Roz­ho­vor so sar­kas­tic­ký­mi ľuď­mi nás robí inte­li­gen­tnej­ší­mi

Kristína Vavrová / 5. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: when-will.net

Okrem toho, že sar­kas­tic­kí ľudia majú vyš­šiu moz­go­vú akti­vi­tu, ale zvy­šu­jú ju aj ostat­ným vôkol seba. Vlast­ne im tým robia služ­bu.

Ura­ziť ľudí bez toho, aby si to uve­do­mi­li, je maj­strov­stvo, kto­ré zvlá­da­jú len sar­kas­tic­kí ľudia. Prá­ve vtip­ko­va­nie je spô­sob, ako sa zachra­ňu­je­me a zľah­ču­je­me neprí­jem­né situ­ácie, pre­krý­va­me kri­ti­ku s humo­rom. Na dru­hej stra­ne, ušti­pač­ný a pový­še­nec­ký sar­kaz­mus môže byť boles­ti­vej­ší než oby­čaj­ná kri­ti­ka.

zdroj: pinterest.com

V naj­nov­ších štú­diách bolo doká­za­né, že nie­len schop­nosť komu­ni­ko­vať v sar­kas­tic­kom jazy­ku, ale aj roz­umieť sar­kaz­mu závi­sí od roz­vo­ja kog­ni­tív­nych zruč­nos­tí v moz­gu. Tie­to zruč­nos­ti sa nachá­dza­jú v oblas­tiach, kde je aj cen­trum reči a rozo­zná­va­nie emó­cií. Samot­ný sar­kaz­mus je pod­ľa psy­cho­lo­gič­ky Sha­may-Tso­ory úzko spä­tý so schop­nos­ťou roz­umieť men­tál­nym sta­vom dru­hých ľudí a so sociál­nym pozna­ním.

zdroj: pinterest.com

Sar­kaz­mus sti­mu­lu­je kom­plex­né mys­le­nie a cvi­čí náš mozog viac než úprim­né vyhlá­se­nia. Je to tak, pre­to­že pocho­piť sar­kas­tic­ké vyjad­re­nia dru­hých, sto­jí mozog ove­ľa viac akti­vi­ty. Vyža­du­je to až troj­stup­ňo­vú neuro­tic­kú ces­tu, aby sme pocho­pi­li nie­čiu iró­niu. Najprv jazy­ko­vé cen­trum v ľavej hemi­sfé­re inter­pre­tu­je doslov­ný význam slov. Potom pred­né lalo­ky a pra­vá hemi­sfé­ra spra­cu­jú zámer dru­hej oso­by a nezrov­na­los­ti medzi doslov­ným význa­mom a sociál­nym a emo­ci­onál­nym kon­tex­tom. Nako­niec náš sar­kas­tic­ký meter roz­hod­ne o sku­toč­nom význa­me slov.

zdroj: pinterest.com

Sar­kaz­mus vyža­du­je men­tál­nu gym­nas­ti­ku a pod­po­ru­je kre­a­tív­ne rie­še­nie prob­lé­mov. V štú­dii v Izra­e­li bolo doká­za­né, že štu­den­ti boli schop­ní kre­a­tív­nej­šie rie­šiť prob­lé­my, ak počú­va­li sar­kas­tic­ké sťaž­nos­ti, nie nahne­va­né.

Repor­tér Richard Chin vysvet­ľu­je, že aktív­ny sar­kaz­mus by mohol byť pou­ži­tý ako men­tál­ne cvi­če­nie, rov­na­ko ako sa kľu­ky využí­va­jú na teles­né cvi­če­nie.

zdroj: flickr.com

Také­to cvi­če­nie moz­gu je pros­peš­né pre všet­kých a oce­nia ho hlav­ne tí sar­kas­tic­kej­ší – veď koho už baví roz­prá­vať sa s ľuď­mi, kto­rí majú nulo­vé pocho­pe­nie pre sar­kaz­mus. Zále­ží však hlav­ne na tom, s kým sa roz­prá­va­me, pre­to­že nie­ko­mu nepo­mô­že ani pra­vi­del­né cvi­če­nie.

zdroj: puckermob.com

Pridať komentár (0)