Ako sa špor­tom stá­vam pro­duk­tív­nej­ším a šťast­nej­ším člo­ve­kom

Martin Haladaň / 15. septembra 2016 / Lifehacking

Sta­ro­ve­ké Gréc­ko bolo obdo­bím neuve­ri­teľ­né­ho roz­ma­chu kul­tú­ry, filo­zo­fie i nábo­žen­stva. Filo­zo­fi ako Sok­ra­tes, Aris­to­te­les či Mar­cus Aure­lius sú aj dnes cito­va­ný­mi a obdi­vo­va­ný­mi zdroj­mi múd­ros­ti a ľud­ské­ho pozna­nia. Dodnes nám antic­ké myš­lien­ky pomá­ha­jú nájsť lep­ší, zmys­lu­pl­nej­ší a pro­duk­tív­nej­ší pohľad na život oko­lo nás. V čase anti­ky vznik­li aj olym­pij­ské hry, tvr­dá fyzic­ká výcho­va v Spar­te či rôz­ne špor­to­vé akti­vi­ty ako súčasť kalo­ka­ga­tie v Até­nach. A nie je to náho­da.

Sám veľ­ký Sok­ra­tes pove­dal: „Muž nemá prá­vo byť ama­té­rom v rovi­ne fyzic­ké­ho tré­nin­gu a je jeho han­bou zostar­núť bez toho, aby poznal tú krá­su a silu, kto­rej je jeho telo schop­né.” Šport však nie je len o krá­se či sile, je to súčasť našich živo­tov, našej civi­li­zá­cie, našej his­tó­rie. Od čias Sok­ra­ta už uply­nu­lo 2400 rokov. Ale šport je tu stá­le. Dnes sa pozriem na to, ako mi pomá­ha byť pro­duk­tív­nej­ším.

1. Endor­fí­ny

men-1245982_1920

foto: pixa­bay

Milu­jem šport, lebo pri špor­to­vej náma­he moje telo pra­cu­je na vyš­šie obrát­ky. Do tela sa mi vypla­vu­je adre­na­lín, tes­tos­te­rón a aj hor­mó­ny šťas­tia, endor­fí­ny. Po pri­me­ra­nej špor­to­vej akti­vi­te sa celý môj orga­niz­mus cíti lep­šie. Ak som leni­vý ale­bo nemám nála­du, šport ma naštar­tu­je! Psy­cho­ló­go­via ho dokon­ca skú­ma­jú ako dopl­n­ko­vú tera­piu pri lieč­be dušev­ných ocho­re­ní. A keď som šťast­ný, som aj pro­duk­tív­nej­ší. To je ďal­ší vedec­ky ove­re­ný fakt.

2. Flow

eac068f518e847e002ef6a249b3b716d

foto: pin­te­rest

Šport nie je nezá­živ­ná opa­ku­jú­ca sa akti­vi­ta. Šport je vždy výzva, súťaž, sna­ha dosiah­nuť viac. Je veľ­mi ľah­ké pono­riť všet­ky zmys­ly do špor­tu v sna­he opti­ma­li­zo­vať svoj výkon. V sna­he dosiah­nuť viac. Pre­to sú špor­to­vé akti­vi­ty ide­ál­ne na dosia­hnu­tie flow-u. Flow je stav mys­le, kedy sa pohrú­ži­me do čin­nos­ti v takom roz­sa­hu, že oko­li­tý svet pre­stá­va exis­to­vať. Čas zra­zu pre­stá­va­me vní­mať, zabú­da­me na všet­ky naše sta­ros­ti či myš­lien­ky, kto­ré nám víria hla­vou. Exis­tu­je len akti­vi­ta, kto­rú prá­ve vyko­ná­va­me. Prá­ve to sú chví­le, kedy sme naj­šťast­nej­ší, naj­pro­duk­tív­nej­ší a najk­re­a­tív­nej­ší. Je to opti­mál­ny stav mys­le pro­duk­tív­ne­ho člo­ve­ka, nech sa už sna­ží dosiah­nuť čokoľ­vek. A dá sa naučiť vďa­ka špor­tu.

3. Dosa­ho­va­nie cie­ľov

ny-ai435_bike_c_g_20100709214910

foto: thel­ma­ga­zi­ne

Šport ma učí dosa­ho­vať svo­je cie­le. Nehľa­dať radosť v krát­ko­do­bom poku­še­ní, ale v prá­ci na tom, čo chcem dosiah­nuť. Jed­no­du­cho vlo­žiť náma­hu a inves­to­vať do svoj­ho šťas­tia. Pre­to­že len keď v živo­te pro­du­ku­je­me viac ako spot­re­bú­va­me, len vte­dy môže­me byť šťast­ní.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)