Raňajkovú kašu v skle ti prinesú kamkoľvek a ešte k tomu nevytvoríš zbytočný odpad

Alexandra Valkova / 7. februára 2019 / Rozhovory

  • Ra­ňaj­ko­vých bis­tier je na Slo­ven­sku stále viac a viac
  • Bis­tro Va­rila ka­šičku ti však ra­ňajky pri­ne­sie, či už do školy alebo do práce
  • Plu­som je, že je toto bis­tro zero waste po­zi­tív
zdroj: Facebook Varila kašičku/Startitup
  • Ra­ňaj­ko­vých bis­tier je na Slo­ven­sku stále viac a viac
  • Bis­tro Va­rila ka­šičku ti však ra­ňajky pri­ne­sie, či už do školy alebo do práce
  • Plu­som je, že je toto bis­tro zero waste po­zi­tív

Ho­vorí sa, že ra­ňajky sú zá­kla­dom dňa a preto by si ich ne­mal pred od­cho­dom do práce či školy vy­ne­chať. Ak sa však inak nedá a ty mu­síš vy­be­hnúť z domu skôr, než do seba niečo stih­neš ho­diť, je tu ra­ňaj­kové bis­tro Va­rila ka­čišku, ktoré ti ra­ňajky pri­ne­sie tam, kde sa práve na­chá­dzaš.

Na vý­ber máš z rôz­nych dru­hov kaší, ktoré sa pri­pra­vujú vo ve­gán­skej a lacto-free ver­zii. Po no­vom mô­žeš tieto kaše nájsť vo Fresh­mar­kete. My sme sa po­roz­prá­vali so za­kla­da­teľmi tejto značky, s Da­nie­lom Wy­kom a Fi­li­pom Hen­če­kom.

Ot­vo­rili ste si bis­tro s ra­ňaj­kami kvôli tomu, že ste vi­deli dieru na trhu práve v tomto druhu pod­ni­ka­nia?

Čo sa týka sa­mot­ného kon­ceptu Va­rila ka­šičku, už dl­h­šie sme sa za­mýš­ľali nad tým, čo by ľudí zau­jalo a čo v tejto upo­náh­ľa­nej dobe ľu­ďom chýba. Sú to zdravé a chutné ra­ňaj­kové kaše. Práve preto sme sa roz­hodli pre kaše, na­koľko na trhu chý­bal vy­slo­vene pod­nik, ktorý sa za­oberá nie­čím po­dob­ným. 

Vaše ra­ňaj­kové bis­tro mô­žeme nájsť vo Fresh­mar­kete. Prečo ste si vy­brali práve túto lo­ka­litu, v kto­rej sú ľu­dia skôr zvyk­nutí obe­do­vať?

Skôr by sme sa chceli u ľudí za­de­fi­no­vať ako brunch­bar, na­koľko kaše po­nú­kame po­čas ce­lého dňa od 7:30 do 19:00 cez pra­covné dni. V okolí Fresh­mar­ketu pra­cuje veľa ľudí, ktorí k nám cho­dia nie­len na ra­ňajky, ale kašu si do­prajú či už na de­siatu, olov­rant ale aj na obed, či ve­čeru.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Ar­chív Va­rila ka­šičku

Aké boli vaše pr­votné in­ves­tí­cie do tohto bis­tra? 

Vstupné ná­klady boli dosť vy­soké, čo sa týka fi­nan­cií, pri­bližne 30-ti­síc eur, no in­ves­to­vali sme veľa aj do času, príp­rav a do sa­mot­nej re­a­li­zá­cie.

Je podľa vás ná­ročné roz­be­hnúť gas­tro biz­nis na Slo­ven­sku? 

Mys­líme si, že gas­tro biz­nis je je­den z naj­ťaž­ších, pre­tože po­tre­bu­jete jed­nak veľký ka­pi­tál a veľa po­vo­lení. Ta­kisto po­nú­kate nie­len službu, ale aj sa­motný pro­dukt, ktorý, po­kiaľ člo­veku ne­chutí, ne­príde k vám a to si pod­niky na Slo­ven­sku ur­čite do­vo­liť ne­môžu.

