Ako sa špor­tom stá­vam pro­duk­tív­nej­ším a šťast­nej­ším člo­ve­kom

Martin Haladaň / 15. septembra 2016 / Tools a produktivita

Sta­ro­veké Grécko bolo obdo­bím neuve­ri­teľ­ného roz­ma­chu kul­túry, filo­zo­fie i nábo­žen­stva. Filo­zofi ako Sok­ra­tes, Aris­to­te­les či Mar­cus Aure­lius sú aj dnes cito­va­nými a obdi­vo­va­nými zdrojmi múd­rosti a ľud­ského pozna­nia. Dodnes nám antické myš­lienky pomá­hajú nájsť lepší, zmys­lu­pl­nejší a pro­duk­tív­nejší pohľad na život okolo nás. V čase antiky vznikli aj olym­pij­ské hry, tvrdá fyzická výchova v Sparte či rôzne špor­tové akti­vity ako súčasť kalo­ka­ga­tie v Até­nach. A nie je to náhoda.

Sám veľký Sok­ra­tes pove­dal: „Muž nemá právo byť ama­té­rom v rovine fyzic­kého tré­ningu a je jeho han­bou zostar­núť bez toho, aby poznal tú krásu a silu, kto­rej je jeho telo schopné.” Šport však nie je len o kráse či sile, je to súčasť našich živo­tov, našej civi­li­zá­cie, našej his­tó­rie. Od čias Sok­rata už uply­nulo 2400 rokov. Ale šport je tu stále. Dnes sa pozriem na to, ako mi pomáha byť pro­duk­tív­nej­ším.

1. Endor­fíny

men-1245982_1920

foto: pixa­bay

Milu­jem šport, lebo pri špor­to­vej námahe moje telo pra­cuje na vyš­šie obrátky. Do tela sa mi vypla­vuje adre­na­lín, tes­tos­te­rón a aj hor­móny šťas­tia, endor­fíny. Po pri­me­ra­nej špor­to­vej akti­vite sa celý môj orga­niz­mus cíti lep­šie. Ak som lenivý alebo nemám náladu, šport ma naštar­tuje! Psy­cho­ló­go­via ho dokonca skú­majú ako dopl­n­kovú tera­piu pri liečbe dušev­ných ocho­rení. A keď som šťastný, som aj pro­duk­tív­nejší. To je ďalší vedecky ove­rený fakt.

2. Flow

eac068f518e847e002ef6a249b3b716d

foto: pin­te­rest

Šport nie je nezá­živná opa­ku­júca sa akti­vita. Šport je vždy výzva, súťaž, snaha dosiah­nuť viac. Je veľmi ľahké pono­riť všetky zmysly do športu v snahe opti­ma­li­zo­vať svoj výkon. V snahe dosiah­nuť viac. Preto sú špor­tové akti­vity ide­álne na dosia­hnu­tie flow-u. Flow je stav mysle, kedy sa pohrú­žime do čin­nosti v takom roz­sahu, že oko­litý svet pre­stáva exis­to­vať. Čas zrazu pre­stá­vame vní­mať, zabú­dame na všetky naše sta­rosti či myš­lienky, ktoré nám víria hla­vou. Exis­tuje len akti­vita, ktorú práve vyko­ná­vame. Práve to sú chvíle, kedy sme naj­šťast­nejší, naj­pro­duk­tív­nejší a najk­re­a­tív­nejší. Je to opti­málny stav mysle pro­duk­tív­neho člo­veka, nech sa už snaží dosiah­nuť čokoľ­vek. A dá sa naučiť vďaka športu.

3. Dosa­ho­va­nie cie­ľov

ny-ai435_bike_c_g_20100709214910

foto: thel­ma­ga­zine

Šport ma učí dosa­ho­vať svoje ciele. Nehľa­dať radosť v krát­ko­do­bom poku­šení, ale v práci na tom, čo chcem dosiah­nuť. Jed­no­du­cho vlo­žiť námahu a inves­to­vať do svojho šťas­tia. Pre­tože len keď v živote pro­du­ku­jeme viac ako spot­re­bú­vame, len vtedy môžeme byť šťastní.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)