Ako rozo­znáš, či pat­ríš medzi nad­prie­merne inte­li­gent­ných? Veda prišla s týmito 10-timi znakmi

Alexandra Dulaková / 9. december 2015 / Tools a produktivita

Vedecky podop­reté inte­li­genčné testy exis­tujú už neje­den rok, ale pokiaľ hneď nemáš čas nechať sa otes­to­vať u Mensy, môžeš aspoň zis­tiť, či máš na člen­stvo medzi inte­li­genč­nou eli­tou pred­po­klady. Za desiatky rokov a mili­óny pozo­ro­vaní totiž vedci našli spo­ločné znaky a vlast­nosti, kto­rými nad­prie­merne múdri ľudia väč­ši­nou ovplý­vajú.

  1. Čítať si sa naučil skôr ako ostatní

Číta­nie je samo o sebe skve­lým spô­so­bom, ako si inte­li­genčný obzor roz­ši­ro­vať a obo­ha­co­vať. Čím skôr s tým ale začneš, tým vyš­šie výsledky vraj dosiah­neš vrámci neskor­ších IQ tes­tov. Tento záver vzi­šiel z dlho­roč­nej štú­die, počas kto­rej vedci porov­ná­vali iden­tické dvoj­čatá. Tým, ktoré sa čítať naučili skôr, neskôr vyšli lep­šie výsledky vrámci inte­li­genč­ných tes­tov a úloh. Mali lep­šie kog­ni­tívne schop­nosti, ako aj ver­bálny a never­bálny pre­jav. 

baby-reading

  1. Pra­vi­delne piješ alko­hol a skú­sil si už aj ľahké drogy

Štú­die na ame­ric­kých a brit­ských deťoch a tíne­dže­roch doká­zali, že lep­šie výsledky vše­obec­nej inte­li­gen­cie dosiahli tí, ktorí neskôr v dospe­losti pra­vi­delne kon­zu­mo­vali alko­hol. A iná štú­dia zo 60. rokov minu­lého sto­ro­čia zase pre­uká­zala, že vyš­šie IQ mali práve tie brit­ské deti, ktoré neskôr v dospe­losti vyskú­šali ile­gálne drogy. Z toho vyplýva, že čím vyš­šie IQ člo­vek má, tým je prav­de­po­dob­nej­šie, že sa bude veno­vať akti­vi­tám poten­ciálne nebez­peč­ným pre jeho zdra­vie. Tak­tiež sa hovorí, že inte­li­gen­tnejší ľudia sú náchyl­nejší dep­re­sii, úzkosti, stra­cho­va­niu sa, či dokonca samov­ra­žed­ným sklo­nom. Nie je to s tou múd­ros­ťou teda vždy med lízať. 

  1. Si ľavák

Pri via­ce­rých výsku­moch sa prišlo na to, že ľaváci sú lepší v tzv. diver­gent­nom mys­lení, číže v kre­a­tív­nej vyna­lie­za­vosti, vytvá­raní nových aso­ciá­cií a rie­šení prob­lé­mov vyna­lie­za­vými spô­sobmi. Pri podob­ných tes­toch dostá­vali sub­jekty za úlohu naprí­klad vytvo­riť z rôz­nych pred­me­tov kon­krétny objekt a ľavá­kom sa to vo väč­šine prí­pa­dov poda­rilo vyna­lie­za­vej­šie a šikov­nej­šie. Pra­váci ale nemu­sia zúfať, pre­tože okrem týchto dob­rých vlast­ností je písa­nie ľavou rukou spá­jané aj s vyš­šou ten­den­ciou vyko­ná­va­nia kri­mi­nál­nych čin­ností. Väč­šina kri­mi­nál­ni­kov totiž píše práve ľavou rukou. 

288c8194-f6fd-41e1-b823-3b9ff3581ff3

  1. Si naj­starší súro­de­nec

Roz­diely sú v tomto prí­pade mini­málne (pri­bližne 3 IQ body) a naviac vôbec nie gene­ticky pod­mie­nené. Tajom­stvom (mierne) vyš­šieho úspe­chu naj­star­ších súro­den­cov je práve psy­cho­lo­gická úloha, ktorú v domá­com pro­stredí zohrá­vali. V bež­ných prí­pa­doch museli niesť aspoň ako-takú zod­po­ved­nosť za mlad­ších súro­den­cov a inak k nim pri­stu­po­vali aj dospelí – nie ako k rodin­ným maz­ná­či­kom, ale ako k tým zod­po­ved­nej­ším a vyvi­nu­tej­ším.

  1. Si chudý a vysoký

Nech to znie ako­koľ­vej absurdne, vedci spá­jajú šírku pása s výš­kou IQ. Mini­málne podľa nie­kto­rých štú­dií, ktoré záro­veň doká­zali, že deti, ktoré v mla­dom veku zís­kali niž­šie IQ skóre, boli v šty­rid­siatke väč­ši­nou tuč­nej­šie. Vysvet­le­nie je jed­no­du­ché – kvôli niž­šej inte­li­gen­cii sa im dostalo hor­šieho vzde­la­nia a vše­obec­nej infor­mo­va­nosti, skon­čili s menej pre­stíž­nou prá­cou a nemali tak čas, pros­triedky ani infor­má­cie potrebné na to, aby viedli zdravý životný štýl a kupo­vali si kva­litné potra­viny. Čo sa týka výšky, tu žiadne von­kaj­šie vplyvy rolu neh­rajú. Už od troch rokov – až po dospe­losť – sa vyš­ším ľuďom pri­pi­so­vali lep­šie výsledky kog­ni­tív­nych tes­tov. A roz­diely vraj vôbec nie sú mini­málne.

