Ako sa nám poda­ri­lo vytvo­riť tech star­tup bez tech­nic­kých zruč­nos­tí

Peter Lastovecký / 25. februára 2016 / Business

Mark Zuc­ker­berg mal uči­te­ľa na prog­ra­mo­va­nie, keď mu bolo 11. Bill Gates vo svo­jich 13. mohol prog­ra­mo­vať aj vďa­ka tomu, že bol ospra­vedl­ne­ný z hodín mate­ma­ti­ky. Ako cti­žia­dos­ti­vý pod­ni­ka­teľ mal Mike Will­ner, zakla­da­teľ hellocompas.com prob­lém s nedos­tat­kom tech­nic­kých zruč­nos­tí. Ako hovo­rí: “Poci­ťo­val som to ako veľ­ký hen­di­kep.”

V čase, keď Mike s kama­rá­tom Tay­lo­rom priš­li na jed­nu ideu pro­jek­tu a pri tom nikto z nich neve­del prog­ra­mo­vať, boli z tej­to situ­ácie ner­vóz­ny. No teraz majú obrov­ské trž­by, pra­cov­nú plat­for­mu a ako čereš­nič­ka na tor­te, aj tech­nic­ky orien­to­va­né­ho spo­lu­za­kla­da­te­ľa. Namies­to toho, aby ich tech­nic­ké nedos­tat­ky spo­ma­li­li, využi­li svo­je nedos­tat­ky pre pros­pech spo­loč­nos­ti.

Neda­lo sa nič robiť len sa pokú­šať pre­dá­vať

Pôvod­ný nápad pre star­tup Com­pass bol nejas­ný – vytvo­riť pries­tor, kto­rý spá­ja fre­e­lan­ce­rov a ľudí, kto­rí by ich prá­cu potre­bo­va­li. No nema­li tech­nic­ké zruč­nos­ti na to, aby posta­vi­li mar­ketp­la­ce ako Upwork ale­bo Visual.ly. “My sme vede­li a moh­li robiť iba jed­nu vec a tou je pre­dá­vať”. Po pia­tich týžd­ňoch, s kto­rý­mi boli spo­je­né desiat­ky tele­fo­ná­tov, sa im poda­ri­lo zís­kať troch zákaz­ní­kov a to na jed­nu vec – web dizajn. S tými­to zákaz­ník­mi si však poma­lič­ky zača­li budo­vať ten ich vysní­va­ný „mar­ketp­la­ce“. “Mali sme biz­nis, muse­li sme teda pokra­čo­vať s nahá­ňa­ním záka­ziek.

b1

foto: pixabay.com

Muse­li nájsť svo­je hra­ni­ce

Počas nasle­du­jú­cich šies­tich mesia­cov sa im dokon­ca poda­ri­lo pre­dať 40 webov. Kým Mike pre­dá­val, Tay­lor sa sta­ral o menež­ment pro­jek­tu a to 12 hodín den­ne. “Boli sme vo veľ­kom stre­se. Naj­väč­ší prob­lém bol v tom, že náš celý pro­dukt pozos­tá­val z vecí, kto­ré nebo­li pri nás šká­lo­va­teľ­né.” Tak im neos­tá­va­lo nič iné, ako nahá­ňať manu­ál­ne zákaz­ky a pre­dá­vať. Pre čo naj­lep­šie pre­po­je­nie medzi zákaz­ník­mi a dizaj­nér­mi využí­va­li služ­by od Goog­le, Stre­ak, Type­form a Zapier. Nebo­lo to síce na prvý pohľad pek­né, no bol to pro­to­typ plat­for­my, kto­rú chce­li vytvo­riť. Zatiaľ mali na tom­to trho­vis­ku 40 pro­jek­tov. “S postu­pom času ako sme rást­li, sme poci­ťo­va­li viac a viac potre­bu mať vlast­ný soft­vér.” Dodá­va Mike.

Ako pri­lá­kať tech­nic­ké­ho spo­lu­za­kla­da­te­ľa?

