Rekonštrukcia 100 ročnej vily ich stála viac ako 1 milión eur. Dnes je miestom pre exkluzívne svadby a eventy

Alexandra Valkova / 9. februára 2019 / Rozhovory

  • Wie­ge­rova vila má viac ako 100 ročnú his­tó­riu
  • Jej ma­ji­te­lia prišli s kon­cep­tom sva­dieb, ktoré sa usku­toč­ňujú v ex­te­ri­éri ako prví na Slo­ven­sku
  • Do re­kon­štruk­cie chát­ra­jú­cej vily in­ves­to­vali viac ako 1 mi­lión eur
zdroj: Matej Kmeť
  • Wie­ge­rova vila má viac ako 100 ročnú his­tó­riu
  • Jej ma­ji­te­lia prišli s kon­cep­tom sva­dieb, ktoré sa usku­toč­ňujú v ex­te­ri­éri ako prví na Slo­ven­sku
  • Do re­kon­štruk­cie chát­ra­jú­cej vily in­ves­to­vali viac ako 1 mi­lión eur

Ako ste sa do­stali k re­kon­štruk­cii skoro 100 roč­nej vily?

Už od det­stva som vní­mala Wie­ge­rovu vilu ako ma­gické miesto, keď sme sem cho­dili na pre­chádzky po­čas práz­dnin u sta­rých ro­di­čov vo Svä­tom Jure. Tento areál po pri­va­ti­zá­cii kú­pila firma, kde bol môj otec spo­lu­ma­ji­te­ľom. Pô­vodný zá­mer bol vy­užiť ju ako re­kre­ačné stre­disko s uby­to­va­ním.

Táto myš­lienka sa ale ne­ujala, pre­tože to bolo pre re­kre­áciu prí­liš blízko Bra­ti­slavy. Vila však na­ďa­lej chát­rala. Okolo roku 2006 sme areál od­kú­pili do na­šej ro­din­nej firmy, vtedy ešte iba s úmys­lom ustaj­niť naše kone a žiť v prí­rode.

Takže ste to najprv chceli mať na sú­kromné účely a na trá­va­nie voľ­ného času v prí­rode?

Áno, no vila aj tak na­ďa­lej pu­stla a my sme za­čali roz­mýš­ľať, čo s ňou bude. Do­konca sa ja­vilo eko­no­micky naj­vý­hod­nej­šie vilu úplne zbú­rať a po­sta­viť tu niečo iné. To nám však prišlo ľúto, vzhľa­dom na bo­hatú his­tó­riu, ar­chi­tek­túru, na­vyše som vní­mala, že vila mala vždy svoju je­di­nečnú at­mo­sféru a svojho du­cha. Bola by škoda ne­pok­ra­čo­vať v tých zá­žit­koch, ktoré tu boli za­žité.

Roz­hodli ste sa teda, že vilu nez­bú­rate. Bola myš­lienka ro­biť tu svadby hneď tá prvá, ktorá Vám na­padla?

Skôr sme hľa­dali pre vilu účel, ktorý by ge­ne­ro­val príjmy as­poň na po­kry­tie údržby ce­lého are­álu. Myš­lienka or­ga­ni­zo­vať tu svadby prišla po­čas ob­do­bia keď som si zo­brala z práce ne­pla­tené voľno. Pra­co­vala som vtedy ako in­ves­tičná ban­kárka a chcela som mať čas na pre­mýš­ľa­nie o tom, čo bu­dem ro­biť ďa­lej v mo­jom ži­vote. Na­padlo mi, že vila je miesto ako stvo­rené pre ko­na­nie špe­ciál­nych po­du­jatí. Že to budú pri­márne svadby roz­hodla ná­hoda, keď ka­ma­rátke Nine iba zo­pár týž­dňov pred svad­bou zru­šili mož­nosť mať svadbu v Bo­ta­nic­kej záh­rade a bola do­sta­točne od­vážna usku­toč­niť svadbu u nás.

