Rolls-Royce mení históriu. Pracuje na najrýchlejšom elektrickom lietadle

Richard Vitkovský / 28. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Brit­ský vý­robca au­to­mo­bi­lov a mo­to­rov pre lie­tadlá pra­cuje na vlast­nom lie­ta­jú­com stroji
  • Nie však ho­ca­kom. Malo by sa jed­nať lie­tadlo fun­gu­júce vý­lučne na elek­trickú ener­giu
  • Prvý let tes­to­vací let by sa mal odo­hrať už v roku 2020
zdroj: Rolls-Royce
  • Brit­ský vý­robca au­to­mo­bi­lov a mo­to­rov pre lie­tadlá pra­cuje na vlast­nom lie­ta­jú­com stroji
  • Nie však ho­ca­kom. Malo by sa jed­nať lie­tadlo fun­gu­júce vý­lučne na elek­trickú ener­giu
  • Prvý let tes­to­vací let by sa mal odo­hrať už v roku 2020

V stredu ozná­mila spo­loč­nosť Rolls-Ro­yce, ktorá sa pre­slá­vila hlavne vý­ro­bou lu­xus­ných au­to­mo­bi­lov, pre vyš­šie vrstvy a vý­ro­bou le­tec­kých mo­to­rov, ktoré po­há­ňajú lie­tadlá sve­to­vých zna­čiek, že pra­cuje na vlast­nom lie­tadle. Ne­bude sa však jed­nať o lu­xusný lie­ta­júci pa­lác. V sku­toč­nosti pôjde o po­merne malé lie­tadlo, ktoré však bude pre­lo­mové v tom, že ener­giu mo­to­rom bude do­dá­vať elek­trická ener­gia a nie le­tecké pa­livo. In­for­má­ciu pri­nie­sol por­tál Fu­tu­rism

Podľa ozná­me­nia sa­mot­nej spo­loč­nosti Rolls-Ro­yce, bol tento kon­cept vy­ro­bený za úče­lom na­pl­ne­nia snahy an­glic­kej vlády o urých­le­nie elek­tri­fi­ká­cie le­tec­kej do­pravy, ktorá sa skrýva za skrat­kou AC­CEL. Po­zrime sa však na sa­motný stroj, ktorý by mal pris­pieť k zmene lie­ta­nia ako ho po­známe v sú­čas­nosti.

Sve­tové re­kordy nie sú pod­statné

O to, aby sa lie­tadlo od­le­pilo od zeme a do­siahlo ma­xi­málnu rých­losť 337 km/h sa po­stará tro­j­ica vy­so­ko­vý­kon­ných elek­tric­kých mo­to­rov, ktoré spolu do­kážu vy­pro­du­ko­vať pri ener­ge­tic­kej účin­nosti 90 per­cent viac ako 500 kon­ských síl. Tro­j­ici mo­to­rov by mal do­dať do­sta­tok elek­tric­kej ener­gie aku­mu­lá­tor, ktorý ob­sa­huje cel­kovo 6 000 ma­lých lí­ti­ových ba­té­rií. S ta­kouto hus­to­tou ba­té­rií by malo lie­tadlo po­hodlne zvlád­nuť let z Lon­dýna do Pa­ríža.

„Toto lie­tadlo bude po­há­ňané je­di­neč­ným elek­tric­kým sys­té­mom a naj­sil­nej­šou ba­té­riou, aká bola kedy vy­ro­bená pre let,“ po­ve­dal v ozná­mení pro­jek­tový ma­na­žér pre Rolls-Ro­yce. V tomto roku by malo pre­be­hnúť množ­stvo tes­tov a v bu­dú­com roku by sa mal odo­hrať prvý veľký let.

O zís­ka­nie uzna­nia spo­loč­nosti Rolls-Ro­yce vô­bec nejde. Tento stroj by sa mal stať mo­de­lom, na kto­rom spo­loč­nosť získa dô­le­žité know-how. Ná­sledne sa tieto po­znatky pre­ta­via do vý­voja ešte lep­ších elek­tric­kých lie­ta­diel bu­dúc­nosti. Le­tecká do­prava patrí me­dzi naj­väč­ších zne­čis­ťo­va­te­ľov ži­vot­ného pro­stre­dia. Snaha o elek­tri­fi­ká­ciu lie­ta­nia je tak lo­gic­kým kro­kom k tomu, ako chrá­niť ži­votné pro­stre­die.

Au­to­mo­bi­lová a le­tecká do­prava prejdú prav­de­po­dobne už v prie­behu ro­kov ma­sív­nymi zme­nami. Elek­trická ener­gia sa dá to­tiž dnes vy­ro­biť úplne čisto vďaka so­lár­nym pa­ne­lom a ve­ter­ným ge­ne­rá­to­rom. V kom­bi­ná­cii s elek­tri­fi­ká­ciou do­pravy sa tak môže jed­nať o ob­rov­ský krok k čis­tej­šej pla­néte.

zdroj: fu­tu­rism.com

Pridať komentár (0)