Robot-šéf­ku­chár zo Sil­li­con Val­ley, kto­rý zaru­če­ne nepo­ple­tie tvo­ju objed­náv­ku

Eva Takáčová / 30. septembra 2016 / Startupy

Star­tup Zume Piz­za zo Sil­li­con Val­ley si chce ukro­jiť aspoň kúsok z kolá­ča a pre­ra­ziť na trhu s piz­za­mi, kto­rý aktu­ál­ne dosa­hu­je v USA obrov­ské roz­me­ry. Ako sa na Sil­li­con Val­ley pat­rí, pro­jekt ucho­pil túto prob­le­ma­ti­ku pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie a vybral si robo­tic­kú pra­cov­nú silu.

Spo­loč­nosť Zume Piz­za vznik­la v roku 2015 s cie­ľom vyro­biť piz­zu čo naj­rých­lej­šie, naj­lep­šie a pres­ne pod­ľa oča­ká­va­ní zákaz­ní­ka. Ume­lá inte­li­gen­cia má nahra­diť ľud­skú silu, a tým odstrá­niť chy­bo­vosť, kto­rú so sebou ľud­ský fak­tor pri­ná­ša.

Poznáš to. Si hlad­ný, počí­taš minú­ty, kým donáš­ka zazvo­ní, a keď koneč­ne držíš svo­ju piz­zu v ruke, zis­tíš, že z nej ostal iba stu­de­ný, nejed­lý kus ces­ta.

V Zume Piz­za mys­le­li aj na to. Donáš­ku zabez­pe­ču­jú high-tech dodáv­ky vyba­ve­né naj­mo­der­nej­šou tech­no­ló­giu, kto­rá doká­že piz­zu upiecť ces­tou na mies­to urče­nia.

A tak­to to v kuchy­ni piz­za­mas­te­ra-robo­ta vyze­rá:

Robo­tic­ky vyro­be­ná piz­za.this-is-no-ordinary-pizza-it-was-made-by-robots

Foto: bussinessinsider.com

Kon­cept pri­šiel od dvo­j­ice nad­šen­cov Julie Col­lins, kto­rá pra­co­va­la pre sláv­ne­ho Dan­ny­ho Mey­era a od Ale­xa Gar­de­na, ex-pre­zi­den­ta vyvo­jár­skej spo­loč­nos­ti Zyn­ga. Ich cie­ľom bolo dodá­vať ľudom kva­lit­nú piz­zu, pres­ne pod­ľa požia­da­viek, za pri­me­ra­nú cenu.

the-concept-of-a-robot-powered-pizza-delivery-service-came-from-friends-and-cofounders-julia-collins-and-alex-garden-who-wanted-to-make-high-quality-pizza-more-affordable

Foto: bussinessinsider.com

Auto­ma­ti­zá­ci­ou doká­zal tím Zume Piz­ze zmi­ni­ma­li­zo­vať čas donáš­ky na 15 minút! V ultra­mo­der­nej dodáv­ke je 56 mini­rúr, kto­ré udr­žia­va­jú piz­zu horú­cu a chrum­ka­vú. V prí­pa­de, že mies­to donáš­ky je od pre­vádz­ky vzdia­le­né viac ako 12 minút, piz­za sa do rúry vkla­dá suro­vá a upe­čie sa ces­tou k zákaz­ní­ko­vi.
until-recently-cooked-pizzas-were-all-packed-into-a-car-and-sent-to-their-respective-destinations-but-this-week-zume-debuted-a-new-delivery-truck

Foto: bussinessinsider.com

Backs­ta­ge” kuchy­ne pri­po­mí­na skôr výrob­ný závod ako kuchy­ňu reštau­rá­cie. Za hodi­nu je ten­to robot schop­ný vychŕliť tak­mer 300 kusov piz­ze.

the-back-room-at-the-zume-pizza-headquarters-which-is-capable-of-churning-out-288-pizzas-an-hour-looks-more-like-a-manufacturing-plant-than-a-restaurant-kitchen