To, že sa celá svadba ko­nala v ex­te­ri­éri, v záh­rade vily, bola skôr “z nú­dze cnosť. Vila bola to­tiž v de­z­olát­nom stave, bez elek­triky, to­aliet. Svadbu sme zor­ga­ni­zo­vali za na­ozaj kr­ko­lom­ných pod­mie­nok. Vý­ho­dou bolo, že ne­vesta bola vtedy ma­na­žer­kou Shar­kam VIP Ca­te­ringu a ve­dela si za­bez­pe­čiť ge­ne­rá­tor na elek­triku, ca­te­ring so stanmi a TOI-TO­Iky. Naša spo­ločná ka­ma­rátka Hana Hol­de­ner za­po­ži­čala vlastný vin­tage mo­bi­liár a de­ko­rá­cie a spra­vila krásnu vý­zdobu. Prvá svadba ko­nala presne pred šies­timi rokmi a mala ob­rov­ský úspech u všet­kých hostí. A tak sme sa vilu de­fi­ni­tívne roz­hodli zre­kon­štru­ovať a čias­točne sprí­stup­niť ve­rej­nosti pre tieto vý­ni­močné uda­losti a zá­ro­veň si po­ne­chať areál pre sú­kromné účely.

Tak ste teda za­čali so svad­bami vo veľ­kom. Pred tým však bola ne­vy­hnutná re­kon­štruk­cia. Ako vy­ze­rala celá re­kon­štruk­cia?

Po­čas zimy 2012 sa  pri­pra­vil pro­jekt a v roku 2013 sme za­čali s re­kon­štruk­ciou. Na je­seň v roku 2013 sme tu zor­ga­ni­zo­vali štyri svadby a  v zime sme mali čas na to, aby sme tieto svadby vy­hod­no­tili a zis­tili, čo všetko treba spra­viť inak. Všetky vy­lep­še­nia sme za­čali v roku 2014 ap­li­ko­vať na svad­bách a od­vtedy máme od na­šich hostí a kli­en­tov po­zi­tívny fe­ed­back a po­stupne iba pri­dá­vame služby a zlep­šu­jeme ich.

Koľko Vás stála re­konkš­truk­cia ce­lej vily?

Ak od­hliad­neme od in­ves­tí­cie do po­zem­kov a bu­dovy sa­mot­nej, tak nás čisto re­kon­štruk­cia vily a oko­lia vy­šla na viac ako 1 mi­lión eur. Ok­rem bu­dovy bolo ne­vy­hnutné zre­kon­štru­ovať aj oko­lie, ko­mu­ni­ká­cie, par­ko­va­cie plo­chy a skul­ti­vo­vať tráv­niky a ze­leň. Celý areal má spolu cca. 2,2 hek­tára a je to v pod­state ni­kdy ne­kon­čiaca práca.

Stihli ste re­kon­štruk­ciu do­kon­čiť tak, aby bolo všetko pri­chys­tané na prvú svadbu v no­vo­zre­kon­štru­ova­nom pries­tore?

V ap­ríli 2013 sme za­čali s re­kon­štruk­ciou a už v sep­tem­bri bola na­plá­no­vaná prvá svadba. Mu­sím po­ve­dať, že to bolo celé na­ozaj na knap, pre­tože týž­deň pred svad­bou tu ešte chý­bali dvere a svetlá. V deň pr­vej svadby nám do­konca za­to­pilo tan­čia­reň, pre­tože izo­lá­cia te­rasy bola zle vy­spá­do­vaná. V miest­nosti bolo vody po členky, lebo zrovna v ten deň pa­dol re­kord v úhrne zrá­žok za po­sled­ných 50 ro­kov. Mu­seli sme rýchlo im­pro­vi­zo­vať a vy­ha­dzo­vať vodu von, kú­pili sme su­šiče, za­pá­lili v kr­boch. Všetko na­šťas­tie dobre do­padlo, ne­vesta prišla do pries­to­rov, kde ani nez­ba­dala, že sa ta­kéto niečo stalo.

Vrá­tila sa Vám už pr­votná in­ves­tí­cia, ktorú ste vlo­žili do re­kon­štruk­cie vily?

