Ako sa letí v all-busi­ness trie­de spo­loč­nos­ťou, o kto­rej väč­ši­na ľudí ešte nepo­ču­la

Michaela Líšková / 14. mája 2016 / Tech a inovácie

Jacqu­e­lyn Smith sa roz­hod­la letieť spo­loč­nos­ťou, o kto­rej nikdy nepo­ču­la. No a keď­že to bol jeden z jej naj­lep­ších ces­to­va­teľ­ských zážit­kov, roz­hod­la sa svo­ju ces­tu zdo­ku­men­to­vať. Pre­to­že skrát­ka stá­la za to. Inšpi­ru­je svo­jou ces­tou aj teba?

Jacqu­e­lyn aj s rodi­nou lete­la na výlet z New Yor­ku do Lon­dý­na a keď­že išlo o dlhý noč­ný let, pove­da­la si, že by si skú­si­la aj tro­chu pri­pla­tiť, len aby sa im ces­to­va­lo pohodl­nej­šie. Do hľa­da­nia tých naj­lep­ších ponúk zapo­ji­li aj ces­tov­né­ho agen­ta, kto­rý im v nasle­du­jú­ci deň poslal pár ponúk.

Mož­nosť č.1: eko­no­mic­ká trie­da z New Yor­ku do lon­dýn­ske­ho Hea­tr­h­row za cca 800 dolá­rov (705€) na oso­bu;
mož­nosť č.2: Pre­mium eko­no­mic­ká trie­da za 1 500 dolá­rov (1 322€);
mož­nosť č.3: biz­nis trie­da zná­mou veľ­kou spo­loč­nos­ťou za 3 500 dolá­rov (3 085€) na oso­bu.

Nako­niec priš­la aj mož­nosť č.4: letieť malou, nezná­mou spo­loč­nos­ťou s náz­vom La Com­pag­nie v all-busi­ness trie­de za 1 490 dolá­rov (1 313€). Po krát­kom uva­žo­va­ní sa Jacqu­e­lyn s rodi­nou roz­hod­li túto spo­loč­nosť pred­sa len vyskú­šať, vzhľa­dom na cenu, kto­rá bola lep­šia ako biz­nis trie­da a ponú­ka­la mož­nosť väč­šie­ho pries­to­ru ako eko­no­mic­ká trie­da.

Svoj záži­tok zdo­ku­men­to­va­la, aby sa oň moh­la pode­liť. Ty máš teraz mož­nosť pozrieť sa, ako sa na svo­jej ces­te cíti­la.

La Com­pag­nie je malá, nezá­vis­lá letec­ká spo­loč­nosť, kto­rá je na trhu iba od roku 2013. Táto spo­loč­nosť lie­ta iba z a do Lon­dý­na, Parí­ža a Newar­ku v New Jer­sey, USA. Háčik je v tom, že nelie­ta z (a do) hlav­né­ho lon­dýn­ske­ho letis­ka Heath­row, ale z (a do) Luto­nu, čo je men­šie letis­ko sever­ne od Lon­dý­na.t

To, čo sa môže na prvý pohľad zdať ako mínus, sa nako­niec uká­za­lo ako pozi­tí­vum, pre­to­že dostať sa cez bez­peč­nost­nú kon­tro­lu a cel­ko­vo navi­gá­cia na letis­ku, naj­mä s deť­mi, je na malých letis­kách omno­ho jed­no­duch­šia. A keď­že La Com­pag­nie je malá spo­loč­nosť, kto­rá ponú­ka den­ne iba pár letov, nehro­zí, že budeš na chek-ine čakať dlhé rady.

V Newar­ku majú pasa­žie­ri prí­stup do Art & Loun­ge pries­to­ru, kto­rý je tichý a kom­fort­ný s veľ­mi sluš­nou ponu­kou jedál. V Luto­ne je to zase hala s náz­vom Aspi­re, kto­rá je moder­ná a pýši sa veľ­kou selek­ci­ou nápo­jov a jedál.g

Nápo­je, pochu­ti­ny a jed­lo sú zdar­ma, ale v Aspi­re si tiež môžeš zakú­piť alko­ho­lic­ké nápo­je. Tiež máš prí­stup k Wi-Fi a môžeš využiť aj spa.drinks-snacks-and-food-are-complimentary-at-the-aspire-lounge-however-you-have-to-pay-for-certain-fancy-alcoholic-beverages-the-lounge-also-offers-free-wi-fi-and-spa-services

the-spa-offers-20-or-40-minute-manicures-facials-and-massages-among-other-relaxing-treatments

V hale náj­deš tep­lé jed­lo…the-lounge-serves-hot-food-

…rov­na­ko ako aj send­vi­če, orieš­ky, oli­vy, šalá­ty, sušien­ky, zákus­ky či kolá­či­ky.-as-well-as-sandwiches-nuts-olives-salads-cookies-cakes-and-scones

Náj­deš tu dokon­ca aj izbu s tro­mi „Sno­oze­Pod­mi“, kto­ré ťa jem­ne uspia a násled­ne, po 20-minú­tach, ťa rov­na­ko jem­ne aj zobu­dia.there-is-also-a-room-with-three-snoozepods-which-through-the-use-of-intelligent-lights-and-sounds-promote-full-sleep-in-a-pre-programmed-20-minute-cycle-before-gently-waking-you

Zhru­ba 45 minút pred odle­tom zamest­nan­ci ohlá­si­li, že je čas pre­su­núť sa ku gate-u. A tam Jacqu­e­lyn pria­mo nastú­pi­la. Bez čaka­nia.kh

