Ryanair do Fekišoviec zatiaľ nelieta. Z Bratislavy s ním však teraz odletíš za necelých 5 eur

Linda Cebrová / 11. januára 2019 / Lifehacking

  • Do Fe­ki­šo­viec to žiaľ le­tecky ne­pôjde , no v po­nuke Ry­anair je dnes hneď nie­koľko lac­ných le­te­niek do lá­ka­vých des­ti­ná­cií
  • Ak sa ne­cí­tiš na le­teckú do­vo­lenku, mô­žeš vy­užiť po­nuku spo­loč­nosti Slovka Li­nes, ktorá je pri­pra­vená po­sil­niť au­to­bu­sové spoje do Fe­ki­šo­viec
zdroj: ryanair,pexels
  • Do Fe­ki­šo­viec to žiaľ le­tecky ne­pôjde , no v po­nuke Ry­anair je dnes hneď nie­koľko lac­ných le­te­niek do lá­ka­vých des­ti­ná­cií
  • Ak sa ne­cí­tiš na le­teckú do­vo­lenku, mô­žeš vy­užiť po­nuku spo­loč­nosti Slovka Li­nes, ktorá je pri­pra­vená po­sil­niť au­to­bu­sové spoje do Fe­ki­šo­viec

Niš od 4,89 eur

Ne­vieš, čo s ví­ken­dom? Sprav si vý­let do tro­chu ne­tra­dič­nej des­ti­ná­cie – srb­ského Nišu. Veď kto by sa nech­cel len tak vy­dať do ne­zná­meho mesta na Bal­kán­skom po­lo­strove, o kto­rom mnohí ani len ne­po­čuli?

Lacné uby­to­va­nie v meste Niš za­bez­pe­čujú de­siatky sú­krom­ných apart­má­nov/pen­zi­ó­nov a ho­te­lov. Vý­borné ohlasy majú štvor­hviez­dič­kové The Only One Apart­ment, síd­liace v his­to­ric­kej bu­dove z roku 1880. Veľ­kou vý­ho­dou je po­loha ne­ďa­leko hlav­ného ná­mes­tia a Niš­skej pev­nosti (100 met­rov), v pe­šej do­stup­nosti sú aj ďal­šie zau­jí­mavé at­rak­cie. Za noc tu za­pla­tíš okolo 12 eur osoba/noc.

Lon­dýn od 14,69 eur

Lon­dýn je jed­ným z najk­raj­ších miest, ktoré po­núka kul­túru, zá­bavu i po­zna­nie a každý správny ces­to­va­teľ by ho preto mal as­poň raz nav­ští­viť. Po­kiaľ sa ti to ešte ne­po­da­rilo, alebo na­opak sa do Lon­dýna rád vrá­tiš, vy­uži túto su­per cenu.

Tip na uby­to­va­nie je Stu­dios2Let – North Go­wer, ktorý vy­chá­dza na 47 eur na osobu za jednu noc. Má skvelú po­lohu a k dis­po­zí­cii je aj bez­platné storno. Alebo tento Lons­dale Ho­tel, v kto­rom sa uby­tu­ješ za 51 eur .

Mi­láno od 9,78 eur

Mesto, v kto­rom sa snúbi to naj­lep­šie zo sveta di­zajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno cha­rak­te­ri­zo­vať Mi­láno. Či už mi­lu­ješ vý­pre­daje v ob­cho­doch, fa­móznu ta­lian­sku ku­chyňu, európ­sku his­tó­riu a ume­nie, alebo si fa­nú­ši­kom fut­balu. S touto le­ten­kou bu­deš mať všetko z toho na do­sah, stačí si len vy­brať správny ter­mín.

Z lac­nej­ších ale dobre hod­no­te­ných ho­te­lov od­po­rú­čame na­prí­klad ho­tel New Ge­ne­ra­tion Ur­ban, ceny za izby sú do­stupné od 20 Eur za osobu na noc a hod­no­te­nie je 7/10. Do hos­tela sa do­sta­neš au­to­bu­som priamo z le­tiska asi za 70 mi­nút a cesta ťa bude stáť okolo 7 Eur. Au­to­bus jazdí kaž­dých cca 15 mi­nút. Ta­xí­kom to zvlád­neš za asi 60 Eur (Ak ste šty­ria tak 15 Eur na osobu).

Re­a­guje aj Slo­vak Li­nes

V po­sled­ných ho­di­nách zdie­ľali vi­deo z Fe­ki­šo­viec snáď všetky slo­ven­ské mé­diá, ti­síce po­u­ží­va­te­ľov a do­konca aj Sajfa, ktorý sa vo svo­jom prís­pev­ku­pýta, či nie­kto ne­or­ga­ni­zuje na ďal­šie tajné za­sad­nu­tie zá­jazd. Slovka Li­nes ih­neď za­re­a­go­vali a v prí­pade do­sta­toč­ného zá­ujmu sú od­hod­laní za­viesť linku aj do naj­zná­mej­šej obce na Slo­ven­sku.

“My teda vý­zvu striktne pri­jí­mame a v prí­pade hro­mad­ného zá­ujmu sme pri­pra­vení na túto vý­ni­močnú uda­losť vy­pra­viť špe­ciálne spoje. Ak viete dobre pí­sať na po­čí­tači, mô­žete sa pri­hla­so­vať v ko­men­tá­roch,” ozná­mila na svo­jom fa­ce­bo­oku spo­loč­nosť Slo­vak Li­nes.

Pridať komentár (0)