Razer — Apple hráčs­keho prie­myslu, otvo­ril svoj prvý kamenný obchod v San Fran­ciscu

Dárius Polák / 30. mája 2016 / Business

Razer je spo­loč­nosť, ktorá vyrába prí­slu­šen­stvo pre hard­core počí­ta­čo­vých hrá­čov. Hoci je neznáma pre tých, ktorí hry neh­rajú, spo­loč­nosť so síd­lom v Juž­nej Kali­for­nii patrí medzi love brandy u svo­jej cie­ľo­vej sku­piny. Jej hod­nota sa oce­ňuje na $1,5 miliardy dolá­rov.

A Razer otvo­re­ním svojho úplne prvého kamen­ného obchodu v San Fran­ciscu potvr­dilo svoju repu­tá­ciu. Fana­tickí zákaz­níci vytvo­rili rad, za ktorý by sa nehan­bil ani Apple pri vydaní nového iPhone.

Razer store sa nachá­dza v obchode West­field, na kri­žo­vatke 5th a Mar­ket Street v cen­tre San Fran­cisca.

the-new-razer-store-opened-in-the-westfield-mall-located-on-5th-and-market-street-in-downtown-san-francisco

Pred otvo­re­ním sa vytvo­rila veľmi dlhá rada…

a-massive-line-formed-in-front-of-the-store-

…ktorá pokra­čo­vala aj za rohom.

-it-literally-went-around-the-block

Medzi nimi boli ľudia, ktorí dokonca prišli čakať už o deň pred­tým.

some-people-got-in-line-at-5-pm-friday-and-camped-out-we-were-told

Toto je vchod.

this-is-the-entrance

Prvých sto ľudí dostalo za verné vyčká­va­nie rôzne odmeny…

the-first-few-hundred-people-in-line-apparently-got-free-goodies-like-a-special-gaming-keyboard-scarves-etc

…medzi kto­rými bola i táto klá­ves­nica. Razer je známy vyso­ko­kva­lit­ným prí­slu­šen­stvom, špe­ciál­nymi klá­ves­ni­cami, slú­chad­lami, alebo prí­dav­ným GPU, ktorý posky­tuje počí­ta­čom vyš­šiu výkon­nosť.

heres-a-closer-look-at-one-of-the-free-keyboards-given-out-razer-is-known-for-its-high-end-gaming-accessories-special-keyboards-headphones-and-a-plug-in-gpu-that-gives-a-laptop-more-horsepower

Obchod pokrýva tak­mer 121 m2 . Razer v ňom umiest­nil nie­koľko hráčs­kych sta­níc, na kto­rých sa pre­zen­tujú jed­not­livé pro­dukty.

the-two-story-retail-store-covers-nearly-1300-square-feet-there-were-a-lot-of-gaming-stations-to-showcase-its-products

Nachá­dzala sa tu i špe­ciálna foto kabína pre fanú­ši­kov, ktorý sa mohli odfo­tiť pri veľ­ko­le­pom otvo­rení. Na oslavu svojho úplne prvého obchodu, Razer orga­ni­zo­val špe­ciálne eventy a súťaže počas celého otvá­ra­cieho víkendu.

there-was-this-special-photo-booth-for-razer-fans-to-get-a-picture-taken-at-the-grand-opening-to-celebrate-its-first-ever-store-razer-will-be-running-special-events-and-contests-like-this-all-weekend

Pou­ží­vaš pro­dukty od Razer? Si s nimi spo­kojný alebo pre­fe­ru­ješ nie­koho iného? Podeľ sa s nami o tvoj názor v komen­tá­roch!

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky: back2gaming.com

Pridať komentár (0)