Foto: bussinessinsider.com

Zakla­da­te­lia spo­loč­nos­ti spo­lu­pra­co­va­li pri vývo­ji tej­to tech­no­ló­gie s výrob­com prie­my­sel­ných robo­tov ABB Robo­tics.

collins-and-garden-the-ex-president-of-gaming-company-zynga-partnered-with-industrial-robots-provider-abb-robotics-to-develop-this-rube-goldberg-looking-contraption-1

Foto: bussinessinsider.com

Stro­je zatiaľ nevy­ko­ná­va­jú celý pro­ces sami. Julia vysvet­ľu­je, že Zume auto­ma­ti­zu­je iba tie čas­ti pro­ce­su tvor­by piz­ze, v kto­rých majú ľudia medze­ry, a kde je naj­väč­šia šan­ca pochy­be­nia. Pred­po­kla­da­jú, že 80% auto­ma­ti­zá­cie pro­ce­su dosiah­nu v mar­ci budú­ce­ho roka.

the-first-stop-on-the-conveyor-belt-is-one-of-the-sauce-dispensers-named-jojo-and-pepe-they-release-different-amounts-of-sauce-depending-on-the-customers-order

Foto: bussinessinsider.com

Pri tva­ro­va­ní a naťa­ho­va­ní ces­ta nahrá­dza­jú robo­ta “zla­té ručič­ky” kuchá­rov. Ces­to sa dá násled­ne na 48 hodín vykys­núť do robo­ta, aby bolo doko­na­le kreh­ké a nadý­cha­né.

to-make-the-pizza-a-human-stretches-and-shapes-the-dough-which-zume-lets-rise-for-48-hours-for-a-lighter-spongier-texture-the-long-fermentation-process-makes-it-easier-to-digest-collins-says

Foto:bussinessinsider.com

Zákaz­ní­ci zada­jú objed­náv­ku pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie Zume Piz­za. Môžu si zade­fi­no­vať aké­koľ­vek špe­ciál­ne požia­dav­ky. Robot potom zašle inštruk­cie výrob­nej lin­ke, kde sa zro­dí piz­za.

customers-order-their-pizzas-online-or-using-the-zume-pizza-mobile-app-the-robots-ai-then-sends-instructions-to-zumes-automated-conveyor-belt

Foto: bussinessinsider.com

Mohol by si sa dom­nie­vať, že v pro­stre­dí robo­tic­kej kuchy­ne bude chlad­ná a odme­ra­ná atmo­sfé­ra, opak je však prav­dou. Čas­ti robo­ta dosta­li vlast­né mená. Omáč­ku naná­ša­jú robo­tic­ké tru­bi­ce Jojo a Pepe. O rov­no­mer­né rozot­re­nie omáč­ky sa sta­rá Mart­ha a Vin­cen­zo je robo­tic­ká ruka, kto­rá piz­zu vkla­dá do rúry.

at-the-end-of-the-conveyor-belt-a-tall-gangly-robot-named-vincenzo-sweeps-the-pizza-onto-a-rack-and-raises-it-to-the-oven

Foto: bussinessinsider.com

Obal je tiež ako vystri­hnu­tý z futu­ris­tic­ké­ho fil­mu. Je vyro­be­ný z vlá­kien z cuk­ro­vej trs­ti­ny a je 100% recyk­lo­va­teľ­ný a kom­pos­to­va­teľ­ný. Na spod­nej čas­ti sú prie­hl­bin­ky, kto­ré slú­žia ako rezer­vo­á­re pre nad­by­toč­nú teku­ti­nu, tak­že piz­za osta­ne chrum­ka­vá.

the-bottom-of-the-container-has-sloped-ridges-and-a-recess-in-the-center-that-force-liquids-to-pool-where-they-wont-touch-pizza-and-make-it-soggy-in-transit

foto: bussinessinsider.com

Jed­na piz­za sto­jí i s dovo­zom 15 až 19 dolá­rov. Cie­ľom spo­loč­nos­ti je dosiah­nuť čas donáš­ky až k dve­rám do 5 minút.

A kto dnes uva­rí veče­ru tebe?

Zdroj člán­ku a foto: businessinsider.com, zdroj úvod­nej foto: bussinessinsider.com

Pridať komentár (0)