Rekla­ma pre gay­ov? Grin­dr vie, čo chcú!

Tina Stremeňová / 12. januára 2015 / Startupy

Prav­de­po­dob­ne kaž­dý z nás aktív­ne nav­šte­vu­je neakú sociál­nu sieť, či už ide o face­bo­ok, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram a mno­ho ďal­ších. Do istej mie­ry by sa dalo hovo­riť o závis­los­ti a množ­stvo ľudí väč­ši­nu svoj­ho sociál­ne­ho živo­ta strá­vi na inter­ne­te. Pre­to niet divu, že sú sociál­ne sie­te per­fekt­ným mies­tom pre rekla­mu. To si uve­do­mil aj CEO sociál­nej sie­te Grin­dr, Joel Simk­hai.

Grin­dr je mobil­ná sociál­na sieť zame­ra­ná na homo­se­xu­álov a o jej úspe­chu zna­čí aj 10 miliónov používa­teľov v 192 kra­jinách sve­ta. Per­fekt­né mies­to na rekla­mu, však? Pres­ne pre­to vydal Grin­dr ofi­ciál­ny doku­ment, kto­rým sa chce v tom­to svet­le pre­zen­to­vať. Vysvet­ľu­je v ňom aké typy reklám budú k dis­po­zí­cii a hlav­ne pre­čo mať rekla­mu prá­ve u nich.

Doku­ment na zákla­de vlats­né­ho pries­ku­mu uka­zu­je svo­jich pou­ží­va­te­ľov z pohľa­du polo­hy a finanč­ných zvy­kov. Naprí­klad uvá­dza fakt, že prie­merný homo­se­xuál minie na pro­duk­ty o tre­ti­nu viac ako jeho hete­ro­se­xuálny kole­ga a tiež má oveľa bližšie k ces­to­va­niu. 

Na dru­hej stra­ne môžu fir­my vidieť v inzer­cii na Grin­dri aj isté rizi­ko. Vzhľa­dom na to, že sociál­na sieť slú­ži naj­mä na doha­do­va­nie nezá­väz­né­ho sexu, môžte sa tam sretnúť s nevhodným vyjad­ro­vaím, s ktorým by sa veľa značiek určite nech­ce­lo aso­ci­ovať. Okrem toho exis­tu­jú aj ďal­šie rizi­ká. V minu­lom roku Grin­dr stra­til na dôve­re svo­jich pou­ží­va­te­ľov, kvô­li úni­ku úda­jov o ich polo­he.

A potom sú tu aj bež­né prob­lé­my kaž­dej sociál­nej sie­te — jej využí­va­nie na pre­dá­va­nie drog. Tie­to rizi­ká uznal aj CEO Simk­hai, no pove­dal tiež, že Grin­dr je neus­tá­le moni­to­va­ný mode­rá­tor­mi, kto­rí majú za úlo­hu odtrá­niť nevhod­ný obsah, či už sa to týka ofen­zív­ne­ho vyjad­ro­va­nia ale­bo spo­je­nia s nele­gál­ny­mi akti­vi­ta­mi

K dneš­né­mu dňu má svo­ju rekla­mu na Grin­dri veľa zná­mych zna­čiek ako naprí­klad Uber, Airb­nb, Audi, Grou­pon, Fiat a ďal­šie. Že ide o vhod­né mies­to na rekla­mu zna­čí, aj 118% obrat z inzer­cie za minu­lý rok. Simk­hai ďalej roz­mýš­ľa aj o iných ces­tách ako može byť Grin­dr zis­ko­vý. Naprí­klad posky­to­va­ním nie­kto­rých čas­tí API tre­tím stra­nám. Tiež pri­znal, že Grin­dr dostal veľa ponúk na odkú­pe­nie, teda urči­te nepo­chy­bu­je o popu­la­ri­te svo­jej sociál­nej sie­te.

Grin­dr je prav­de­po­dob­ne voľ­ba čís­lo jed­na v prí­pa­de rekla­my cie­le­nej na homo­se­xu­álov. Urči­te sa nera­dí k apli­ká­ciám zame­ra­ným na “dospe­lý” obsah a prob­lé­my s nepri­me­ra­ný­mi prís­pev­ka­mi má rov­na­ko ako kaž­dá iná sociál­na sieť.

Zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)