Reklama pre gayov? Grindr vie, čo chcú!

Tina Stremeňová / 12. januára 2015 / Startupy

Prav­de­po­dobne každý z nás aktívne nav­šte­vuje neakú sociálnu sieť, či už ide o face­book, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram a mnoho ďal­ších. Do istej miery by sa dalo hovo­riť o závis­losti a množ­stvo ľudí väč­šinu svojho sociál­neho života strávi na inter­nete. Preto niet divu, že sú sociálne siete per­fekt­ným mies­tom pre reklamu. To si uve­do­mil aj CEO sociál­nej siete Grindr, Joel Simk­hai.

Grindr je mobilná sociálna sieť zame­raná na homo­se­xu­álov a o jej úspe­chu značí aj 10 miliónov používateľov v 192 kra­jinách sveta. Per­fektné miesto na reklamu, však? Presne preto vydal Grindr ofi­ciálny doku­ment, kto­rým sa chce v tomto svetle pre­zen­to­vať. Vysvet­ľuje v ňom aké typy reklám budú k dis­po­zí­cii a hlavne prečo mať reklamu práve u nich.

Doku­ment na základe vlats­ného pries­kumu uka­zuje svo­jich pou­ží­va­te­ľov z pohľadu polohy a finanč­ných zvy­kov. Naprí­klad uvá­dza fakt, že prie­merný homo­sexuál minie na pro­dukty o tre­tinu viac ako jeho hete­ro­sexuálny kolega a tiež má oveľa bližšie k ces­to­va­niu. 

Na dru­hej strane môžu firmy vidieť v inzer­cii na Grin­dri aj isté riziko. Vzhľa­dom na to, že sociálna sieť slúži najmä na doha­do­va­nie nezá­väz­ného sexu, môžte sa tam sretnúť s nevhodným vyjad­rovaím, s ktorým by sa veľa značiek určite nech­celo aso­ci­ovať. Okrem toho exis­tujú aj ďal­šie riziká. V minu­lom roku Grindr stra­til na dôvere svo­jich pou­ží­va­te­ľov, kvôli úniku úda­jov o ich polohe.

A potom sú tu aj bežné prob­lémy kaž­dej sociál­nej siete — jej využí­va­nie na pre­dá­va­nie drog. Tieto riziká uznal aj CEO Simk­hai, no pove­dal tiež, že Grindr je neus­tále moni­to­vaný mode­rá­tormi, ktorí majú za úlohu odtrá­niť nevhodný obsah, či už sa to týka ofen­zív­neho vyjad­ro­va­nia alebo spo­je­nia s nele­gál­nymi akti­vi­tami

K dneš­nému dňu má svoju reklamu na Grin­dri veľa zná­mych zna­čiek ako naprí­klad Uber, Airbnb, Audi, Grou­pon, Fiat a ďal­šie. Že ide o vhodné miesto na reklamu značí, aj 118% obrat z inzer­cie za minulý rok. Simk­hai ďalej roz­mýšľa aj o iných ces­tách ako može byť Grindr zis­kový. Naprí­klad posky­to­va­ním nie­kto­rých častí API tre­tím stra­nám. Tiež pri­znal, že Grindr dostal veľa ponúk na odkú­pe­nie, teda určite nepo­chy­buje o popu­la­rite svo­jej sociál­nej siete.

Grindr je prav­de­po­dobne voľba číslo jedna v prí­pade reklamy cie­le­nej na homo­se­xu­álov. Určite sa neradí k apli­ká­ciám zame­ra­ným na “dospelý” obsah a prob­lémy s nepri­me­ra­nými prís­pev­kami má rov­nako ako každá iná sociálna sieť.

Zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)