Malá rodinná firma vyvinula v Kežmarku špeciálny systém na bielenie zubov so svetovými parametrami

Alexandra Valkova / 28. februára 2019 / Biznis

  • Vďaka vý­vo­já­rom z vý­chod­ného Slo­ven­ska si mô­žeš v ob­cho­doch kú­piť špe­ciálne zubné pasty z lo­kál­nej vý­roby
  • Na trh ich pri­náša ro­dinná firma spod Ta­tier, ktorá je v biz­nise už 20 ro­kov
  • V roku 2018 pre­dali na Slo­ven­sku 70 ti­síc zub­ných pást značky biela perla, s kto­rými sa dá do­siah­nuť belší a zdravší úsmev
zdroj: biela perla
  • Vďaka vý­vo­já­rom z vý­chod­ného Slo­ven­ska si mô­žeš v ob­cho­doch kú­piť špe­ciálne zubné pasty z lo­kál­nej vý­roby
  • Na trh ich pri­náša ro­dinná firma spod Ta­tier, ktorá je v biz­nise už 20 ro­kov
  • V roku 2018 pre­dali na Slo­ven­sku 70 ti­síc zub­ných pást značky biela perla, s kto­rými sa dá do­siah­nuť belší a zdravší úsmev

Prí­beh značky biela perla sa za­čal pí­sať pred 20-timi rokmi. Stojí za ňou ro­dina Ju­rí­kov­cov.  V roku 1997 Ján Ju­rík spolu so svo­jim sy­nom Zlat­kom za­lo­žili značku biela perla. In­špi­ro­vali ich k tomu me­dzi­ná­rodne spô­soby na do­máce bie­le­nie, s kto­rými prišli do kon­taktu po­čas svo­jich ciest v za­hra­ničí. Udi­vo­valo ich, ako si Ame­ri­ča­nia ve­deli vy­bie­liť zuby po­mo­cou do­má­cich bie­lia­cich sys­té­mov, ktoré boli bežne do­stupné v dro­gé­riách. Keďže v tom čase u nás nič po­dobné ne­exis­to­valo, ro­dinná firma, s ko­reňmi priamo v Tat­rách, si pri­zvala do­má­cich špe­cia­lis­tov a spo­ločne vy­vi­nuli bie­liaci sys­tém na zuby biela perla.

Vý­voj značky pre­vzala man­želka za­kla­da­teľa An­to­nia Ju­rí­ková spolu s jeho dcé­rou Ines Ju­rí­ko­vou, ktorá pri­niesla do firmy nový vie­tor. Po­čas svojho štu­dij­ného po­bytu v Ka­nade si uve­do­mila, aký je pre ľudí dô­le­žitý biely a zdravý úsmev a tiež to, že zubná pasta ne­musí mať len nudnú men­to­lovú prí­chuť. Firme po­mohla s reb­ran­din­gom značky a spolu s vý­vo­jár­kou An­tó­niou pre­vzali sta­rost­li­vosť o mar­ke­ting a so­ciálne siete.

Ná­zov značky vzni­kol v ku­chyni

Ako býva zvy­kom, spolu s vý­vo­jom pro­duktu ide ruka v ruke vy­mýš­ľa­nie názvu značky. V tomto prí­pade ju jej za­kla­da­te­lia vy­mys­leli v ku­chyni Jána Ju­ríka. Všetko vzniklo v rámci ro­din­nej dis­ku­sie už o spo­mí­na­ných bie­lia­cich pro­duk­toch zo za­hra­ni­čia, keď z Jána vy­hŕkla veta: „Kto by nech­cel mať per­lovo biele zuby?”. A ná­zov značky, ktorá za­čala pí­sať svoju his­tó­riu, bol na svete.

Veľký re­di­zajn

Keďže aj obal pre­dáva, značka sa v roku 2016 roz­hodla, že prejde kom­plet­ným reb­ran­din­gom. Di­zajn pris­pô­so­bili cel­ko­vej myš­lienke zub­nej pasty a po­kro­ko­vému zlo­že­niu pro­duk­tov. V sú­čas­nosti spo­lu­pra­cujú s agen­tú­rou Me­lon Ber­ries, ktorá im na­vrhuje nové di­zajny, za­bez­pe­čuje tvorbu kre­a­tív­ných vi­deí a gra­fické ma­te­riály pre re­klamné účely.

