dôle­ži­té, ale nie nevy­hnut­né. Nie­ke­dy ťa dosta­toč­ne vzde­lá aj život.” Toto je asi jedi­ný bod, v kto­rom nevi­dím žiad­nu múd­rosť. Teória, aj prax. Deti, neod­chá­dzaj­te zo ško­ly, ani z uni­ver­zi­ty. Ak sa vám nepá­či, vymeň­te ško­lu ale­bo uni­ver­zi­tu. Prá­ve dob­ré vzde­la­nie a neus­tá­la potre­ba sa ďalej vzde­lá­vať aj za hra­ni­ca­mi inšti­tú­cií doká­že zabrá­niť tomu, aby z nás vyrást­li úzko­prs­tí a zadu­be­ní ľudia, kto­rí nale­tia kaž­dej pek­ne zne­jú­cej hlú­pos­ti a budú nená­vi­dieť všet­ko, čo je len troš­ku iné od zau­ží­va­ných reálií.
 20. Nasle­duj svo­je sny, aby si mohol v živo­te robiť to, čo ťa sku­toč­ne baví.” Aj keď je to otre­pa­ná frá­za, berie­me ju všet­ký­mi desia­ti­mi.
 21. Obja­vuj svet a nepot­lá­čaj svo­ju zve­da­vosť.” A vzde­lá­vaj sa. Uč sa, že sú aj iné pod­mien­ky a spô­so­by žitia a že sa nemáš pre­čo vyvy­šo­vať nad zvy­ky a kul­tú­ru ostat­ných len pre­to, lebo si sa bez vlast­né­ho pri­či­ne­nia naro­dil v istej geo­gra­fic­kej šír­ke a dĺž­ke.
 22. Neber sa prí­liš váž­ne.” Váž­ne, neber. Ani nikto iný to nebu­de robiť.
 23. Zacho­vaj si zdra­vý sed­liac­ky roz­um. Sofis­ti­ko­va­né teórie a filo­zo­fo­va­nie je síce fajn, ale nie­ke­dy sa rie­še­nie skrý­va v tej naj­jed­no­duch­šej odpo­ve­di.” 
 24. Celým menom sa volám Wil­liam Brad­ford James Ander­son a moje ini­cál­ky som si sti­hol pre­me­niť na moje malé život­né kré­do: Why be just ave­ra­ge?” Skús nie­čo podob­né aj so svo­ji­mi!
 25. Život je dar, kto­rý si musíš postup­ne odba­liť. Je už na tebe, či jeho obsah využi­ješ na dob­ré, ale­bo zlé veci a či ťa to dove­die k spo­koj­nos­ti, ale­bo stras­tiam. Svo­je roz­hod­nu­tia máš v moci sám.” ..Všet­ko naj­lep­šie!

25-life-lessons-from-a-100-year-old-man

foto: businessinsider.com

Zdroj: Busi­ness Insi­der zdroj cover fot­ky: Pop­su­gar

Pridať komentár (0)