Roz­práv­kový život Renza Rossa, zakla­da­teľa naji­ko­nic­kej značky džín­sov

Simona Hanzelová / 22. október 2016 / Zaujímavosti

Pri tomto článku by mali spo­zor­nieť najmä milov­níci denimu. Kto by už len nepoz­nal džínsy od značky Die­sel? Za všet­kým stojí Renzo Rosso, syn z chu­dob­nej far­már­skej rodiny, ktorý vďaka svojmu šikov­nému pod­ni­ka­teľ­skému duchu a pro­vo­ka­tív­nym kam­pa­niam vybu­do­val azda naj­zná­mej­šie deni­mové impé­rium na svete.

Renzo Rosso, kto­rého časo­pis For­bes v roku 2012 zara­dil do zoznamu miliar­dá­rov, je učeb­ni­co­vým prí­kla­dom toho, ako sa vypra­co­vať z nuly medzi naj­bo­hat­ších ľudí sveta. Už od det­stva vedel, že nechce celý život ťažko far­már­čiť ako jeho rodi­čia, a roz­ho­dol sa preto pre štú­dium na tex­til­nej škole. Keď ušil svoje prvé džínsy na šija­com stroje svo­jej matky, mal iba pät­násť rokov. Čoskoro v sebe obja­vil aj zmy­sel pre biz­nis a roz­ho­dol sa vlast­no­ručne ušité kúsky pre­dá­vať svo­jim pria­te­ľom.

renzo1

Renzo vždy pre­mýš­ľal tro­cha inak ako väč­šina a rád expe­ri­men­to­val. Práve to ho pri­viedlo k otázke, ktorá ho posme­lila k zalo­že­niu vlast­nej spo­loč­nosti: Prečo nevy­rá­bať kva­litné a luxusné džínsy, ktoré vyze­rajú tro­cha opot­re­bo­vane a roz­tr­hane?

V sedem­de­sia­tych rokoch, keď vo svete zavládla takz­vaná ropná kríza, sa stal die­sel alter­na­tív­nym pali­vom. Renzo aj túto situ­áciu šikovne oto­čil vo svoj pros­pech a svoju značku pome­no­val naozaj veľa­vravne  Die­sel. Ako niečo iné. Ako alter­na­tívu medzi tým, čo sa dovtedy bežne nosilo.

renzo2Významu svojho názvu zostala značka Die­sel naozaj verná. Renzo, ktorý má v súkromí povesť bad boya, zaú­to­čil na glo­bálny trh nie len výstred­nými deni­mo­vými kús­kami, ale aj pro­vo­ka­tív­nymi reklam­nými kam­pa­ňami  v roku 1995 spo­loč­nosť Die­sel šoko­vala rekla­mou s gay tema­ti­kou, ktorá zachy­táva dvoch boz­ká­va­jú­cich sa námor­ní­kov.

renzo3Sám Renzo často prek­va­puje nekon­venč­nými a svoj­ráz­nymi vyjad­re­niami a tvrdí, že rád spo­lu­pra­cuje s hlú­pymi ľuďmi. „Hlúpi ľudia vidia veci také, aké môžu byť, a nie také, aké sú.” V roku 2011 túto svoju životnú filo­zo­fiu opí­sal aj vo svo­jej knihe s náz­vom  Be stu­pid.

Ren­zov maje­tok sa v súčast­nosti odha­duje na 3,4 miliardy dolá­rov. Aj keď sa tento, dnes už 61-ročný, pán vzdal vede­nia spo­loč­nosti Die­sel, naďa­lej zostáva pre­zi­den­tom hol­din­go­vej spo­loč­nosti OTB.

renzo7Pod­ni­ka­teľ sa rov­nako udr­žiava aktív­nym aj vo svo­jom súkrom­nom živote. Okrem záľube v luxus­ných autách sa venuje aj cyk­lis­tike, sno­wbo­ar­dingu a sur­fingu.

renzo5Tento džín­sový génius, ako Renza často ozna­čujú, je známy aj svo­jou lás­kou k futbalu.V roku 1996 kúpil fut­ba­lový klub Bas­sano Vir­tus St. vo svo­jom rod­nom meste, a k jeho názvu pri­po­jil čís­lovku 55 ako rok svojho naro­de­nia.

Víno z jeho vinár­stva, kto­rému dal Renzo príz­načný názov “Die­sel Farm”, je možné dostať vo vybra­ných reštau­rá­ciach po celom svete.

Napriek tomu, že Renzo so svo­jou spo­loč­nos­ťou uro­bil dieru do sveta, zostáva svo­jej rod­nej kra­jine verný. V seve­ro­ta­lian­skej dedinke Bas­sano del Grappa, v kto­rej vlastní jedno zo svo­jich sídel, dokonca zabez­pe­čil pre všet­kých oby­va­te­ľov prí­stup k Wi-Fi zdarma. Keďže je aj váš­ni­vým zbe­ra­te­ľom obra­zov, často ich poži­čiava talian­skym múzeám. V roku 2012 štedro zapla­til tak­mer šesť mili­ó­nov eur za opravu jed­ného z his­to­ric­kých mos­tov v Benát­kach.

renzo6Hoci Renzo Rosso nado­bu­dol vďaka spo­loč­nosti Die­sel roz­práv­kové bohat­stvo, neza­búda na svoju minu­losť a na skromné pomery, z kto­rých vzi­šiel. Pro­stred­níc­tvom svo­jej cha­ri­ta­tív­nej orga­ni­zá­cie pod­po­ruje boj so sociál­nou nerov­nos­ťou.

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.com zdroj titul­nej foto: oogeewoogee.com

Pridať komentár (0)