Robot-šéf­ku­chár zo Sil­li­con Val­ley, ktorý zaru­čene nepo­ple­tie tvoju objed­návku

Eva Takáčová / 30. septembra 2016 / Startupy

Star­tup Zume Pizza zo Sil­li­con Val­ley si chce ukro­jiť aspoň kúsok z koláča a pre­ra­ziť na trhu s piz­zami, ktorý aktu­álne dosa­huje v USA obrov­ské roz­mery. Ako sa na Sil­li­con Val­ley patrí, pro­jekt ucho­pil túto prob­le­ma­tiku pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie a vybral si robo­tickú pra­covnú silu.

Spo­loč­nosť Zume Pizza vznikla v roku 2015 s cie­ľom vyro­biť pizzu čo naj­rých­lej­šie, naj­lep­šie a presne podľa oča­ká­vaní zákaz­níka. Umelá inte­li­gen­cia má nahra­diť ľud­skú silu, a tým odstrá­niť chy­bo­vosť, ktorú so sebou ľud­ský fak­tor pri­náša.

Poznáš to. Si hladný, počí­taš minúty, kým donáška zazvoní, a keď konečne držíš svoju pizzu v ruke, zis­tíš, že z nej ostal iba stu­dený, nejedlý kus cesta.

V Zume Pizza mys­leli aj na to. Donášku zabez­pe­čujú high-tech dodávky vyba­vené naj­mo­der­nej­šou tech­no­ló­giu, ktorá dokáže pizzu upiecť ces­tou na miesto urče­nia.

A takto to v kuchyni piz­za­mas­tera-robota vyzerá:

Robo­ticky vyro­bená pizza.this-is-no-ordinary-pizza-it-was-made-by-robots

Foto: bussinessinsider.com

Kon­cept pri­šiel od dvo­j­ice nad­šen­cov Julie Col­lins, ktorá pra­co­vala pre sláv­neho Dan­nyho Mey­era a od Alexa Gar­dena, ex-pre­zi­denta vyvo­jár­skej spo­loč­nosti Zynga. Ich cie­ľom bolo dodá­vať ľudom kva­litnú pizzu, presne podľa požia­da­viek, za pri­me­ranú cenu.

the-concept-of-a-robot-powered-pizza-delivery-service-came-from-friends-and-cofounders-julia-collins-and-alex-garden-who-wanted-to-make-high-quality-pizza-more-affordable

Foto: bussinessinsider.com

Auto­ma­ti­zá­ciou doká­zal tím Zume Pizze zmi­ni­ma­li­zo­vať čas donášky na 15 minút! V ultra­mo­der­nej dodávke je 56 mini­rúr, ktoré udr­žia­vajú pizzu horúcu a chrum­kavú. V prí­pade, že miesto donášky je od pre­vádzky vzdia­lené viac ako 12 minút, pizza sa do rúry vkladá surová a upe­čie sa ces­tou k zákaz­ní­kovi.
until-recently-cooked-pizzas-were-all-packed-into-a-car-and-sent-to-their-respective-destinations-but-this-week-zume-debuted-a-new-delivery-truck

Foto: bussinessinsider.com

Backs­tage” kuchyne pri­po­mína skôr výrobný závod ako kuchyňu reštau­rá­cie. Za hodinu je tento robot schopný vychŕliť tak­mer 300 kusov pizze.

the-back-room-at-the-zume-pizza-headquarters-which-is-capable-of-churning-out-288-pizzas-an-hour-looks-more-like-a-manufacturing-plant-than-a-restaurant-kitchen

Foto: bussinessinsider.com

Zakla­da­te­lia spo­loč­nosti spo­lu­pra­co­vali pri vývoji tejto tech­no­ló­gie s výrob­com prie­my­sel­ných robo­tov ABB Robo­tics.

collins-and-garden-the-ex-president-of-gaming-company-zynga-partnered-with-industrial-robots-provider-abb-robotics-to-develop-this-rube-goldberg-looking-contraption-1

Foto: bussinessinsider.com

Stroje zatiaľ nevy­ko­ná­vajú celý pro­ces sami. Julia vysvet­ľuje, že Zume auto­ma­ti­zuje iba tie časti pro­cesu tvorby pizze, v kto­rých majú ľudia medzery, a kde je naj­väč­šia šanca pochy­be­nia. Pred­po­kla­dajú, že 80% auto­ma­ti­zá­cie pro­cesu dosiahnu v marci budú­ceho roka.

the-first-stop-on-the-conveyor-belt-is-one-of-the-sauce-dispensers-named-jojo-and-pepe-they-release-different-amounts-of-sauce-depending-on-the-customers-order

Foto: bussinessinsider.com

Pri tva­ro­vaní a naťa­ho­vaní cesta nahrá­dzajú robota “zlaté ručičky” kuchá­rov. Cesto sa dá následne na 48 hodín vykys­núť do robota, aby bolo doko­nale krehké a nadý­chané.

to-make-the-pizza-a-human-stretches-and-shapes-the-dough-which-zume-lets-rise-for-48-hours-for-a-lighter-spongier-texture-the-long-fermentation-process-makes-it-easier-to-digest-collins-says

Foto:bussinessinsider.com

Zákaz­níci zadajú objed­návku pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie Zume Pizza. Môžu si zade­fi­no­vať aké­koľ­vek špe­ciálne požia­davky. Robot potom zašle inštruk­cie výrob­nej linke, kde sa zrodí pizza.

customers-order-their-pizzas-online-or-using-the-zume-pizza-mobile-app-the-robots-ai-then-sends-instructions-to-zumes-automated-conveyor-belt

Foto: bussinessinsider.com

Mohol by si sa dom­nie­vať, že v pro­stredí robo­tic­kej kuchyne bude chladná a odme­raná atmo­sféra, opak je však prav­dou. Časti robota dostali vlastné mená. Omáčku naná­šajú robo­tické tru­bice Jojo a Pepe. O rov­no­merné rozot­re­nie omáčky sa stará Martha a Vin­cenzo je robo­tická ruka, ktorá pizzu vkladá do rúry.

at-the-end-of-the-conveyor-belt-a-tall-gangly-robot-named-vincenzo-sweeps-the-pizza-onto-a-rack-and-raises-it-to-the-oven

Foto: bussinessinsider.com

Obal je tiež ako vystri­hnutý z futu­ris­tic­kého filmu. Je vyro­bený z vlá­kien z cuk­ro­vej trs­tiny a je 100% recyk­lo­va­teľný a kom­pos­to­va­teľný. Na spod­nej časti sú prie­hl­binky, ktoré slú­žia ako rezer­vo­áre pre nad­by­točnú teku­tinu, takže pizza ostane chrum­kavá.

the-bottom-of-the-container-has-sloped-ridges-and-a-recess-in-the-center-that-force-liquids-to-pool-where-they-wont-touch-pizza-and-make-it-soggy-in-transit

foto: bussinessinsider.com

Jedna pizza stojí i s dovo­zom 15 až 19 dolá­rov. Cie­ľom spo­loč­nosti je dosiah­nuť čas donášky až k dve­rám do 5 minút.

A kto dnes uvarí večeru tebe?

Zdroj článku a foto: businessinsider.com, zdroj úvod­nej foto: bussinessinsider.com

Pridať komentár (0)