Ako sa nám poda­rilo vytvo­riť tech star­tup bez tech­nic­kých zruč­ností

Peter Lastovecký / 25. februára 2016 / Business

Mark Zuc­ker­berg mal uči­teľa na prog­ra­mo­va­nie, keď mu bolo 11. Bill Gates vo svo­jich 13. mohol prog­ra­mo­vať aj vďaka tomu, že bol ospra­vedl­nený z hodín mate­ma­tiky. Ako cti­žia­dos­tivý pod­ni­ka­teľ mal Mike Will­ner, zakla­da­teľ hellocompas.com prob­lém s nedos­tat­kom tech­nic­kých zruč­ností. Ako hovorí: “Poci­ťo­val som to ako veľký hen­di­kep.”

V čase, keď Mike s kama­rá­tom Tay­lo­rom prišli na jednu ideu pro­jektu a pri tom nikto z nich neve­del prog­ra­mo­vať, boli z tejto situ­ácie ner­vózny. No teraz majú obrov­ské tržby, pra­covnú plat­formu a ako čereš­nička na torte, aj tech­nicky orien­to­va­ného spo­lu­za­kla­da­teľa. Namiesto toho, aby ich tech­nické nedos­tatky spo­ma­lili, využili svoje nedos­tatky pre pros­pech spo­loč­nosti.

Nedalo sa nič robiť len sa pokú­šať pre­dá­vať

Pôvodný nápad pre star­tup Com­pass bol nejasný – vytvo­riť pries­tor, ktorý spája fre­e­lan­ce­rov a ľudí, ktorí by ich prácu potre­bo­vali. No nemali tech­nické zruč­nosti na to, aby posta­vili mar­ketp­lace ako Upwork alebo Visual.ly. “My sme vedeli a mohli robiť iba jednu vec a tou je pre­dá­vať”. Po pia­tich týžd­ňoch, s kto­rými boli spo­jené desiatky tele­fo­ná­tov, sa im poda­rilo zís­kať troch zákaz­ní­kov a to na jednu vec – web dizajn. S týmito zákaz­níkmi si však poma­ličky začali budo­vať ten ich vysní­vaný „mar­ketp­lace“. “Mali sme biz­nis, museli sme teda pokra­čo­vať s nahá­ňa­ním záka­ziek.

b1

foto: pixabay.com

Museli nájsť svoje hra­nice

Počas nasle­du­jú­cich šies­tich mesia­cov sa im dokonca poda­rilo pre­dať 40 webov. Kým Mike pre­dá­val, Tay­lor sa sta­ral o menež­ment pro­jektu a to 12 hodín denne. “Boli sme vo veľ­kom strese. Naj­väčší prob­lém bol v tom, že náš celý pro­dukt pozos­tá­val z vecí, ktoré neboli pri nás šká­lo­va­teľné.” Tak im neos­tá­valo nič iné, ako nahá­ňať manu­álne zákazky a pre­dá­vať. Pre čo naj­lep­šie pre­po­je­nie medzi zákaz­níkmi a dizaj­nérmi využí­vali služby od Google, Streak, Type­form a Zapier. Nebolo to síce na prvý pohľad pekné, no bol to pro­to­typ plat­formy, ktorú chceli vytvo­riť. Zatiaľ mali na tomto trho­visku 40 pro­jek­tov. “S postu­pom času ako sme rástli, sme poci­ťo­vali viac a viac potrebu mať vlastný soft­vér.” Dodáva Mike.

Ako pri­lá­kať tech­nic­kého spo­lu­za­kla­da­teľa?

Mali sme jed­ného dob­rého kama­ráta Matta, ktorý bol asi naj­lepší prog­ra­má­tor, akého sme poznali. Chceli sme ho zapo­jiť do iného pro­jektu ešte pred vzni­kom Com­passu, no odmie­tol nás.” Ako hovorí Mike, vtedy ho vôbec neve­deli zapla­tiť. No teraz, keď už mali nie­koľko desia­tok spo­koj­ných zákaz­ní­kov, mali sa veci inak. Matt pri tomto pro­jekte videl, že majú pri­pra­vený kon­cept a štruk­túru, kto­rou sa chceli ube­rať. On videl, že môže posu­núť malý, možno neprak­tický biz­nis na tech­nickú spo­loč­nosť. “Potre­bo­vali sme ho, pre­tože my sme mali bicy­kel a šľa­pali sme do pedá­lov, čo nám sili sta­čili, no Matt mal byť moto­rom.”

b2

foto: pixabay.com

Snažte sa, aj keď fail­nete

Spolu s tech­no­lo­gic­kým spo­lu­za­kla­da­te­ľom na palube mali kom­pletný tím. Boli nad­šení, že mohli začať vytvá­rať prvú ver­ziu ich tech­no­lo­gic­kej plat­formy. O neuve­ri­teľné štyri týždne neskôr mali pro­dukt hotový. Ihneď pozvali ďal­ších zákaz­ní­kov do plat­formy s vedo­mím, že pôjde všetko bez­prob­lé­movo. No opak bol sku­toč­nos­ťou. Zákaz­níci tam boli viac stra­tení, ako pri pre­doš­lej komu­ni­ká­cii. Začali im písať, či nemôžu posie­lať rad­šej iba emaili, vytvá­rať sha­ro­vané doc súbory a podobne.

Mike na toto obdo­bie nespo­mína v dob­rom: Bol to proste fail. Pre­mr­hali sme 4 týždne deve­lop­mentu. No mohlo to byť aj hor­šie. Mali sme však ďal­šie nápady„ ako vylep­šiť našu plat­formu, no museli sme ich v prvom rade tes­to­vať a až následne vyví­jať.”

Robili sme ťažko, aby sme prišli na to, ako to robiť správne.”

techemergence.com

foto: techemergence.com

Mike vyslo­vil pre čita­te­ľov zopár postre­hov:

  • Snažte sa na začiatku pri­niesť do biz­nisu čo naj­viac zákaz­ní­kov
  • Náš pro­jek­tový mana­žér mene­žuje všetky naše pro­jekty a snaží sa neus­tále hľa­dať efek­tív­nej­šie rie­še­nia
  • Aby sa zefek­tív­nila práca, nie sú nutné nové nástroje, často stačí lep­šie využiť už exis­tu­júce
  • Zhod­no­cu­jeme, ako Tay­lo­rove rie­še­nia ovplyv­ňujú pro­cesy, zís­ka­va­nie spät­nej väzby od návrhá­rov a zákaz­ní­kov
  • Ako­náhle sa nám podarí pozlie­pať všetky spo­me­nuté časti a dáva to zmy­sel kaž­dému, Matt začne budo­vať našu plat­formu

Základ pro­duktu mal byť zalo­žený stále na tom, čo zákaz­níci, dizaj­néri a obchod­níci potre­bujú. “Mys­leli sme si, že naša tech­nická neschop­nosť bola naša achi­lova päta. Pocho­pili sme však, že vďaka tejto neschop­nosti sme mohli byť lepší v pre­daji, komu­ni­ká­cii so zákaz­níkmi a naučili sme sa ako tvo­riť lepší biz­nis.”

Takže ak tvo­ríš svoj biz­nis od samot­ných počiat­kov a mys­líš si, že to bez prog­ra­má­tora nez­vlád­neš, alebo ak si mys­líš, že nemô­žeš začať bez web stránky, či appky … spý­taj sa sám seba: “Naozaj mi bráni v začatí iba toto?”

foto: stuff.tv

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)