Rekonštrukcia domu zo 70. rokov je tak dokonalá, až je to neuveriteľné

Veronika Bartošová / 11. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Re­kon­štruk­cia stavby zo se­dem­de­sia­tych ro­kov. Pô­vodné os­tali iba ob­vo­dové múry
  • Do pries­toru bola vlo­žená nová lof­tová dis­po­zí­cia. Vzni­kol tak in­te­riér s ne­zvy­čaj­nou svet­lou výš­kou a pri­zna­nými kon­štruk­ciami scho­diska a ga­lé­rie
zdroj: Tomáš Topoľančín / Jozef Hudák
  • Re­kon­štruk­cia stavby zo se­dem­de­sia­tych ro­kov. Pô­vodné os­tali iba ob­vo­dové múry
  • Do pries­toru bola vlo­žená nová lof­tová dis­po­zí­cia. Vzni­kol tak in­te­riér s ne­zvy­čaj­nou svet­lou výš­kou a pri­zna­nými kon­štruk­ciami scho­diska a ga­lé­rie
Podľa článku od au­tora Mar­tin Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tor pro­jektu: Ing. arch. Jo­zef Hu­dák

Trans­for­má­cia domu na de­dine. Väč­šina ulíc v na­šich ob­ciach vy­zerá po­dobne, ako ulica v Slo­ven­skej Kajni, blízko Do­maše. He­te­ro­génna zá­stavba do­mov z rôz­neho ob­do­bia, rôz­nej po­doby a rôz­nych ar­chi­tek­to­nic­kých kva­lít. Na­viac po­stu­pom času sú ob­jekty “vy­lep­šo­vané” o rôz­no­rodé do­da­točné úp­ravy, prí­stavby a do­stavby.

Rôz­nosť vô­bec ne­musí byť prob­lém. Prob­lé­mom je skôr kva­lita ob­jek­tov a ich oko­lia. Málo sa roz­mýšľa. Skôr sa viac spon­tánne, bez ro­zmyslu robí. Bez ví­zie a bez pre­sved­či­vého ná­zoru. Me­cha­nicky, bez hl­b­šieho uva­žo­va­nia sa zvyknú pre­be­rať za­žité, vi­dené po­stupy. Ob­vykle zví­ťazí prí­stup “takto sa to robí, toto som vi­del”, prí­padne sa pre­be­rajú vzory z lac­ných ak­ci­ových po­núk pre­dajní sta­veb­nín, či z ča­so­pi­sov pro­pa­gu­jú­cich po­dobné „tren­dové“ rie­še­nia.

Pre­zen­to­vaný prí­klad nás aj preto veľmi milo prek­va­pil. Je to silné gesto sta­veb­níka i ar­chi­tekta, ktorí uká­zali, že vlastný ná­zor majú. A ná­zor zau­jí­mavý.  Do­konca aj fy­zicky do­tia­hnutý do fi­nál­neho, hma­ta­teľ­ného vý­sledku. Vý­po­veď je zrejmá, priama, do­sta­točne jed­no­du­chá a zá­ro­veň kul­ti­vo­vaná. (Škoda, že zrejmé kva­lity ob­jektu ne­do­sa­huje ex­te­riér. I ten, ktorý vy­zerá byť fy­zicky nový. Je to prav­de­po­dobne spô­so­bené zlo­ži­tými vzťahmi, ge­né­zou a pro­ce­som pre­stavby… Ve­ríme, že aj von­kajšky (a oko­lie) do­stanú ča­som pre­sved­či­vej­šiu po­dobu).

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Te­šíme sa, že sa po­da­rilo dielo, ktoré uka­zuje jednu z mož­ných dob­rých ciest pre ma­ji­te­ľov star­šieho sta­veb­ného fondu na vi­dieku. Ani táto cesta sa však nedá me­cha­nicky pre­be­rať a na­po­dob­ňo­vať. Po­u­če­nie je však v tom, že veci sa majú ro­biť pro­fe­si­onálne. A keď sa stretne in­te­li­gentný in­ves­tor a dobrý ar­chi­tekt, tak sa dá do­siah­nuť in­špi­ra­tívny vý­sle­dok aj na od­ľah­lom a ba­nál­nom mieste. Ná­zorný prí­klad, ako sa dajú veci rie­šiť a kva­li­ta­tívne po­su­núť do­predu. Je­den zo vzo­rov hod­ných na­sle­do­va­nia. Umoc­nený aj tým, že vzni­kol na vý­chod­nom Slo­ven­sku, kde “nič nie je”.

Roz­sah zmien naz­na­čuje už uličný po­hľad a skladba oken­ných ot­vo­rov, za kto­rými je „ukrytá“ denná časť domu ot­vo­rená cez všetky pod­la­žia. Plytká strešná kon­štruk­cia a skryté žľaby ne­chá­vajú vy­nik­núť jed­no­du­chú ar­chi­tek­to­nickú kom­po­zí­ciu. Oplo­te­nie a dláž­dený vjazd k ob­jektu os­tali za­cho­vané.

Dis­po­zí­cia

Zo zád­ve­ria sa vstu­puje do cen­trál­neho obý­va­cieho pries­toru, ktorý je ot­vo­rený cez všetky pod­la­žia. Nosné a de­liace steny sú vy­mu­ro­vané z po­hľa­do­vých deb­nia­cich tva­ro­viek. Za de­lia­cou ste­nou v se­ver­nej časti domu sa na­chá­dza tech­nické a hy­gie­nické zá­ze­mie.

Miest­nosti na po­schodí sú prí­stupné cez ga­lé­riu, na ktorú ve­die sa­mo­nosné oce­ľové scho­disko. Roz­merná kú­peľňa na po­schodí je umiest­nená za trans­lu­cent­nou ste­nou z pro­fi­lo­va­ného sta­veb­ného skla. Z det­skej izby je cez dre­vené kon­zo­lové scho­disko prí­stupná malá herňa si­tu­ovaná v pries­tore pod väz­ní­ko­vým kro­vom. Vsta­vaný ná­by­tok vy­ro­bený z preg­lejky, oži­vuje in­te­riér vý­raz­nou kres­bou prí­rod­ného dreva.

Kr­bové te­leso s pri­zna­ným dy­mo­vo­dom v ce­le­lej výške obyt­ného pries­toru, re­pa­so­vané prie­my­selné lampy a od­ha­lené roz­vody vzdu­cho­tech­niky do­tvá­rajú ar­chi­tek­to­nické rie­še­nie. Vy­ku­ro­va­nie a efek­tívnu pre­vádzku domu za­bez­pe­čuje te­pelné čer­padlo, na­po­jené na pod­la­hové kú­re­nie a vet­ra­nie s re­ku­pe­rá­ciou.

Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)