Ako sa letí v all-busi­ness triede spo­loč­nos­ťou, o kto­rej väč­šina ľudí ešte nepo­čula

Michaela Líšková / 14. mája 2016 / Tech a inovácie

Jacqu­e­lyn Smith sa roz­hodla letieť spo­loč­nos­ťou, o kto­rej nikdy nepo­čula. No a keďže to bol jeden z jej naj­lep­ších ces­to­va­teľ­ských zážit­kov, roz­hodla sa svoju cestu zdo­ku­men­to­vať. Pre­tože skrátka stála za to. Inšpi­ruje svo­jou ces­tou aj teba?

Jacqu­e­lyn aj s rodi­nou letela na výlet z New Yorku do Lon­dýna a keďže išlo o dlhý nočný let, pove­dala si, že by si skú­sila aj tro­chu pri­pla­tiť, len aby sa im ces­to­valo pohodl­nej­šie. Do hľa­da­nia tých naj­lep­ších ponúk zapo­jili aj ces­tov­ného agenta, ktorý im v nasle­du­júci deň poslal pár ponúk.

Mož­nosť č.1: eko­no­mická trieda z New Yorku do lon­dýn­skeho Hea­tr­h­row za cca 800 dolá­rov (705€) na osobu;
mož­nosť č.2: Pre­mium eko­no­mická trieda za 1 500 dolá­rov (1 322€);
mož­nosť č.3: biz­nis trieda zná­mou veľ­kou spo­loč­nos­ťou za 3 500 dolá­rov (3 085€) na osobu.

Nako­niec prišla aj mož­nosť č.4: letieť malou, nezná­mou spo­loč­nos­ťou s náz­vom La Com­pag­nie v all-busi­ness triede za 1 490 dolá­rov (1 313€). Po krát­kom uva­žo­vaní sa Jacqu­e­lyn s rodi­nou roz­hodli túto spo­loč­nosť predsa len vyskú­šať, vzhľa­dom na cenu, ktorá bola lep­šia ako biz­nis trieda a ponú­kala mož­nosť väč­šieho pries­toru ako eko­no­mická trieda.

Svoj záži­tok zdo­ku­men­to­vala, aby sa oň mohla pode­liť. Ty máš teraz mož­nosť pozrieť sa, ako sa na svo­jej ceste cítila.

La Com­pag­nie je malá, nezá­vislá letecká spo­loč­nosť, ktorá je na trhu iba od roku 2013. Táto spo­loč­nosť lieta iba z a do Lon­dýna, Paríža a Newarku v New Jer­sey, USA. Háčik je v tom, že nelieta z (a do) hlav­ného lon­dýn­skeho letiska Heath­row, ale z (a do) Lutonu, čo je men­šie letisko severne od Lon­dýna.t

To, čo sa môže na prvý pohľad zdať ako mínus, sa nako­niec uká­zalo ako pozi­tí­vum, pre­tože dostať sa cez bez­peč­nostnú kon­trolu a cel­kovo navi­gá­cia na letisku, najmä s deťmi, je na malých letis­kách omnoho jed­no­duch­šia. A keďže La Com­pag­nie je malá spo­loč­nosť, ktorá ponúka denne iba pár letov, nehrozí, že budeš na chek-ine čakať dlhé rady.

V Newarku majú pasa­žieri prí­stup do Art & Lounge pries­toru, ktorý je tichý a kom­fortný s veľmi sluš­nou ponu­kou jedál. V Lutone je to zase hala s náz­vom Aspire, ktorá je moderná a pýši sa veľ­kou selek­ciou nápo­jov a jedál.g

Nápoje, pochu­tiny a jedlo sú zdarma, ale v Aspire si tiež môžeš zakú­piť alko­ho­lické nápoje. Tiež máš prí­stup k Wi-Fi a môžeš využiť aj spa.drinks-snacks-and-food-are-complimentary-at-the-aspire-lounge-however-you-have-to-pay-for-certain-fancy-alcoholic-beverages-the-lounge-also-offers-free-wi-fi-and-spa-services

the-spa-offers-20-or-40-minute-manicures-facials-and-massages-among-other-relaxing-treatments

V hale náj­deš teplé jedlo…the-lounge-serves-hot-food-

…rov­nako ako aj send­viče, oriešky, olivy, šaláty, sušienky, zákusky či kolá­čiky.-as-well-as-sandwiches-nuts-olives-salads-cookies-cakes-and-scones

Náj­deš tu dokonca aj izbu s tromi „Sno­oze­Podmi“, ktoré ťa jemne uspia a následne, po 20-minú­tach, ťa rov­nako jemne aj zobu­dia.there-is-also-a-room-with-three-snoozepods-which-through-the-use-of-intelligent-lights-and-sounds-promote-full-sleep-in-a-pre-programmed-20-minute-cycle-before-gently-waking-you

Zhruba 45 minút pred odle­tom zamest­nanci ohlá­sili, že je čas pre­su­núť sa ku gate-u. A tam Jacqu­e­lyn priamo nastú­pila. Bez čaka­nia.kh

