Rory McIl­roy a jeho život s Nike

Vladimír Chott / 18. mája 2017 / Business

zdroj: golfweek.com

Časy kedy bol sve­to­zná­my gol­fis­ta Tiger Woods hlav­nou hviez­dou znač­ky Nike sú dáv­no preč. Na jeho mies­to zasa­dol nový gol­fis­ta. Je ním Rory McIl­roy a okrem spo­lu­prá­ce s Nike zbie­ra aj ďal­šie trom­fy.

Sve­to­zná­my gol­fis­ta Rory McIl­roy pôvo­dom zo Sever­né­ho Írska je hlav­nou tvá­rou znač­ky Nike v gol­fo­vom prie­mys­le. Pod­ľa ser­ve­ru USA Today by mal zo spo­lu­prá­ce so znač­kou Nike zaro­biť vyše 200 mili­ó­nov dolá­rov. Od roku 2011 vyhral 4 sve­to­vé šam­pi­oná­ty a môže sa popý­šiť aj luxus­ným živo­tom mimo golf.

Je odha­do­va­né, že len na zmlu­vách a spo­lu­prá­cach zará­ba roč­ne vyše 35 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj foto: skysports.com

Spo­lu­prá­ca s fir­mou Nike mu vyne­sie vyše 200 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj foto: sportsinteraction.com

Naprí­klad taký Tiger Woods na svo­jej prvej zmlu­ve s Nike zaro­bil len 40 mili­ó­nov dolá­rov.

zdroj foto: pga-tour-res.cloudinary.com

Kon­com minu­lé­ho roka spo­lu McIl­roy a Woods nato­či­li aj rekla­mu.

zdroj foto: pba-online.net

Rory sa stal aj hlav­nou tvá­rou na oba­le gol­fo­vej hry PGA Tours.

zdroj foto: push-start.co.uk

Okrem znač­ky Nike spo­lu­pra­cu­je aj s výrob­ca­mi slú­cha­diel Bose či hodi­niek Ome­ga. Stal sa tak štvr­tým naj­lep­šie pla­te­ným gol­fis­tom sve­ta.

zdroj foto: watchworld.co.in

V roku 2012 si kúpil vilu na Flo­ri­de. Stá­la ho len 9.5 mili­ó­na dolá­rov.

zdroj foto: yimg.com

Vlast­ní aj dom v Sever­nom Írsku, kto­rý momen­tál­ne pre­na­jí­ma za 21 tisíc dolá­rov na týž­deň.

zdroj foto: zoocdn.com

Ani tomu však nesta­či­lo, pre­to si zakú­pil dom na ostro­ve Palm Jume­i­rah v Duba­ji za zatiaľ nezná­mu sumu.

zdroj foto: famproperties.com

Kedy­si cho­dil so zná­mou tenis­t­kou Caro­li­nou Woz­niac­ki, no dlho im to nevy­dr­ža­lo. V súčast­nos­ti je žena­tý s Eri­cou Stoll.

zdroj foto: irishmirror.ie

Ich svad­ba údaj­ne stá­la vyše 200 000 dolá­rov. Na ich svad­be mal údaj­ne zahrať aj zná­my spe­vá­ci Ste­vie Won­der či dokon­ca aj Ed She­e­ran.

zdroj: belfastlive.co.uk

Odke­dy sa ože­nil tak je o ňom v gol­fo­vom sve­te počuť menej. V júli by sa mal zúčast­niť šam­pi­oná­tu US Open a takis­to by sme ho mali vidieť na sve­to­vom pohá­re, o mesiac neskôr.

zdroj foto: golfmagic.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)