Roz­ho­dol som sa vyma­zať Face­book z mobilu a hádaj, čo sa stalo

Sebastian Mach / 8. októbra 2016 / Tools a produktivita

Tvr­dia, že na Face­bo­oku člo­vek strávi 40 minút denne. Ja som tam zabí­jal ešte oveľa viac času.

A hne­valo ma to. Dlhé minúty som bez­pri­zorne scrol­lo­val News Feed a v 90% prí­pa­doch som nena­šiel nič, čo by stálo za moju pozor­nosť. Či už išlo o prís­pevky rôz­nych por­tá­lov, alebo mojich cca. 400 “naj­lep­ších pria­te­ľov” (Ok, nescho­va­ných mám asi 20 z nich). Scrol­lo­val som pri raňaj­kách, v MHD, pri obede, na záchode, pri zaspá­vaní. Bolo to jed­no­du­cho na nič.

V kaž­dom prí­pade ma to hne­valo – povin­nosti mi pri­bú­dali a ja som potre­bo­val zís­kať čas. So svo­jim poku­som o skoré vstá­va­nie som neus­pel, skú­sil som teda iný trik – odin­šta­lo­val som si z mobilu Face­book. Jediná mož­nosť, ako sa teda dostať k Face­bo­oku, bol môj note­book. A ten som otvá­ral len v čase od 9:00 do 15:00.

IMG_0008

foto: autor

Mojou naj­väč­šou oba­vou bolo, že svoju pozor­nosť pre­su­niem na inú apli­ká­ciu, že teraz budem bez­pri­zorne scrol­lo­vať Ins­ta­gram alebo si nebo­daj nain­šta­lu­jem Twit­ter, ktorý je vo svete vraj stále taký popu­lárny.

Týž­deň po odin­šta­lo­vaní môžem pove­dať, že moje obavy sa nena­pl­nili. Tento expe­ri­ment, práve naopak, totálne pred­čil moje oča­ká­va­nia. Som oveľa menej na tele­fóne – jed­no­du­cho už na ňom nemám čo robiť a do pop­re­dia sa dostali oveľa dôle­ži­tej­šie veci. Keď som na pive, zvy­čajne sa s mobi­lom neh­rám, sna­žím sa vážiť si svoju spo­loč­nosť.

Prav­dou je, že raz za tú pol­ho­dinu som si vždy mobil skon­tro­lo­val. To sa už nedeje. Oveľa viac sa teda sústre­dím na svo­jich blíz­kych, na obede viac komu­ni­ku­jem s kole­gami, v buse sa sna­žím nad­via­zať kon­takt so spo­lu­se­dia­cimi (ale moc mi to nejde). Jed­no­du­cho viac vní­mam život a svet okolo mňa. A v nepo­sled­nom rade som oveľa pro­duk­tív­nejší – ušet­re­ného času nie je málo.

sad-mark-zuckerberg

foto: tearsoftime.com

Prvé 2 dni boli ťažké, no potom som si zvy­kol. Oveľa viac čítam zau­jí­mavé a hod­notné veci, ktoré si sám vyhľa­dám — nepod­su­nie mi ich nejaký click­bai­ter na Face­bo­oku. Oveľa viac som sa tak začal zau­jí­mať o vedecké články a články o ves­míre – veci, ktoré ma vždy fas­ci­no­vali.

Začal som viac času trá­viť na Lin­ke­dIn-e. A konečne som sa dostal k člán­kom, ktoré som si ukla­dal do Poc­ketu. Po dvoch rokoch sa už snáď pat­rilo.

Stále cho­dím na Face­book, koniec kon­cov, živí ma. No tento expe­ri­ment spl­nil všetky moje oča­ká­va­nia. Menej mobilu, viac života. A viac času na veci, ktoré sú pod­statné.

titulná koláž: autor/tearsoftime.com

Pridať komentár (0)