Red Bull – His­tó­ria fir­my, kto­rá ti dá kríd­la

Richard Vitkovský / 20. mája 2017 / Business

zdroj: spiegel.de/wiki.smu.edu.sg

Vedel si, že dnes už legen­dár­ny ener­ge­tic­ký nápoj sa vyrá­ba v Rakús­ku? Že jeho maji­teľ nerád vystu­pu­je v médiách a recep­tú­ra pochá­dza z Thaj­ska? Aká je his­tó­ria fir­my, kto­rá sa pre­slá­vi­la slo­ga­nom: „Red Bull vám dáva kríd­la?“ Aj to a ešte nie­čo viac sa dozvieš v člán­ku.

Výrob­ca nápo­jov Red Bull, s čer­ve­ným býkom na ple­chov­ke, pochá­dza z Rakús­ka, kde sa ten­to nápoj aj vyrá­ba. Bol to prvý ener­ge­tic­ký nápoj, kto­rý sa dostal do pove­do­mia ľudí a zožal obrov­ský komerč­ný úspech. Aj napriek množ­stvu ener­ge­tic­kých nápo­jov, kto­ré sa obja­vi­li na trhu po Red Bul­le, žia­den ho nedo­ká­zal pora­ziť. Dnes má fir­ma hod­no­tu viac ako 16 miliárd dolá­rov a jej spo­lu­za­kla­da­teľ a záro­veň šéf Diet­rich Mates­chitz je naj­bo­hat­ším oby­va­te­ľom Rakús­ka.

Red Bull – thaj­ská recep­tú­ra, kto­rá doby­la svet

Spo­lu­za­kla­da­teľ fir­my, dnes už 72-roč­ný Diet­rich Mates­chitz štu­do­val odbor rekla­ma na uni­ver­zi­te vo Vied­ni. Štu­do­val tak „pil­ne“, že mu štú­dium trva­lo až 10 rokov. Po dokon­če­ní štú­dia pra­co­val ako mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ pre fir­mu Blen­dax, zná­mu aj u nás vďa­ka zub­nej pas­te Blend-a-Med. Kvô­li prá­ci musel mno­ho­krát vyces­to­vať do zahra­ni­čia. Na slu­žob­nej ces­te do Thaj­ska pri­šiel do sty­ku s nápo­jom – toni­kom, kto­rý mu okam­ži­te pomo­hol pre­ko­nať úna­vu pri pre­kro­če­ní časo­vých pásiem.

reb bull

zdroj foto­gra­fie: spiegel.de

Toto ho prek­va­pi­lo a okam­ži­te sa skon­tak­to­val s výrob­com nápo­ja Cha­le­om Yoovid­hy­aom. Pre­sved­čil ho, aby ten­to nápoj pri­nie­sol aj do Euró­py. Diet­rich Mates­chitz násled­ne opus­til prá­cu mar­ke­tin­go­vé­ho ria­di­te­ľa. Oba­ja muži zlo­ži­li čias­t­ku pol mili­ó­na dolá­rov. Kaž­dý jeden vlast­nil pres­ne 49 per­cent fir­my. Kde sa pode­li zvyš­né dve per­cen­tá? Pri­pad­li syno­vi Cha­lea. Cha­leo zomrel v roku 2012. Oba­ja vlast­ní­ci uzav­re­li doho­du, že fir­mu bude ria­diť Diet­rich. V roku 1987 sa nápoj pre­dá­val v Rakús­ku.

Agre­sív­ny mar­ke­ting – záru­ka úspe­chu

Cie­ľom fir­my bolo roz­ší­riť pro­dukt na ďal­šie trhy. Otvo­ri­la sa ces­ta na maďar­ský, anglic­ký, nemec­ký a násled­ne v roku 1997 aj ame­ric­ký trh. Pre spo­loč­nosť je typic­ké využí­va­nie guer­ri­la mar­ke­tin­gu. Prí­kla­dom také­ho­to typu mar­ke­tin­gu je naprí­klad Red Bull deň lie­ta­nia, kde ľudia ská­ču na vlast­ných lie­ta­jú­cich výtvo­roch z ram­py do vody.

red bull

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

V roku 2004 si fir­ma kúpi­la vlast­ný tím For­mu­ly 1, aby pre­tla­či­la znač­ku na podu­ja­tie, kto­ré sle­du­je kaž­do­roč­ne obrov­ské množ­stvo ľudí. Spo­loč­nosť je tiež vlast­ní­kom šty­roch fut­ba­lo­vých tímov. Od roku 1998 sa koná Red Bull hudob­ná aka­dé­mia, plná works­ho­pov a kon­cer­tov, kto­rej sa zúčast­ňu­jú hudob­ní­ci rôz­nych žán­rov. V roku 2007 bola zalo­že­ná dcér­ska spo­loč­nosť vytvá­ra­jú­ca časo­pis Red Bul­le­tin, kto­rý je zame­ra­ný na ume­nie a šport.

Samot­ný ria­di­teľ zaro­be­né penia­ze inves­tu­je do ďal­ších mož­nos­tí pod­ni­ka­nia. Vlast­ní lie­tad­lo­vý kom­plex s náz­vom Han­gar 7 vrá­ta­ne troch reštau­rá­cií na pozem­ku. Na ostro­ve Lau­ca­la v juž­nom Paci­fi­ku vlast­ní luxus­ný kom­plex s dvad­sia­ti­mi-pia­ti­mi vila­mi so súkrom­ný­mi bazén­mi. Cena 10 000 dolá­rov za noc je hod­ná mili­oná­rov.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)