Reklama spoločnosti Hyundai pobúrila vegánov, zahrala im na tenkú strunu

Richard Vítkovský / 4. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Au­to­mo­bilka Hy­un­dai prav­de­po­dobne príde o množ­stvo zá­kaz­ní­kov, ktorí ne­je­dia mäso. Sved­čia o tom na­hne­vané ko­men­táre na so­ciál­nych sie­ťach
  • Za všetko môže jedna je­diná re­klama, ktorú od­vy­sie­lali po­čas vče­raj­šieho Su­per Bo­wlu. Tá vy­vo­lala ob­rov­ský od­por ve­gá­nov
zdroj: youtube
  • Au­to­mo­bilka Hy­un­dai prav­de­po­dobne príde o množ­stvo zá­kaz­ní­kov, ktorí ne­je­dia mäso. Sved­čia o tom na­hne­vané ko­men­táre na so­ciál­nych sie­ťach
  • Za všetko môže jedna je­diná re­klama, ktorú od­vy­sie­lali po­čas vče­raj­šieho Su­per Bo­wlu. Tá vy­vo­lala ob­rov­ský od­por ve­gá­nov

Au­to­mo­bilka Hy­un­dai pred­sta­vila ako jedna z mno­hých spo­loč­ností po­čas fi­nál­neho zá­pasu v ame­ric­kom fut­bale svoju vlastnú re­klamu. Na roz­diel od re­klamy s Andy War­ho­lom, ktorú pred­sta­vila spo­loč­nosť Bur­ger King bola re­klama au­to­mo­bilky po­riadne kon­tro­verzná, pre­tože si uro­bila dobrý deň z ve­gá­nov, ktorí sú veľmi cit­liví na ta­kéto žar­tíky.

O čo v re­klame ide? O vý­ťah plný ľudí a jeho ope­rá­tora, ktorý ich roz­váža na jed­not­livé po­scho­dia, na kto­rých sa odo­hráva vždy iná ak­ti­vita. Na jed­nom po­schodí je zu­bár, na ďal­šom pre­bieha súdny pro­ces a na inom je zasa ve­gán­ska párty. Každú túto ak­ti­vitu však tvor­co­via po­ňali dosť hu­morne a ro­bia si z nej dobrý deň. Po­dobne si to zlízli aj ve­gáni. Na po­schodí s ná­pi­som ve­gán­ska párty ve­čera sa ope­rá­tor vý­ťahu po­smešne pýta, či majú ve­gán­ske párty vô­bec ne­jaký zmy­sel. Ná­sledne sa v re­klame ukáže žena, ktorá drží v ruke na­miesto mäsa akúsi al­ter­na­tívu v po­dobe ze­le­ni­no­vého mäsa. Ka­mera sa ná­sledne za­me­ria na man­žel­ský pá­rik, kde žena kričí od nad­še­nia, ale muž sa iba zne­chu­tene za­tvári.

Pár se­kun­dová scénka za­me­raná na ve­gá­nov vzbu­dila búr­livú odozvu

Množ­stvo ľudí re­klamu oce­nilo, pre­tože bola na­ozaj hu­morne pre­ve­dená. Re­klama bola na You­Tube za­ve­sená už 29. ja­nu­ára. Od­vtedy ju vi­delo viac ako 25 mi­li­ó­nov ľudí. Mnohí ju po­va­žujú za fan­tas­tickú a u ni­koho ďal­šieho ne­vz­bu­dila také os­tré re­ak­cie ako práve u ve­gá­nov.


Do ce­lej si­tu­ácie sa do­konca za­po­jila aj ochra­nár­ska or­ga­ni­zá­cia PETA, ktorá na­pí­sala ko­men­tár priamo na pro­fil au­to­mo­bilky na Twit­teri. „Na­miesto ná­kupu au­to­mo­bi­lov od ľudí so za­sta­ra­nými ví­ziami, na­vrhu­jeme ku­po­vať ve­gán­ske smart vo­zidlo od spo­loč­nosti Mer­ce­des,“ ho­vorí sa v twe­ete.

Po­dobné búr­livé re­ak­cie sa za­čali mno­žiť okam­žite po tom, čo bola re­klama od­vy­sie­laná po­čas vče­raj­šieho Su­per Bo­wlu. Ve­gáni za­čali vo­jen­ské ťa­že­nie proti au­to­mo­bilke. Na druhú stranu množ­stvo mä­sož­rav­cov si za­čalo ro­biť z ve­gá­nov dobrý deň, a tak to vlastne nie je vô­bec prek­va­pu­júce. V au­to­mo­bilke si však ur­čite uve­do­mujú, že ne­ga­tívna re­klama je tou naj­lep­šou re­kla­mou.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)