Malá rodinná firma vyvinula v Kežmarku špeciálny systém na bielenie zubov so svetovými parametrami

  • Vďaka vývojárom z východného Slovenska si môžeš v obchodoch kúpiť špeciálne zubné pasty z lokálnej výroby
  • Na trh ich prináša rodinná firma spod Tatier, ktorá je v biznise už 20 rokov
  • V roku 2018 predali na Slovensku 70 tisíc zubných pást značky biela perla, s ktorými sa dá dosiahnuť belší a zdravší úsmev
zdroj: biela perla
  • Vďaka vývojárom z východného Slovenska si môžeš v obchodoch kúpiť špeciálne zubné pasty z lokálnej výroby
  • Na trh ich prináša rodinná firma spod Tatier, ktorá je v biznise už 20 rokov
  • V roku 2018 predali na Slovensku 70 tisíc zubných pást značky biela perla, s ktorými sa dá dosiahnuť belší a zdravší úsmev

Príbeh značky biela perla sa začal písať pred 20-timi rokmi. Stojí za ňou rodina Juríkovcov.  V roku 1997 Ján Jurík spolu so svojim synom Zlatkom založili značku biela perla. Inšpirovali ich k tomu medzinárodne spôsoby na domáce bielenie, s ktorými prišli do kontaktu počas svojich ciest v zahraničí. Udivovalo ich, ako si Američania vedeli vybieliť zuby pomocou domácich bieliacich systémov, ktoré boli bežne dostupné v drogériách. Keďže v tom čase u nás nič podobné neexistovalo, rodinná firma, s koreňmi priamo v Tatrách, si prizvala domácich špecialistov a spoločne vyvinuli bieliaci systém na zuby biela perla.

Vývoj značky prevzala manželka zakladateľa Antonia Juríková spolu s jeho dcérou Ines Juríkovou, ktorá priniesla do firmy nový vietor. Počas svojho študijného pobytu v Kanade si uvedomila, aký je pre ľudí dôležitý biely a zdravý úsmev a tiež to, že zubná pasta nemusí mať len nudnú mentolovú príchuť. Firme pomohla s rebrandingom značky a spolu s vývojárkou Antóniou prevzali starostlivosť o marketing a sociálne siete.

Názov značky vznikol v kuchyni

Ako býva zvykom, spolu s vývojom produktu ide ruka v ruke vymýšľanie názvu značky. V tomto prípade ju jej zakladatelia vymysleli v kuchyni Jána Juríka. Všetko vzniklo v rámci rodinnej diskusie už o spomínaných bieliacich produktoch zo zahraničia, keď z Jána vyhŕkla veta: „Kto by nechcel mať perlovo biele zuby?”. A názov značky, ktorá začala písať svoju históriu, bol na svete.

Veľký redizajn

Keďže aj obal predáva, značka sa v roku 2016 rozhodla, že prejde kompletným rebrandingom. Dizajn prispôsobili celkovej myšlienke zubnej pasty a pokrokovému zloženiu produktov. V súčasnosti spolupracujú s agentúrou Melon Berries, ktorá im navrhuje nové dizajny, zabezpečuje tvorbu kreatívných videí a grafické materiály pre reklamné účely.

Poznajú ju aj v Poľsku

Zá­kladná fi­lo­zo­fia, kto­rej sa značka drží od za­čiatku jej fun­go­va­nia, je nevyrábať mainstream, ale kvalitu pre každého. Biela perla začínala ako špecialista na bielenie a v tomto smere sa snaží udržať krok so svetom.

Bieliaci systém začali postupne dopĺňať aj o zubné pasty a o ďalšie spôsoby bielenia, pričom reagovali aj na požiadavky spokojných zákazníkov. Novinkou v portfóliu sú bieliace pásiky s aktívnym uhlím. Re­cep­túry pro­duk­tov si vy­ví­jajú sami, každý má svoju vlastnú špe­ci­fickú chuť, nimi ručne namiešanú. Produkty tejto značky obsahujú prírodné silice a olejové extrakty, ktoré nakupujú od slovenských dodávateľov.

Biela perla sa dlhé roky predávala výlúčne v lekárňach, dnes ju nájdeš v každej drogérii alebo si jej produkty môžeš objednať aj v e-shope.

Bielu perlu poznajú aj naši su­se­dia Po­liaci. Spolu s príchodom na slovenský trh pred 20 rokmi, vstú­pila biela perla ako exkluzívna lekárenská značka aj na poľ­ský trh.

Prekonala aj vý­rob­ky mno­hých sve­to­vých kon­cer­nov

Na slovenskom trhu evidujeme veľké množstvo blieliacich pást a prípravkov, kde je hlavným indikátorom RDA (Re­la­tive Den­tine Ab­ra­si­vity), čo zna­mená bez­peč­nostný In­dex ab­ra­zi­vity v zub­ných pas­tách. Ab­ra­zi­vita zna­mená stu­peň me­cha­nic­kého čis­te­nia zub­nej sk­lo­viny. Čím je číslo vyš­šie, tým je pasta ab­ra­zív­nej­šia. Vyš­šia ab­ra­zi­vita pasty zvy­šuje ri­ziko po­škria­ba­nia zub­nej sk­lo­viny, a tým spô­so­buje cit­li­vosť zu­bov.

Značka biela perla do­konca v tomto smere do­ká­zala pre­sko­čiť In­dex vý­rob­kov mno­hých sve­to­vých kon­cer­nov a momentálne lídruje na trhu, práve vďaka výnimočne nízkym hodnotám. O úspe­chu značky ho­vorí aj fakt, že za rok 2018 pre­dali na Slo­ven­sku pri­bližne 70 000 zub­ných pást a 13 000 pro­duk­tov na do­máce bie­le­nie.

Ok­rem níz­kej ab­ra­zi­vity sa biela perla za­me­riava aj na udr­ža­nie vy­vá­že­nej úst­nej mik­rof­lóry, ktorá je zá­kla­dom sil­ného imu­nit­ného sys­tému. Preto sú ich vý­robky po­sta­vené na na­tu­rál­nej báze ob­sa­hu­jú­cej pri­ro­dzený en­zým a by­linné ex­trakty, ako re­pík, šal­via a har­man­ček, ktoré majú ošet­ru­júci a lie­čivý efekt na naše ďasná. Aj keď si za­kla­dajú na tra­dí­cii kva­lit­nej vý­roby, stále hľa­dajú nové spô­soby ako ino­vo­vať ich port­fó­lio, aby zá­kaz­ní­kom mohli po­núk­nuť vždy niečo nové a zau­jí­mavé.

Článok vznikol v spolupráci so značkou biela perla.