Rozširujeme tím Startitup, ak ťa baví písať alebo rád programuješ, poď k nám

Redakcia / 10. januára 2019 / Biznis

zdroj: Startitup
  • Do nášho tímu ex­ter­nej re­dak­cie Star­ti­tup hľa­dáme ľudí, kto­rých baví pí­sa­nie
  • Práve ty máš mož­nosť do­stať sa k nám a in­for­mo­vať svet o tých naj­ho­rú­cej­ších té­mach (nie­len) zo sveta biz­nisu
  • Se­dieť u nás ne­mu­síš a po­kojne mô­žeš svoje články pí­sať z rôz­nych kú­tov Slo­ven­ska a ak ťa baví fre­e­lan­cer­ský ži­vot, tak aj zo sveta
  • A to nie je všetko, hľa­dáme aj ši­kov­ného prog­ra­má­tora, kto­rému nie je cu­dzí Wordp­ress a PHP

Baví ťa pí­sať o biz­ni­so­vých té­mach, den­no­denne sle­du­ješ, čo sa vo svete deje a ne­bo­jíš sa pre­ja­viť svoj ná­zor? Tak po­tom si pre tím ex­ter­nej re­dak­cie Star­ti­tup ten pravý.

Hľa­dáme ex­ter­ných re­dak­to­rov, ktorí do­pl­nia náš ob­sah o kva­litné články z do­mova aj zo za­hra­ni­čia, ve­dia rýchlo re­a­go­vať a do­ko­nale ovlá­dajú gra­ma­tiku. A ak máš aj ne­jaké tie skú­se­nosti z re­dak­cie, budú veľ­kou vý­ho­dou.

Do nášho tímu hľa­dáme aj PHP/Wordp­ress prog­ra­má­tora, ktorý má skú­se­nosti, je sa­mos­tatný a chce pra­co­vať v kre­a­tív­nom mla­dom tíme. Veď si po­zri na­sle­du­júce vi­deo.

Hľa­dáme re­dak­to­rov!

Chceš sa pri­dať do nášho re­dak­tor­ského tímu a ro­biť to inak? Tak sle­duj vi­deo a do­zvieš sa viac!👇🏻

Ge­pos­tet von Star­ti­tup am Don­ners­tag, 15. No­vem­ber 2018

Ne­boj sa po­sie­lať ukážky svo­jich prác, po­vedz nám v krát­kosti, kto si, čo ro­bíš a prečo by si chcel pra­co­vať pre Star­ti­tup.

Takže ak si mys­líš, že nám máš čo po­núk­nuť a máš ten správny drive, píš na ka­[email protected]­ti­tup.sk a možno práve TY bu­deš naša nová po­sila. 

Pridať komentár (0)