Náš biz­nis kon­cept ne­bol po­sta­vený pri­márne na ná­vrat­nosti in­ves­tí­cie. Išlo o to, zve­la­diť spust­nutú ne­hnu­teľ­nosť, zvý­šiť jej hod­notu a z príj­mov zo sva­dieb a even­tov pre­fi­nan­co­vať chod ta­ké­hoto veľ­kého a fi­nančne ná­roč­ného are­álu. Na­vyše každý rok in­ves­tu­jeme istú časť pe­ňazí do vy­lep­še­nia slu­žieb a na opravy.
Na­prí­klad mi­nulý rok sme spra­vili úplne novú prí­jaz­dovú as­fa­lovú cestu, pre­tože sa hos­tia, ale aj naši do­dá­va­te­lia sťa­žo­vali na zlý prí­stup do vily. Ko­niec kon­cov, tá pre­došlá cesta ne­bola vô­bec dôs­tojná vzhľa­dom na to, aký vy­soký štan­dard sme si zvo­lili pre naše služby. Pô­vodný biz­nis plán však vy­šiel, pre­tože cel­kový cashf­low je po­zi­tívny.

Ako vní­mate kon­ku­ren­ciu?

My sa už od za­čiatku sna­žíme byť trend­se­termi, ale pri­znám sa, že my sa skôr ob­ze­ráme po kon­ku­ren­cii v za­hra­ničí. Ne­po­ze­rám na to, čo sa robí tu na Slo­ven­sku a ne­rie­šime to, čo robí kon­ku­ren­cia. Sle­du­jeme, čo je nové vo svete a sna­žíme sa in­špi­ro­vať vy­chy­te­nými mies­tami v Ame­rike a v An­glicku, tým, aké služby po­sky­tujú a akou for­mou to ro­bia. Mys­lím si, že pred na­šou Wie­ge­ro­vou vi­lou ne­bol na Slo­ven­sku ta­kýto kon­cept sva­dieb.

Je or­ga­ni­zo­va­nie sva­dieb a iných ak­cií je­di­ným zdro­jom Vášho pri­jímu?

Wie­ge­rova vila ni­kdy ne­bola po­va­žo­vaná za pri­márny zdroj pri­jímu, ale skôr ako vá­šeň či túžba ro­biť niečo zmys­lu­plné, čo pre­trvá aj pre na­sle­du­júce ge­ne­rá­cie. Keďže som však eko­nóm, hľa­dala som spô­sob ako by táto ak­ti­vita dá­vala aj eko­no­mický zmy­sel. Pred ma­ter­skou do­vo­len­kou som mala ok­rem vily dva full­time joby, ve­no­vala som sa jed­nému star­tupu, v kto­rom som pra­co­vala ako fi­nančná ria­di­teľka a tak­tiež som učila me­dzi­ná­rodnú eko­nó­miu na vy­so­kej škole.

Na roz­diel od tých kla­sic­kých, bež­ných pro­fe­sií je táto práca je­di­nečná. Viem, že som tu za­ne­chala istú stopu a keby som sa re­kon­štruk­cie vily ne­ujala ja a moja ro­dina, bola by tu už len ru­ina. Baví ma to, že som ľu­ďom sprí­jem­nila ži­vot a uro­bila pre nich niečo, na čo do­konca ži­vota ne­za­budnú. Treba však po­ve­dať aj to, že ma táto práca dosť za­mest­náva, av­šak kom­pen­zuje mi to dobrý po­cit, že ro­bím niečo pekné, čo tu zo­stane aj pre ďal­šie ge­ne­rá­cie.

Pod­po­ro­vala Vás pri “ zro­dení“ Wie­ge­ro­vej vily Vaša ro­dina a známi?

Áno, sa­moz­rejme. Môj otec ma pod­po­ro­val fi­nančne a os­tatní, hlavne ma­mina psy­chicky, pre­tože sa­motná re­kon­štruk­cia bola veľmi ná­ročná. Od za­čiatku fun­gu­jeme ako ro­dinná firma, a do prác okolo sva­dieb sú za­po­jení skoro všetci čle­no­via ro­diny, hlavne môj brat a brat­ra­nec. Mo­men­tálne, keď som s dvoma deťmi na ma­ter­skej do­vo­lenke, je pre mňa naj­vač­šou opo­rou môj man­žel, ktorý ma vie pl­no­hod­notne za­stú­piť vo všet­kých si­tu­áciách ohľa­dom sva­dieb u nás. V pod­ni­kaní sa skvelo do­pĺňame, keďže je na roz­diel odo mňa veľký prag­ma­tik a tech­nický typ. Or­ga­ni­zá­ciu even­tov u nás vo vile po­z­dvi­hol na vyš­šiu úro­veň, keď sa na veci po­zrel z prak­tic­kého hľa­diska a za­vie­dol mnoho zlep­šení.

