Razer — App­le hráčs­ke­ho prie­mys­lu, otvo­ril svoj prvý kamen­ný obchod v San Fran­cis­cu

Dárius Polák / 30. mája 2016 / Business

Razer je spo­loč­nosť, kto­rá vyrá­ba prí­slu­šen­stvo pre hard­co­re počí­ta­čo­vých hrá­čov. Hoci je nezná­ma pre tých, kto­rí hry neh­ra­jú, spo­loč­nosť so síd­lom v Juž­nej Kali­for­nii pat­rí medzi love bran­dy u svo­jej cie­ľo­vej sku­pi­ny. Jej hod­no­ta sa oce­ňu­je na $1,5 miliar­dy dolá­rov.

A Razer otvo­re­ním svoj­ho úpl­ne prvé­ho kamen­né­ho obcho­du v San Fran­cis­cu potvr­di­lo svo­ju repu­tá­ciu. Fana­tic­kí zákaz­ní­ci vytvo­ri­li rad, za kto­rý by sa nehan­bil ani App­le pri vyda­ní nové­ho iPho­ne.

Razer sto­re sa nachá­dza v obcho­de West­field, na kri­žo­vat­ke 5th a Mar­ket Stre­et v cen­tre San Fran­cis­ca.

the-new-razer-store-opened-in-the-westfield-mall-located-on-5th-and-market-street-in-downtown-san-francisco

Pred otvo­re­ním sa vytvo­ri­la veľ­mi dlhá rada…

a-massive-line-formed-in-front-of-the-store-

…kto­rá pokra­čo­va­la aj za rohom.

-it-literally-went-around-the-block

Medzi nimi boli ľudia, kto­rí dokon­ca priš­li čakať už o deň pred­tým.

some-people-got-in-line-at-5-pm-friday-and-camped-out-we-were-told

Toto je vchod.

this-is-the-entrance

Prvých sto ľudí dosta­lo za ver­né vyčká­va­nie rôz­ne odme­ny…

the-first-few-hundred-people-in-line-apparently-got-free-goodies-like-a-special-gaming-keyboard-scarves-etc

…medzi kto­rý­mi bola i táto klá­ves­ni­ca. Razer je zná­my vyso­ko­kva­lit­ným prí­slu­šen­stvom, špe­ciál­ny­mi klá­ves­ni­ca­mi, slú­chad­la­mi, ale­bo prí­dav­ným GPU, kto­rý posky­tu­je počí­ta­čom vyš­šiu výkon­nosť.

heres-a-closer-look-at-one-of-the-free-keyboards-given-out-razer-is-known-for-its-high-end-gaming-accessories-special-keyboards-headphones-and-a-plug-in-gpu-that-gives-a-laptop-more-horsepower

Obchod pokrý­va tak­mer 121 m2 . Razer v ňom umiest­nil nie­koľ­ko hráčs­kych sta­níc, na kto­rých sa pre­zen­tu­jú jed­not­li­vé pro­duk­ty.

the-two-story-retail-store-covers-nearly-1300-square-feet-there-were-a-lot-of-gaming-stations-to-showcase-its-products

Nachá­dza­la sa tu i špe­ciál­na foto kabí­na pre fanú­ši­kov, kto­rý sa moh­li odfo­tiť pri veľ­ko­le­pom otvo­re­ní. Na osla­vu svoj­ho úpl­ne prvé­ho obcho­du, Razer orga­ni­zo­val špe­ciál­ne even­ty a súťa­že počas celé­ho otvá­ra­cie­ho víken­du.

there-was-this-special-photo-booth-for-razer-fans-to-get-a-picture-taken-at-the-grand-opening-to-celebrate-its-first-ever-store-razer-will-be-running-special-events-and-contests-like-this-all-weekend

Pou­ží­vaš pro­duk­ty od Razer? Si s nimi spo­koj­ný ale­bo pre­fe­ru­ješ nie­ko­ho iné­ho? Podeľ sa s nami o tvoj názor v komen­tá­roch!

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fot­ky: back2gaming.com

Pridať komentár (0)