Rodinný dom ponúka luxusný výhľad priamo z obývačky

Archinfo.sk / 14. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Keď vý­hľad for­muje ar­chi­tek­túru
  • V zá­sade jed­no­du­chý or­to­go­nálny kon­cept je roz­čle­nený na sú­stavu ply­nule pre­lí­na­jú­cich sa pries­to­rov
  • Časti, ktoré po­tre­bujú sú­kro­mie sú od­de­lené. Zvy­šok je veľ­ko­ryso pre­po­jený
  • Vzniká tak ot­vo­rená a zá­ro­veň ar­ti­ku­lo­vaná kra­jina obyt­ného pro­stre­dia
zdroj: Tomáš Manina
  • Keď vý­hľad for­muje ar­chi­tek­túru
  • V zá­sade jed­no­du­chý or­to­go­nálny kon­cept je roz­čle­nený na sú­stavu ply­nule pre­lí­na­jú­cich sa pries­to­rov
  • Časti, ktoré po­tre­bujú sú­kro­mie sú od­de­lené. Zvy­šok je veľ­ko­ryso pre­po­jený
  • Vzniká tak ot­vo­rená a zá­ro­veň ar­ti­ku­lo­vaná kra­jina obyt­ného pro­stre­dia
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Se­bas­tian Nagy, Ing. arch. Jana Kor­čová (spo­lu­práca pri pro­jekte in­te­ri­éru)

Čle­nitá obytná štruk­túra s dobre di­fe­ren­co­va­nou mie­rou sú­kro­mia jed­not­li­vých pries­to­rov. Sú­stava nie­koľ­kých vzá­jomne pre­po­je­ných ob­je­mov lo­gicky delí nie­len vnú­torný pries­tor, ale aj po­by­tové te­rasy v ex­te­ri­éri.

Cen­trálna časť domu je si­tu­ovaná pod ume­lou te­rén­nou vl­nou. Strešná te­rasa sa tak stáva sú­čas­ťou záh­rady, vy­stu­puje nad úro­veň hrá­dze riečky Ra­do­šinka a umož­ňuje ne­ru­šený vý­hľad do kra­jiny.

zdroj: To­máš Ma­nina

Lo­ka­lita

Ro­dinný dom sa na­chá­dza na se­ver­nom okraji obce Lu­žianky, su­se­dia­cej s mes­tom Nitra. Po­ze­mok ukon­čuje novú zá­stavbu na ulici Ra­do­šín­ska, na vý­chod­nej strane ho ohra­ni­čuje vy­vý­šená hrá­dza riečky Ra­do­šinka.

zdroj: To­máš Ma­nina

Ar­chi­tek­túra

Na roz­diel od su­sed­ných jed­no­pod­laž­ných bun­ga­lo­vov sa ar­chi­tekti roz­hodli na­plno vy­užiť vý­hľad do ot­vo­re­nej kra­jiny s do­mi­nant­nou si­lu­e­tou vr­chu Zo­bor. Po­by­tová te­rasa, si­tu­ovaná nad za­pus­te­nou obyt­nou čas­ťou, pre­ko­náva vi­zu­álnu ba­ri­éru hrá­dze. Vy­vý­šená úro­veň te­rasy je ply­nulo pre­po­jená s ro­vi­na­tou záh­ra­dou pro­stred­níc­tvom te­rén­neho scho­diska. V prí­pade priaz­ni­vého po­ča­sia sa tak obytné pries­tory môžu roz­ší­riť o prie­strannú plo­chu te­rasy a am­fi­te­át­ro­vého scho­diska.

zdroj: To­máš Ma­nina

Ar­chi­tekti vďaka zau­jí­ma­vej hre s pries­tormi, ktoré sa od­ví­jajú od cen­trál­nej časti dis­po­zí­cie si­tu­ova­nej pod ume­lou te­rén­nou vl­nou, opticky od­de­ľujú jed­not­livé funkčné zóny domu. Zdan­livo sa­mos­tatne sto­jace ob­jemy, s rôz­nou orien­tá­ciou a výš­kou hre­beňa stre­chy, na prvý po­hľad evo­kujú “rastlú” vi­diecku zá­stavbu.