Ako je to s ca­te­rin­gom? Ve­dia si kli­ent vy­brať vlastnú ca­te­rin­govú službu alebo s nie­kym spo­lu­pra­cu­jete?

Mo­men­tálne sme už v tom štá­diu, že sme par­tneri s ca­te­rin­go­vou služ­bou Shar­kam VIP Ca­te­ring, ktorý je top ca­te­rin­go­vou spo­loč­nos­ťou na Slo­ven­sku. Tvo­ríme per­fektný tím ľudí a spolu vieme na­šim kli­en­tom po­skyt­núť  na­ozaj nadš­tan­dardnú kva­litu. Vieme sa na seba spo­ľa­hnúť a keďže per­so­nál ca­te­ringu do­ko­nale po­zná pries­tory, v kto­rých pra­cuje, tak vie pred­ví­dať si­tu­ácie bez toho, aby ne­vesta spo­zo­ro­vala, že tam ne­jaký prob­lém vô­bec bol.

Aké veľké svadby ro­bíte?

Pred­ne­dáv­nom sme tu mali svadbu so 150 hos­ťami a na­koľko máme k dis­po­zi­í­cii aj nové vnú­torné pries­tory, tak tu vieme pre veľkú svadbu po­skyt­núť miesto nie len pre hos­tinu, ale aj pre sa­motný ob­rad,  zá­bavu a tan­co­va­nie. Čo sa týka mi­nima, tak te­ore­ticky vieme spra­viť svadbu aj pre dvoch ľudí, av­šak mi­ni­málne z hľa­diska ná­kla­dov na ca­te­ring je pod­mien­kou 40 hostí.

Koľko me­sia­cov do­predu si mu­sia kli­enti re­zer­vo­vať ter­mín svadby, aby im os­tali ešte tie naj­vy­chy­ta­nej­šie ter­míny?

Na túto otázku sa nedá jed­no­značne od­po­ve­dať. Na Slo­ven­sku je ta­kým zvy­kom re­zer­vo­vať si ter­míny mi­ni­málne rok do­predu, av­šak už viac­krát sa stalo, že nás že­ních s ne­ves­tou “ob­ja­vili” iba me­siac, dva pred svad­bou.

Na jed­nej strane máme teda už do­pyty aj na rok 2020 či 2021, no zá­ro­veň máme ešte voľné ter­míny aj na se­zónu 2019, do­konca aj zo­pár tých na­jat­rak­tív­nej­šich v jú­li, au­gus­te a sep­tem­bri. Okolo na­šej vily však vznikla ne­jaká fáma o tom, že sme úplne vy­bo­oko­vaný, čo nie je vô­bec pravda. Zá­u­jem­co­via nás preto môžu kľudne kon­tak­to­vať a pý­tať sa. Voľné ter­míny na leto 2019 ešte sú.

Akú pri­danú hod­notu môžu no­vo­man­že­lia oča­ká­vať od svadby vo Wie­ge­ro­vej vile?

Na­šim kli­en­tom vieme po­ra­diť a vieme ich na­sme­ro­vať k tým do­dá­va­ta­te­ľom, ktorí ve­dia ich po­žia­davky spl­niť naj­lep­šie. Pri­da­nou hod­no­tou je práve to, že sa ne­mu­sia sami orien­to­vať na tak ob­rov­skom trhu sva­dob­ných do­dá­va­te­ľov, pre­tože my im vieme po­ra­diť a po­núk­nuť im kon­takty na od­po­rú­ča­ných do­dá­va­te­ľov, čo im v ko­neč­nom dô­sledku ušetrí čas aj pe­niaze.

Pridať komentár (0)