BURBANK - NOVEMBER 17: "The Psychic Vortex -- While Koothrappali (Kunal Nayyar, left) and Sheldon (Jim Parsons, right) attend a university mixer, Leonard is upset to discover that Penny believes in psychics, on THE BIG BANG THEORY, Monday, Jan. 11 (9:30-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

  1. Si vtipný

Tento bod asi nie je až takým prek­va­pe­ním. Samoz­rejme, nejde o prí­pady, keď sa ostatní smejú na tebe, ale skôr na tom, čo povieš. A ľuďom, ktorí majú lep­šie logické mys­le­nie, vše­obecný roz­hľad, či jed­no­du­cho roz­mýš­ľajú rých­lej­šie, ide vymýš­ľa­nie vtip­ných komen­tá­rov a reak­cií proste ľah­šie. Jedna zo štú­dií, ktorá tento výsle­dok pod­po­rila, sa sústre­dila na štu­den­tov psy­cho­ló­gie. Ako úlohu dostali vymys­lieť vtipné komen­táre a popisy k rôz­nym ilus­trá­ciam a obráz­kom. Tie neskôr pub­li­ko­vali a nechali verej­nosť, nech roz­hodne o tom, ktoré boli naj­vtip­nej­šie. Ako sa uká­zalo, naj­viac sa ľudia zabá­vali na komen­tá­roch tých štu­den­tov, ktorí mali záro­veň naj­vyš­šie IQ. 

  1. Máš bliž­šie k libe­ra­lizmu než ku kon­zer­va­tív­nym ide­oló­giam

Ani toto zrejme nie je veľmi šoku­jú­cim výsled­kom – aj keď sa štú­dia sústre­dila skôr na poli­tický sys­tém Spo­je­ných štá­tov. Kaž­do­pádne, výsledky boli dvo­jaké: po prvé, čím viac člo­vek ink­li­no­val k ľavi­co­vej poli­tike, tým vyš­šie mal IQ, a po druhé, deti, kto­rým v det­stve name­rali vysoké IQ, sa neskôr ozna­čo­vali za ľavi­čia­rov a libe­rá­lov.

President Barack Obama poses for a selfie with Bill Nye, left, and Neil DeGrasse Tyson in the Blue Room prior to the White House Student Film Festival, Feb. 28, 2014. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

  1. Mama ťa kojila

Výsledky týchto štú­dií síce nie sú úplne jed­no­značné, ale vo väč­šine prí­pa­dov platí, že kojené deti vo vyš­šom veku a dospe­losti dosa­ho­vali lep­šie výsledky IQ tes­tov, a to dokonca v prie­mere až o 7 bodov. Mohol za to okrem iného gén FADS2, ktorý však mávali aj nie­ktoré deti, ktoré nikdy kojené neboli. 

  1. Máš mačku

Svet milov­ní­kov zvie­rat sa často roz­de­ľuje na tých, ktorí si lep­šie roz­umejú so psami a tých, ktorí majú rad­šej mačky. O ich osob­nost­ných črtách sa toho stihlo naroz­prá­vať veľa – naprí­klad, že tzv. „mačací“ ľudia bývajú skôr intro­vertmi, menej zho­vor­čiví, kre­a­tív­nejší a neuro­tic­kejší, zatiaľ čo „psí“ ľudia mali vyš­šie seba­ve­do­mie, boli v kolek­tíve obľú­be­nejší a mali v živote menej stre­sov. To zásadné pri našej téme však nahráva skôr ľuďom so sla­bos­ťou pre mačky, a síce že čo sa týka kog­ni­tív­nych a inte­li­genč­ných tes­tov, dosa­ho­vali väč­ši­nou lep­šie výsledky. 

  1. Hráš na hudobný nástroj 

Výchova vrámci hudob­ného sveta ľuďom pro­spieva vo via­ce­rých sme­roch. Zapája kre­a­ti­vitu aj logické mys­le­nie iným spô­so­bom, než ostatné akti­vity, a preto naprí­klad doká­zala deťom zlep­šiť hod­noty ver­bál­nej inte­li­gen­cie už za jeden mesiac hra­nia na nástroj, zatiaľ čo deťom, ktoré na nástroj aktívne hrali nie­koľko rokov, name­rali zásadné zvý­še­nie hod­noty IQ. Dokonca tí, ktorí v det­stve a dostali hudobné vzde­la­nie, dosa­ho­vali v škole lep­šie výsledky a mali živote vyš­šie ciele. Na dru­hej strane sa ale pred­po­kladá, že hudobná výchova dokáže inte­li­gen­ciu a kog­ni­tívne schop­nosti len vylep­šiť za pred­po­kladu, že tam jej nad­prie­merné hod­noty už sú. Inými slo­vami, hlú­pemu decku nepo­môže ani desať rokov inten­zív­neho dri­lo­va­nia pod vede­ním reno­mo­va­ného vir­tu­óza. 

sherlock-violin-10-17-13

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)