„Po­jazd­ných“ ra­ňa­jok je na Slo­ven­sku ešte po­merne málo. Čím sa však lí­šite od tých, ktoré tu už fun­gujú?

Ako sa ho­vorí, ra­ňajky sú zá­kla­dom dňa, no mali by byť nie­len vý­datné a zdravé, ale aj chutné. Toto všetko u nás zá­kaz­níci nájdu, či už v na­šom brunch­bare alebo si ob­jedná firma ra­ňajky, ktoré pri­ne­sieme v skle, pre­tože sme zero waste po­zi­tív. Na otázku, čím sa lí­šime od os­tat­ných, je veľmi jed­no­du­chá od­po­veď. Je to roz­ma­ni­tosť chutí a mož­nosť vý­beru.

Všetky vaše kaše sú ve­gán­ske a viete ich pri­pra­viť aj v bez­lak­tó­zo­vej ver­zii. V po­nuke máte ry­žové a ov­sené kaše, plus chia pu­dingy. Aké in­gre­dience ešte po­u­ží­vate a s akými do­dá­va­teľmi spo­lu­pra­cu­jete?

Všetky naše kaše sú bez lak­tózy, čo je veľmi pod­statné pre ľudí, ktorí tr­pia in­to­le­ran­ciou lak­tózy. Tak­tiež sú ne­sla­dené, čo oce­nia nie­len dia­be­tici, ale aj ľu­dia, ktorí chcú žiť zdrav­šie. Na vý­ber máme veľké množ­stvo in­gre­dien­cií, ktoré sa dajú rôzne kom­bi­no­vať a tak si vie každý vy­tvo­riť svoju vlastnú a uni­kátnu kašu podľa chuti.

Me­dzi naše in­gre­dience pat­ria na­prí­klad: pra­žené mandle, gra­ná­tové ja­blko, ma­qui berry, goji kus­tov­nica čín­ska, ka-kavko Pure Nuts, 100% ara­ši­dové máslo Pure Nuts, ve­gan pro­tein, fi­gový  krém, pra­žená káva, ale aj mnoho ďal­ších in­gre­dien­cií.

Koľko stoja tieto ra­ňaj­kové kaše? Ako ste si na­sta­vo­vali ich ce­no­tvorbu?

Kaše máme roz­de­lené na veľkú por­ciu (400ml) za 4,50€ a malú (250ml) za 3,50€, so se­bou 250ml do skla za 3,50€ + zá­loha za sk­le­nený obal 50 cen­tov. V cene sú za­hr­nuté 4 ľu­bo­voľné in­gre­dien­cie. Po no­vom máme aj de­zertnú por­ciu (150ml) so 4 in­gre­dien­ciami za 2,50€.

Na trhu ste po­merne krátko, ako za­tiaľ hod­no­títe tento biz­nis? 

Ot­vo­rení sme ne­celé dva me­siace a za tú dobu vi­díme, že tento biz­nis má po­ten­ciál a ľu­dia sa ku nám veľmi radi vra­cajú a vy­tvá­rame si s nimi je­di­nečný vzťah. Odozvy ľudí nám dá­vajú po­trebnú ener­giu ísť stále ďa­lej a zlep­šo­vať sa.

Máte s týmto ra­ňaj­ko­vým brunch­ba­rom ďal­šie plány? Chcete v tomto roku ešte expan­do­vať na via­ceré miesta?

Na­koľko si uve­do­mu­jeme silu kon­ceptu, ur­čite bu­deme hľa­dať ďal­šie mož­nosti expan­zie. Mo­men­tálne je pre nás pri­ori­tou pre­vádzka vo Fresh­mar­kete a roz­vozy do fi­riem. Otáz­kou  „fran­čízy“ a rôz­nych spo­lu­prác sa za­obe­ráme už te­raz.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Ar­chív Va­rila Ka­šičku
Pridať komentár (0)