Obe lie­tadlá ces­tou do Lon­dýna, rov­nako ako aj späť, mali 19 radov s cel­ko­vým počtom seda­diel 74. Ani jeden let nebol vypre­daný.on-both-aircrafts-the-all-business-class-cabins-had-19-rows-and-74-seats-neither-of-my-flights-were-sold-out-there-were-a-few-open-seats-on-both

Na sedadle si náj­deš fľašu vody, van­kúš, deku a tiež balí­ček od spo­loč­nosti, ktorý obsa­huje štuple do uší, zubnú kefku, ponožky, krém na tvár, pero či masku na oči.when-i-got-to-my-seat-i-found-a-bottle-of-water-a-pillow-a-blanket-and-a-travel-care-kit-which-included-earbuds-a-toothbrush-socks-caudalie-face-moisturizer-a-pen-an-eye-mask-and-other-goodies

Každé sedadlo bolo vyba­vené tab­le­tom Sam­sung Galaxy Pro, ktorý sa dal pohodlne vybrať. Letová ponuka spo­loč­nosti obsa­ho­vala kla­sicky seriály, filmy, hudbu, maga­zíny, časo­pisy, elek­tro­nické knihy, s mož­nos­ťou pozrieť si aj infor­má­cie o lete a ďal­šie.gb

Sedadlá sú prie­stranné a pohodlné. Dajú sa upra­viť do 175-stup­ňo­vého uhla a sú vyba­vené zabu­do­va­ným masáž­nym prí­stro­jom.the-seats-are-spacious-and-comfortable-they-recline-to-a-175-degree-angle-and-have-a-built-in-massage-feature-which-i-took-full-advantage-of

Aj deti si tu prídu na svoje. Neter Jacqu­e­lyne si sedadlo tiež užila. Hoci sa z neho nedá spra­viť posteľ, roz­hodne lep­šie ako polo­ho­va­teľné sedadlá v eko­no­mic­kej triede.my-16-month-old-niece-enjoyed-the-recline-feature-the-seats-didnt-quite-turn-into-completely-flat-beds-but-they-got-close-enough

Počas nástupu na palubu bolo podá­vané šam­pan­ské s brus­ni­co­vým džú­som (alebo aj čistý brus­ni­cový džús). Všetko zdarma.upon-boarding-the-flight-attendants-came-around-offering-champagne-with-cranberry-juice-or-just-plain-cranberry-juice-everything-on-the-plane-was-complimentary

Ďalej dostali na zapo­ži­ča­nie slú­chadlá, ktoré tlmili oko­lité zvuky, čo tak­tiež pomohlo sprí­jem­niť dlhý let.next-they-handed-out-comfortable-noise-canceling-headphones-sadly-these-had-to-be-returned-at-the-end-of-the-flight-but-it-was-nice-to-have-them-for-the-seven-hours-we-were-on-board

Hneď po vzliet­nutí začali letušky roz­dá­vať teplé ute­ráky.just-after-take-off-the-flight-attendants-came-around-with-hot-towels

Občerstve­nie ces­tou z Lon­dýna bolo podá­vané okolo šies­tej a obsa­ho­valo ľahké pred­jedlo v podobe tuniaka, syrov, figy a koláča.fgh

Zhruba o hodinu neskôr sa podá­vala večera s mož­nos­ťou výberu –kura na čer­ve­nom víne, alebo špe­ná­tovo-syrové tor­tel­lini podá­vané s tep­lým chle­bom.j

Nako­niec prišli letušky. Okolo 21-hodiny lon­dýn­skeho času pri­niesli čaj, send­viče a slad­kosti.h

Počas celého letu boli pasa­žie­rom k dis­po­zí­cií takéto košíčky plné slad­kostí.throughout-the-flight-a-few-baskets-filled-with-candy-and-chips-were-left-out-for-passengers-to-help-themselves-to

Počas oboch letov boli k dis­po­zí­cií tri letušky, ktoré boli veľmi milé a nevy­ru­šo­vali pasa­žie­rov zby­toč­nými ozná­me­niami. Miesto toho pra­vi­delne pre­chá­dzali ulič­kami, aby sa uis­tili, že zákaz­ní­kom nič nechýba.ij

Nako­niec Jacqu­e­lyn vyjad­ruje ľútosť nad fak­tom, že spo­loč­nosť nelieta všade, pre­tože ak by to tak bolo, určite je to spo­loč­nosť, na ktorú by vsa­dila. Skvelé služby za roz­umné ceny.

Možno ťa Jacqu­e­lyn svo­jím výle­tom tro­chu inšpi­ro­vala a ak sa chys­táš na dlhší let a si ochotný si tro­chu pri­pla­tiť, možno si aj ty spl­níš sen a raz budeš letieť v luxuse za pomerne pri­ja­teľnú cenu.

zdroj: Jacqu­e­lyn Smith/ businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: Jacqu­e­lyn Smith/businessinsider.com

Pridať komentár (0)