Ruč­ne vyrá­ba­né gita­ry z Devín­skej Novej Vsi ovlád­li celo­sve­to­vé trhy

Linda Cebrová / 20. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: youtube.com/GuitarsDowina

Krá­su akus­tic­kej gita­ry môže­me vní­mať slu­chom, zra­kom aj hma­tom. Ak majú byť tie­to zlož­ky vo vzá­jom­nej har­mó­nií, maj­ster gita­rár musí ovlá­dať svo­je remes­lo, mať cit aj úsu­dok, musí svoj­mu posla­niu veriť a byť rov­na­ko prí­sny na seba aj ľudí, kto­rí mu pomá­ha­jú. Pri výro­be slo­ven­ských gitár Dowi­na sú tie­to atri­bú­ty urči­te dodr­ža­né.

Sve­to­vé­mu gita­ro­vé­mu trhu vlád­nu naj­mä ame­ric­ké a japon­ské znač­ky, no neza­ned­ba­teľ­né mies­to si na ňom vybo­jo­va­li aj Slo­vá­ci. Sta­ni­slav Pet­ko Mari­nov sa výro­be hudob­ných nástro­jov venu­je už od roku 1981. Najprv sa zame­ria­val na hus­le, no po pre­vra­te sa čoraz viac orien­to­val na gita­ry.

foto:annaraitl.com

Okrem výro­by sa vte­dy ako zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Mar­ris veno­val naj­mä obcho­du s nástroj­mi. Spo­loč­nosť okrem asi 60 iných zna­čiek dis­tri­bu­ova­la aj sláv­ny Fen­der.

No po čase ho obchod začal una­vo­vať. V roku 2006 teda zalo­žil spo­loč­nosť Dowi­na, kto­rá sa sústre­ďu­je pre­dov­šet­kým na výro­bu kva­lit­ných a kon­ku­ren­cie­schop­ných gitár za dostup­né ceny.

foto:youtube.com

Výro­ba gitár má svoj pôvod v malej hus­liar­skej diel­ni na Mede­nej uli­ci. Slá­či­ko­vé nástro­je sú dodnes súčas­ťou pro­duk­cie, ale gro výro­by tvo­ria akus­tic­ké gita­ry rôz­nych veľ­kos­tí a tva­rov. Okrem výbe­ru kva­lit­né­ho rezo­nanč­né­ho dre­va a gita­rár­ske­ho know how, je kľú­čom k úspe­chu znač­ky aj raci­onál­ny postup výro­by.

foto:youtube.com

Mesač­ne sa vo veľ­kých kra­ji­nách, ako Rus­ko či Poľ­sko, pre­dá­va­jú stov­ky tých­to nástro­jov. Gita­ry Dowi­na si zís­ka­li popu­la­ri­tu vďa­ka priaz­ni­vé­mu pome­ru ceny a kva­li­ty. Nie je veľa nástro­jov, kto­ré by v danej ceno­vej úrov­ni ponú­ka­li takú muzi­ka­li­tu, hra­teľ­nosť a mate­riá­lo­vú sklad­bu.

Gita­ry Dowi­na dosta­li svo­je meno pod­ľa pôvod­né­ho náz­vu hra­du Devín. Nie je teda prek­va­pe­ním, že hlav­ná výro­ba pre­bie­ha v Devín­skej Novej Vsi. Jed­no­du­chá časť výro­by pre­bie­ha v Číne, no to, čo robí Dowi­ny uni­kát­ny­mi, sa deje na Slo­ven­sku.

foto:annaraitl.com

Naj­dô­le­ži­tej­ší na gita­re je zvuk a to je naša výro­ba. Ostat­né ope­rá­cie robí­me v spo­lu­prá­ci s fab­ri­ka­mi v Ázii. Dôvo­dom je okrem ceny aj tech­no­ló­gia, kto­rá je v tamoj­ších závo­doch na vyso­kej úrov­ni, “ pove­dal pre por­tál FinWeb.sk Pet­ko Mari­nov.

Zákla­dom dob­rej gita­ry je kva­lit­né dre­vo. Mari­nov ho osob­ne vybe­rá z oblas­tí na Aljaš­ke ale­bo Val di Fiem­me v talian­skych Dolo­mi­toch. Prá­ve Val di Fiem­me je zná­ma kva­li­tou svoj­ho dre­va. Pou­ží­va­li ho aj mno­hí sláv­ni výrob­co­via hus­lí, vrá­ta­ne Stra­di­va­ri­ho.

Dowi­na roč­ne vyro­bí asi osem­ti­síc gitár, z čoho väč­ši­nu expor­tu­je. Jeden z naj­výz­nam­nej­ších trhov je Juž­ná Kórea, no Dowi­ny sa pre­dá­va­jú tak­mer v celej Euró­pe, v pia­tich kra­ji­nách Ázie, v Čile a v USA.

Pridať komentár (0)