Obe lie­tad­lá ces­tou do Lon­dý­na, rov­na­ko ako aj späť, mali 19 radov s cel­ko­vým počtom seda­diel 74. Ani jeden let nebol vypre­da­ný.on-both-aircrafts-the-all-business-class-cabins-had-19-rows-and-74-seats-neither-of-my-flights-were-sold-out-there-were-a-few-open-seats-on-both

Na sedad­le si náj­deš fľa­šu vody, van­kúš, deku a tiež balí­ček od spo­loč­nos­ti, kto­rý obsa­hu­je štup­le do uší, zub­nú kef­ku, ponož­ky, krém na tvár, pero či mas­ku na oči.when-i-got-to-my-seat-i-found-a-bottle-of-water-a-pillow-a-blanket-and-a-travel-care-kit-which-included-earbuds-a-toothbrush-socks-caudalie-face-moisturizer-a-pen-an-eye-mask-and-other-goodies

Kaž­dé sedad­lo bolo vyba­ve­né tab­le­tom Sam­sung Gala­xy Pro, kto­rý sa dal pohodl­ne vybrať. Leto­vá ponu­ka spo­loč­nos­ti obsa­ho­va­la kla­sic­ky seriá­ly, fil­my, hud­bu, maga­zí­ny, časo­pi­sy, elek­tro­nic­ké kni­hy, s mož­nos­ťou pozrieť si aj infor­má­cie o lete a ďal­šie.gb

Sedad­lá sú prie­stran­né a pohodl­né. Dajú sa upra­viť do 175-stup­ňo­vé­ho uhla a sú vyba­ve­né zabu­do­va­ným masáž­nym prí­stro­jom.the-seats-are-spacious-and-comfortable-they-recline-to-a-175-degree-angle-and-have-a-built-in-massage-feature-which-i-took-full-advantage-of

Aj deti si tu prí­du na svo­je. Neter Jacqu­e­ly­ne si sedad­lo tiež uži­la. Hoci sa z neho nedá spra­viť posteľ, roz­hod­ne lep­šie ako polo­ho­va­teľ­né sedad­lá v eko­no­mic­kej trie­de.my-16-month-old-niece-enjoyed-the-recline-feature-the-seats-didnt-quite-turn-into-completely-flat-beds-but-they-got-close-enough

Počas nástu­pu na palu­bu bolo podá­va­né šam­pan­ské s brus­ni­co­vým džú­som (ale­bo aj čis­tý brus­ni­co­vý džús). Všet­ko zdar­ma.upon-boarding-the-flight-attendants-came-around-offering-champagne-with-cranberry-juice-or-just-plain-cranberry-juice-everything-on-the-plane-was-complimentary

Ďalej dosta­li na zapo­ži­ča­nie slú­chad­lá, kto­ré tlmi­li oko­li­té zvu­ky, čo tak­tiež pomoh­lo sprí­jem­niť dlhý let.next-they-handed-out-comfortable-noise-canceling-headphones-sadly-these-had-to-be-returned-at-the-end-of-the-flight-but-it-was-nice-to-have-them-for-the-seven-hours-we-were-on-board

Hneď po vzliet­nu­tí zača­li letuš­ky roz­dá­vať tep­lé ute­rá­ky.just-after-take-off-the-flight-attendants-came-around-with-hot-towels

Občerstve­nie ces­tou z Lon­dý­na bolo podá­va­né oko­lo šies­tej a obsa­ho­va­lo ľah­ké pred­jed­lo v podo­be tunia­ka, syrov, figy a kolá­ča.fgh

Zhru­ba o hodi­nu neskôr sa podá­va­la veče­ra s mož­nos­ťou výbe­ru –kura na čer­ve­nom víne, ale­bo špe­ná­to­vo-syro­vé tor­tel­li­ni podá­va­né s tep­lým chle­bom.j

Nako­niec priš­li letuš­ky. Oko­lo 21-hodi­ny lon­dýn­ske­ho času pri­nies­li čaj, send­vi­če a slad­kos­ti.h

Počas celé­ho letu boli pasa­žie­rom k dis­po­zí­cií také­to košíč­ky plné slad­kos­tí.throughout-the-flight-a-few-baskets-filled-with-candy-and-chips-were-left-out-for-passengers-to-help-themselves-to

Počas oboch letov boli k dis­po­zí­cií tri letuš­ky, kto­ré boli veľ­mi milé a nevy­ru­šo­va­li pasa­žie­rov zby­toč­ný­mi ozná­me­nia­mi. Mies­to toho pra­vi­del­ne pre­chá­dza­li ulič­ka­mi, aby sa uis­ti­li, že zákaz­ní­kom nič nechý­ba.ij

Nako­niec Jacqu­e­lyn vyjad­ru­je ľútosť nad fak­tom, že spo­loč­nosť nelie­ta vša­de, pre­to­že ak by to tak bolo, urči­te je to spo­loč­nosť, na kto­rú by vsa­di­la. Skve­lé služ­by za roz­um­né ceny.

Mož­no ťa Jacqu­e­lyn svo­jím výle­tom tro­chu inšpi­ro­va­la a ak sa chys­táš na dlh­ší let a si ochot­ný si tro­chu pri­pla­tiť, možno si aj ty spl­níš sen a raz budeš letieť v luxu­se za pomer­ne pri­ja­teľ­nú cenu.

zdroj: Jacqu­e­lyn Smith/ businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: Jacqu­e­lyn Smith/businessinsider.com

Pridať komentár (0)