Robert De Niro otvá­ra luxus­ný hotel, v kto­rom noc sto­jí 1 100 dolá­rov

Kristína Vavrová / 21. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: pinterest.com/Barbara Kraft

Bili­onár Lar­ry Elli­son, šéf­ku­chár Nobu Mat­su­hi­sa a sláv­ny herec sa spo­ji­li, aby otvo­ri­li ultra luxus­ný hotel Nobu Ryo­kan Mali­bu.

Ten­to hotel sa otvá­ra 28. aprí­la a je prvým z Nobu Ryo­kan kolek­cie, kto­rý má tvo­riť sieť pre­py­cho­vých hote­lov v exo­tic­kých des­ti­ná­ciách sve­ta. Nápad pochá­dza od Elli­so­na a od ľudí, kto­rí sto­ja za úspe­chom Nobu reštau­rá­cií. Noc v Nobu Ryo­kan Mali­bu, kto­ré­ho inte­ri­ér je inšpi­ro­va­ný hlav­ne Japon­skom, ťa bude stáť mini­mál­ne 1100 dolá­rov, môže sa to zvý­šiť až na 2000 v prí­pa­de obdo­bia dovo­le­niek.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Dvoj­pos­cho­do­vý hotel sa nachá­dza kúsok od oce­ána na Car­bon Beach, v oblas­ti zná­mej pre svoj pre­pych a bla­ho­byt. Povrá­va sa, že Elli­son tu vlast­ní 10 domov.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Pred tým, ako zaspíš, si nemô­žeš nechať ujsť úžas­né zápa­dy sln­ka.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Hoci toto nie je ani zďa­le­ka prvý Nobu hotel, je prvý, kto­rý inšpi­ro­va­ný Japon­ským štý­lom ryo­kan.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Izby sú lade­né do neut­rál­nych farieb a pou­ží­va­jú mate­riá­ly ako naprí­klad tea­ko­vé dre­vo či vápe­nec.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Cie­ľom je ste­les­niť ducha „Omo­te­nas­hi“, kto­rý je v Japon­sku zná­my pre svo­ju pohos­tin­nosť. Tvo­rí rov­no­vá­hu ser­vi­su, luxu­su a divad­la.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Nie­kto­ré izby majú aj záh­ra­du a ohnis­ko.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Vybra­né izby majú vane vyro­be­né z tea­ko­vé­ho dre­va a hos­tia si môžu dohod­núť exklu­zív­ne spa pro­ce­dú­ry pria­mo u nich v kúpeľ­ni.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

V celom hote­li je veľa prv­kov inšpi­ro­va­ných prá­ve Japon­skom, naprí­klad posuv­né dve­re sho­ji, roho­že tata­mi, bam­bu­so­vé ute­rá­ky či plá­te­né šaty Yuka­ta.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

Hos­tia si môžu zare­zer­vo­vať veče­ru v reśtau­rá­cii Nobu Mali­bu, kto­rá je hneď ved­ľa hote­la. V reštau­rá­cii náj­du uni­kát­ne Japon­ské menu, kto­ré im môže byť pri­ne­se­né i na izbu. Mini bar je napl­ne­ný gur­mán­sky­mi pro­duk­ta­mi Dean & Delu­ca.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

V hote­li nesmie chý­bať bazén, posil­ňov­ňa, prí­stup k lehát­kam na Car­bon Beach, či vstup do Mali­bu Racqu­et Club, kto­rý by nemal byť vyne­cha­ný v prí­pa­de, že hos­tia sa chcú aj špor­to­vo vyžiť.

zdroj: Bar­ba­ra Kraft

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)