Revolut čoskoro zaútočí na európske banky. Získal bankovú licenciu

Richard Vitkovský / 14. decembra 2018 / Startupy

zdroj: twitter
  • Spo­loč­nosť Re­vo­lut, ktorá je na trhu iba tri roky, láme všetky re­kordy.
  • Aj keď za­tiaľ nie je kla­sic­kou ban­kou, po­núka lacné trans­ak­cie a správu fi­nan­cií z po­hod­lia do­mova
  • Banky by sa však mali mať na po­zore, pre­tože spo­loč­nosť zís­kala európ­sku ban­kovú li­cen­ciu a v prie­behu bu­dú­ceho roka za­čne roz­ši­ro­vať svoje služby o kla­sické ban­kové pro­dukty

Spo­loč­nosť Re­vo­lut, ktorá pre­vádz­kuje rov­no­mennú plat­formu ne­bola do­te­raz pl­no­hod­not­nou al­ter­na­tí­vou ku kla­sic­kým ban­kám. Tvor­co­via sa vy­jad­rili, že by sa to však mohlo v bu­dúc­nosti zme­niť. Vy­zerá to tak, že ten správny čas sa po­maly blíži. Re­vo­lut vzni­kol v roku 2015. Jedná sa tak o star­tup v pra­vom slova zmysle.

Pô­vodne sa ne­malo jed­nať o kla­sickú banku. Išlo skôr o plat­formu, ktorú bolo možné vy­užiť na správu pe­ňazí a pre­vody bez skry­tých po­plat­kov. Re­vo­lut sa však sti­hol po­chvá­liť tým, že ko­nečne zís­kal európ­sku ban­kovú li­cen­ciu a môže to tak v Európe po­riadne roz­be­hnúť. Rýchlo ras­túcu spo­loč­nosť za­lo­žili dvaja bý­valí ban­kári Ni­ko­lay Sto­ron­sky a Vlad Yat­senko. Obaja za­kla­da­te­lia majú ten­to­krát ešte smel­šie ciele. Re­vo­lut by sa mal stať jed­nič­kou v ob­lasti ban­kov­níc­tva. Kla­sické banky tak majú vážny dô­vod na obavy. Na zá­klade zís­ka­nej li­cen­cie môže to­tiž Re­vo­lut po­nú­kať bežné ban­kové služby, vrá­tane úve­rov.

Ohrozí Re­vo­lut po­zí­cie tra­dič­ných bánk?

Na­sa­dzo­va­nie do praxe bude po­zvoľné. Nové ban­kové služby by mali za­čať pri­bú­dať v prie­behu bu­dú­ceho roka na tie naj­výz­nam­nej­šie trhy v rámci Európy. V pr­vom rade by sa malo jed­nať o Veľkú Bri­tá­niu alebo na­prí­klad Fran­cúz­sko. Re­vo­lut má do­konca svoju prvú po­bočku v Čes­kej re­pub­like. Práve tu plá­nuje v čo najk­rat­šom čase za­viesť tra­dičné iden­ti­fi­kačné čísla účtu IBAN. Oby­va­te­lia Česka si tak budú môcť po­sie­lať na­prí­klad vý­platu priamo na tento účet ešte pred prí­pad­ným za­ve­de­ním no­vi­niek, ktoré vy­plý­vajú zo zís­ka­nej ban­ko­vej li­cen­cie.

Ako za­re­a­gujú na túto no­vinku kla­sické banky? To je otázne. Re­vo­lut má to­tiž smelé plány. V pr­vom rade chce po­sky­to­vať všetky ban­kové služby pro­stred­níc­tvom jed­nej ap­li­ká­cie. V sú­čas­nosti má plat­forma viac ako 3 mi­li­óny uží­va­te­ľov. V Čes­kej re­pub­like je ich už viac ako 40 ti­síc. Ban­kové služby de­fi­ni­tívne pri­tiahnú ob­rov­ské množ­stvo no­vých zá­kaz­ní­kov. Nízke po­platky a úroky prav­de­po­dobne spô­so­bia od­liv zá­kaz­ní­kov tra­dič­ných bánk. Kon­ku­ren­cia však nie je zlá. Kde sa dvaja bijú, tretí ví­ťazí. Tra­dičné banky sa to­tiž budú mu­sieť vznik­nu­tej si­tu­ácii de­fi­ni­tívne pris­pô­so­biť.

zdroj: re­vo­lut.com

Pridať komentár (0)