Mali sme jed­né­ho dob­ré­ho kama­rá­ta Mat­ta, kto­rý bol asi naj­lep­ší prog­ra­má­tor, aké­ho sme pozna­li. Chce­li sme ho zapo­jiť do iné­ho pro­jek­tu ešte pred vzni­kom Com­pas­su, no odmie­tol nás.” Ako hovo­rí Mike, vte­dy ho vôbec neve­de­li zapla­tiť. No teraz, keď už mali nie­koľ­ko desia­tok spo­koj­ných zákaz­ní­kov, mali sa veci inak. Matt pri tom­to pro­jek­te videl, že majú pri­pra­ve­ný kon­cept a štruk­tú­ru, kto­rou sa chce­li ube­rať. On videl, že môže posu­núť malý, mož­no neprak­tic­ký biz­nis na tech­nic­kú spo­loč­nosť. “Potre­bo­va­li sme ho, pre­to­že my sme mali bicy­kel a šľa­pa­li sme do pedá­lov, čo nám sili sta­či­li, no Matt mal byť moto­rom.”

b2

foto: pixabay.com

Snaž­te sa, aj keď fail­ne­te

Spo­lu s tech­no­lo­gic­kým spo­lu­za­kla­da­te­ľom na palu­be mali kom­plet­ný tím. Boli nad­še­ní, že moh­li začať vytvá­rať prvú ver­ziu ich tech­no­lo­gic­kej plat­for­my. O neuve­ri­teľ­né šty­ri týžd­ne neskôr mali pro­dukt hoto­vý. Ihneď pozva­li ďal­ších zákaz­ní­kov do plat­for­my s vedo­mím, že pôj­de všet­ko bez­prob­lé­mo­vo. No opak bol sku­toč­nos­ťou. Zákaz­ní­ci tam boli viac stra­te­ní, ako pri pre­doš­lej komu­ni­ká­cii. Zača­li im písať, či nemô­žu posie­lať rad­šej iba emai­li, vytvá­rať sha­ro­va­né doc súbo­ry a podob­ne.

Mike na toto obdo­bie nespo­mí­na v dob­rom: Bol to pros­te fail. Pre­mr­ha­li sme 4 týžd­ne deve­lop­men­tu. No moh­lo to byť aj hor­šie. Mali sme však ďal­šie nápa­dy„ ako vylep­šiť našu plat­for­mu, no muse­li sme ich v prvom rade tes­to­vať a až násled­ne vyví­jať.”

Robi­li sme ťaž­ko, aby sme priš­li na to, ako to robiť správ­ne.”

techemergence.com

foto: techemergence.com

Mike vyslo­vil pre čita­te­ľov zopár postre­hov:

  • Snaž­te sa na začiat­ku pri­niesť do biz­ni­su čo naj­viac zákaz­ní­kov
  • Náš pro­jek­to­vý mana­žér mene­žu­je všet­ky naše pro­jek­ty a sna­ží sa neus­tá­le hľa­dať efek­tív­nej­šie rie­še­nia
  • Aby sa zefek­tív­ni­la prá­ca, nie sú nut­né nové nástro­je, čas­to sta­čí lep­šie využiť už exis­tu­jú­ce
  • Zhod­no­cu­je­me, ako Tay­lo­ro­ve rie­še­nia ovplyv­ňu­jú pro­ce­sy, zís­ka­va­nie spät­nej väz­by od návrhá­rov a zákaz­ní­kov
  • Ako­náh­le sa nám poda­rí pozlie­pať všet­ky spo­me­nu­té čas­ti a dáva to zmy­sel kaž­dé­mu, Matt začne budo­vať našu plat­for­mu

Základ pro­duk­tu mal byť zalo­že­ný stá­le na tom, čo zákaz­ní­ci, dizaj­né­ri a obchod­ní­ci potre­bu­jú. “Mys­le­li sme si, že naša tech­nic­ká neschop­nosť bola naša achi­lo­va päta. Pocho­pi­li sme však, že vďa­ka tej­to neschop­nos­ti sme moh­li byť lep­ší v pre­da­ji, komu­ni­ká­cii so zákaz­ník­mi a nauči­li sme sa ako tvo­riť lep­ší biz­nis.”

Tak­že ak tvo­ríš svoj biz­nis od samot­ných počiat­kov a mys­líš si, že to bez prog­ra­má­to­ra nez­vlád­neš, ale­bo ak si mys­líš, že nemô­žeš začať bez web strán­ky, či app­ky … spý­taj sa sám seba: “Naozaj mi brá­ni v zača­tí iba toto?”

foto: stuff.tv

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)