zdroj: To­máš Ma­nina

Fa­sády domu sú orien­to­vané rov­no­bežne so su­sed­nou hrá­dzou. Čle­nitá hmo­tová skladba domu je pod­po­rená rôz­nou výš­kou a sklo­nom šik­mých striech a tiež ma­te­riá­lo­vým rie­še­ním fa­sád. Bočné steny ga­ráže a obyt­ného traktu sú ob­lo­žené rov­na­kou tma­vou bob­rov­kou, akú náj­deme na šik­mých stre­chách. Na fa­sá­dach ďal­ších dvoch je po­u­žitý ke­ra­mický ob­klad, ktorý imi­tuje režné mu­rivo. Ma­te­riá­lovú skladbu do­pĺňa veľ­kop­lošné za­sk­le­nie ští­to­vých stien, drevo na ex­te­ri­é­ro­vej te­rase a scho­disku, be­tó­nové oporné mú­riky a dlažba. K čis­tote kom­po­zí­cie pris­pie­vajú po­u­žité za­a­ti­kové žľaby.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Dis­po­zí­cia

Do domu sa vstu­puje z kry­tého zá­vet­ria, ktoré zá­ro­veň pre­pája sa­mos­tatný ob­jem ga­ráže s obyt­ným pries­to­rom. Zo vstup­nej pred­siene je prí­stupný šat­ník a hy­giena. Cen­trálna obytná hala s ku­chy­ňou, je­dál­ňou a kr­bom voľne pre­chá­dza do pre­vý­še­ného pries­toru obý­va­cej izby. Pri­znaný šikmý pod­hľad ak­cen­tuje ob­klad z bu­ko­vého dreva. Obý­vačka sme­ru­júca na ju­ho­vý­chod je pro­stred­níc­tvom pre­sk­le­nej steny pre­po­jená s čias­točne kry­tou ex­te­ri­é­ro­vou te­ra­sou. Ro­di­čov­ská spálňa, orien­to­vaná na se­ve­ro­vý­chod, dis­po­nuje vlast­nou kú­peľ­ňou a do­stat­kom úlož­ného pries­toru v šat­ní­ko­vých skri­niach umiest­ne­ných po­zdĺž oboch stien. Te­rasa prí­stupná cez po­suvné dvere je čias­točne za­pus­tená pod úrov­ňou vy­vý­še­ného te­rénu. Z ju­ho­zá­padu vy­stu­puje nad úro­veń te­rasy dvoj­pod­lažný obytný trakt. Na prí­zemí sa na­chá­dza det­ská izba prí­stupná zo spo­loč­nej je­dálne. Skulp­tu­rálne vre­te­nové scho­disko, si­tu­ované v cen­trál­nom pries­tore, sprí­stup­ňuje herňu na po­schodí. Z pod­kro­via sa dá vy­jsť na strešnú te­rasu, ktorá je je zo šty­roch strán ohra­ni­čená fa­sá­dami vy­stu­pu­jú­cich ob­je­mov. Každý člen do­mác­nosti tak má k dis­po­zí­cii vlastnú te­rasu a mož­nosť ce­lo­den­ného kon­taktu s oko­li­tou kra­ji­nou.

In­te­riér

Drevo, veľ­ko­for­má­tová be­tó­nová dlažba, sklo a kov. Pri­znané ma­te­riály na ne­ut­rál­nom bie­lom po­zadí. Ná­by­tok vy­ro­bený na mieru. Cen­trálny pries­tor s vre­te­no­vým scho­dis­kom s pl­ným špi­rá­lo­vým zá­brad­lím. Pre­po­je­nie obý­va­cej časti s ex­te­ri­é­rom pro­stred­níc­tvom dlažby a dre­ve­ného ob­kladu, ktoré ply­nulo pre­chá­dzajú až za pre­sk­lenú fa­sádu.

zdroj: To­máš Ma­nina
zdroj: To­máš Ma­nina

Zdroj: Ar­chinfo.sk

 

Pridať komentár (0)