Po­znajú ju aj v Poľ­sku

Zá­kladná fi­lo­zo­fia, kto­rej sa značka drží od za­čiatku jej fun­go­va­nia, je ne­vy­rá­bať mains­tream, ale kva­litu pre kaž­dého. Biela perla za­čí­nala ako špe­cia­lista na bie­le­nie a v tomto smere sa snaží udr­žať krok so sve­tom.

Bie­liaci sys­tém za­čali po­stupne do­pĺňať aj o zubné pasty a o ďal­šie spô­soby bie­le­nia, pri­čom re­a­go­vali aj na po­žia­davky spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov. No­vin­kou v port­fó­liu sú bie­liace pá­siky s ak­tív­nym uhlím. Re­cep­túry pro­duk­tov si vy­ví­jajú sami, každý má svoju vlastnú špe­ci­fickú chuť, nimi ručne na­mie­šanú. Pro­dukty tejto značky ob­sa­hujú prí­rodné si­lice a ole­jové ex­trakty, ktoré na­ku­pujú od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov.

Biela perla sa dlhé roky pre­dá­vala vý­lúčne v le­kár­ňach, dnes ju náj­deš v kaž­dej dro­gé­rii alebo si jej pro­dukty mô­žeš ob­jed­nať aj v e-shope.

Bielu perlu po­znajú aj naši su­se­dia Po­liaci. Spolu s prí­cho­dom na slo­ven­ský trh pred 20 rokmi, vstú­pila biela perla ako ex­klu­zívna le­ká­ren­ská značka aj na poľ­ský trh.

Pre­ko­nala aj vý­rob­ky mno­hých sve­to­vých kon­cer­nov

Na slo­ven­skom trhu evi­du­jeme veľké množ­stvo blie­lia­cich pást a príp­rav­kov, kde je hlav­ným in­di­ká­to­rom RDA (Re­la­tive Den­tine Ab­ra­si­vity), čo zna­mená bez­peč­nostný In­dex ab­ra­zi­vity v zub­ných pas­tách. Ab­ra­zi­vita zna­mená stu­peň me­cha­nic­kého čis­te­nia zub­nej sk­lo­viny. Čím je číslo vyš­šie, tým je pasta ab­ra­zív­nej­šia. Vyš­šia ab­ra­zi­vita pasty zvy­šuje ri­ziko po­škria­ba­nia zub­nej sk­lo­viny, a tým spô­so­buje cit­li­vosť zu­bov.

Značka biela perla do­konca v tomto smere do­ká­zala pre­sko­čiť In­dex vý­rob­kov mno­hých sve­to­vých kon­cer­nov a mo­men­tálne líd­ruje na trhu, práve vďaka vý­ni­močne níz­kym hod­no­tám. O úspe­chu značky ho­vorí aj fakt, že za rok 2018 pre­dali na Slo­ven­sku pri­bližne 70 000 zub­ných pást a 13 000 pro­duk­tov na do­máce bie­le­nie.

Ok­rem níz­kej ab­ra­zi­vity sa biela perla za­me­riava aj na udr­ža­nie vy­vá­že­nej úst­nej mik­rof­lóry, ktorá je zá­kla­dom sil­ného imu­nit­ného sys­tému. Preto sú ich vý­robky po­sta­vené na na­tu­rál­nej báze ob­sa­hu­jú­cej pri­ro­dzený en­zým a by­linné ex­trakty, ako re­pík, šal­via a har­man­ček, ktoré majú ošet­ru­júci a lie­čivý efekt na naše ďasná. Aj keď si za­kla­dajú na tra­dí­cii kva­lit­nej vý­roby, stále hľa­dajú nové spô­soby ako ino­vo­vať ich port­fó­lio, aby zá­kaz­ní­kom mohli po­núk­nuť vždy niečo nové a zau­jí­mavé.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so znač­kou biela perla. 

Pridať komentár (0)