Ruč­ne vyrá­ba­né gita­ry z Devín­skej Novej Vsi ovlád­li celo­sve­to­vé trhy

Linda Cebrová / 20. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: youtube.com/GuitarsDowina

Krá­su akus­tic­kej gita­ry môže­me vní­mať slu­chom, zra­kom aj hma­tom. Ak majú byť tie­to zlož­ky vo vzá­jom­nej har­mó­nií, maj­ster gita­rár musí ovlá­dať svo­je remes­lo, mať cit aj úsu­dok, musí svoj­mu posla­niu veriť a byť rov­na­ko prí­sny na seba aj ľudí, kto­rí mu pomá­ha­jú. Pri výro­be slo­ven­ský­ch gitár Dowi­na sú tie­to atri­bú­ty urči­te dodr­ža­né.

Sve­to­vé­mu gita­ro­vé­mu trhu vlád­nu naj­mä ame­ric­ké a japon­ské znač­ky, no neza­ned­ba­teľ­né mies­to si na ňom vybo­jo­va­li aj Slo­vá­ci. Stanislav Petko Marinov sa výrobe hudobných nástrojov venuje už od roku 1981. Najprv sa zameriaval na husle, no po prevrate sa čoraz viac orientoval na gitary.

foto:annaraitl.com

Okrem výroby sa vtedy ako zakladateľ spoločnosti Marris venoval najmä obchodu s nástrojmi. Spoločnosť okrem asi 60 iných značiek distribuovala aj slávny Fender.

No po čase ho obchod začal unavovať. V roku 2006 teda založil spoločnosť Dowina, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na výrobu kvalitných a konkurencieschopných gitár za dostupné ceny.

foto:youtube.com

Výroba gitár má svoj pôvod v malej husliarskej dielni na Medenej ulici. Sláčikové nástroje sú dodnes súčasťou produkcie, ale gro výroby tvoria akustické gitary rôznych veľkostí a tvarov. Okrem výberu kvalitného rezonančného dreva a gitarárskeho know how, je kľúčom k úspechu značky aj racionálny postup výroby.

foto:youtube.com

Mesačne sa vo veľkých krajinách, ako Rusko či Poľsko, predávajú stovky týchto nástrojov. Gitary Dowina si získali popularitu vďaka priaznivému pomeru ceny a kvality. Nie je veľa nástrojov, ktoré by v danej cenovej úrovni ponúkali takú muzikalitu, hrateľnosť a materiálovú skladbu.

Gitary Dowina dostali svoje meno podľa pôvodného názvu hradu Devín. Nie je teda prekvapením, že hlavná výroba prebieha v Devínskej Novej Vsi. Jednoduchá časť výroby prebieha v Číne, no to, čo robí Dowiny unikátnymi, sa deje na Slovensku.

foto:annaraitl.com

“Najdôležitejší na gitare je zvuk a to je naša výroba. Ostatné operácie robíme v spolupráci s fabrikami v Ázii. Dôvodom je okrem ceny aj technológia, ktorá je v tamojších závodoch na vysokej úrovni, “ povedal pre portál FinWeb.sk Petko Marinov.

Základom dobrej gitary je kvalitné drevo. Marinov ho osobne vyberá z oblastí na Aljaške alebo Val di Fiemme v talianskych Dolomitoch. Práve Val di Fiemme je známa kvalitou svojho dreva. Používali ho aj mnohí slávni výrobcovia huslí, vrátane Stradivariho.

Dowina ročne vyrobí asi osemtisíc gitár, z čoho väčšinu exportuje. Jeden z najvýznamnejších trhov je Južná Kórea, no Dowiny sa predávajú takmer v celej Európe, v piatich krajinách Ázie, v Čile a v USA.

Pridať komentár (0)