Ako sa stať mili­oná­rom do 20 rokov

Timotej Vančo / 20. júla 2016 / Business

Kaž­dý chce­me mať penia­ze a keď ich máme, chce­me ich viac. Aj ty sa môžeš stať mili­oná­rom do nie­koľ­kých rokov.

Mate­ma­ti­ka

Začni­me jed­no­du­chou mate­ma­ti­kou. Budo­va­nie bohat­stva zahŕňa hlav­ne 3 základ­né veci: šet­re­nie peňa­zí, ich múd­re inves­to­va­nie a robiť to veľ­mi dlho. To je spô­sob, akým naprí­klad aj War­ren Buf­fet zís­kal svo­je bohat­stvo, a kto­rý je dosta­toč­ne jed­no­du­chý na to, aby sme ho do svo­jich živo­tov zahr­nu­li aj my.

Warren Buffett, chairman of Berkshire Hathaway Inc., speaks during an event marking Business Wire's expansion into Canada in Toronto, Ontario, Canada, on Wednesday, Feb. 6, 2008. Buffett said a credit crunch isn't under way and he forecast that the dollar's value is likely to decline. Photographer: Norm Betts/Bloomberg News

foto: lifehack.com

(Nasle­du­jú­ca časť je prí­kla­dom toho, ako by to moh­lo fun­go­vať. Čís­la sú ale nasta­ve­né na ame­ric­kú finanč­nú úro­veň.)

Mate­ma­ti­ka je veľ­mi jed­no­du­chá. Daj­me tomu, že roč­ne zaro­bí­me 400 000 eur. Prav­de­po­dob­ne je to viac, ako lep­ší prie­mer v USA. Roč­ne nám sta­čí odlo­žiť a inves­to­vať iba malú časť z toh­to príj­mu — asi oko­lo 20 000. Čiže 5% z toho, čo zaro­bí­me. Ak ráta­me s návrat­nos­ťou našich inves­tí­cií aspoň 9% roč­ne, za 20 rokov môže­me nahro­ma­diť pri­bliž­ne 900 000 eur.

Samoz­rej­me, pro­ti tej­to logi­ke sa dá namie­tať mini­mál­ne tými­to tro­mi námiet­ka­mi:

  1. Inflá­cia za 20 rokov význam­ne zní­ži hod­no­tu ušet­re­ných 900 000 eur.
  2. Nie kaž­dý môže šet­riť mesač­ne až tak veľa. Nie­kto si nevie odlo­žiť ani pár sto­vák zo svo­jej výplat­nej pás­ky.
  3. Návrat­nosť aspoň 9% roč­ne, môže byť pod­ľa nie­ko­ho prí­liš vyso­ká.

Poď­me si teda kaž­dý bod rozo­brať.

Inflá­cia

Inflá­cia je reál­na hroz­ba pri hro­ma­de­ní tak­to veľ­ké­ho množ­stva peňa­zí. Ale nedá sa s isto­tou pred­po­ve­dať, aký pres­ne bude jej úči­nok v budúc­nos­ti. Ak by sme ale reál­ne zobra­li do úva­hy, že len 2% z ušet­re­ných 0,9 mili­ó­na eur by pra­vi­del­ne strá­ca­lo na hod­no­te, dosta­ne­me sa za 20 rokov na úro­veň 630 000 našet­re­ných eur. Exis­tu­jú ale mož­nos­ti, ako ten­to fak­tor vyrov­nať.

Naprí­klad, mesač­né príj­my väč­ši­nou ras­tú spo­lu s inflá­ci­ou. Pred 20 rok­mi tak­tiež nebo­lo reál­ne roz­mýš­ľať nad tým, že roč­ne by sa zará­ba­lo oko­lo 400 tisíc.

picture_14

foto: typepad.com

Šet­re­nie

Výš­ka úspor je veľ­mi osob­ná a závi­sí od mno­hých fak­to­rov. Naj­väč­šiu úlo­hu tu samoz­rej­me zohrá­va prí­jem. V tej­to detail­nej ana­lý­ze si môžeš pozrieť, koľ­ko by bolo mož­né ušet­riť až do dôchod­ku. Pre tých, kto­rým šet­re­nie robí prob­lém, je tu zopár myš­lie­nok, kto­ré môžu pomôcť.

Zaplať najprv sebe

Je to banál­ne jed­no­du­ché. “Najprv šet­riť a potom míňať” ti môže pomôcť ušet­riť viac peňa­zí. Štú­die uka­zu­jú, že zamest­nan­ci si auto­ma­tic­ky viac šet­ria na dôcho­dok, ak ich zamest­ná­va­teľ pri­dal do plá­nov aj počas ich pokro­či­lé­ho veku. Ten­to spô­sob môžeš apli­ko­vať aj na sys­tém úspor.

Mys­li v malom

Tým mys­lím, míňaj čo naj­me­nej. Ak len ušet­ríš mesač­ne nie­koľ­ko sto­viek na skre­sa­ní málo využí­va­né­ho pau­šá­lu a zby­toč­né jaz­de­nie autom ale­bo den­no­den­né utrá­ca­nie v reštau­rá­ciách, hneď bude na tvo­jom účte viac peňa­zí.

Spra­vuj svo­je penia­ze

Exis­tu­je mno­ho apli­ká­cií, kto­ré ti môžu uľah­čiť prá­cu s peniaz­mi. Sle­du­jú koľ­ko míňaš a dáva­jú ti spät­nú väz­bu. Tu máš zoznam nie­kto­rých. Odpo­ru­čiť môžem Per­so­nal Capi­tal, kto­rý ti auto­ma­tic­ky pomá­ha v kaž­dej sfé­re tvo­jich finan­cií.

Kľú­čom je uve­do­miť si, že aj šet­re­nie je urči­tá časť tvoj­ho príj­mu do budúc­na.

a-self-made-millionaire-who-studied-1200-wealthy-people-pinpointed-the-way-their-relationship-with-money-differs-from-everyone-elses

foto: businessinsider.com

Návrat­nosť

Pod­ľa šta­tis­ti­ky bola prie­mer­ná návrat­nosť inves­tí­cií od roku 1926 do roku 2015 9,5%. Ak by sme apli­ko­va­li na naše našet­re­né penia­ze návrat­nosť o pol per­cen­ta vyš­šiu, hneď by nám to sumu našet­re­ných peňa­zí zdvih­lo o nie­koľ­ko tisíc eur. Ak by ale naopak návrat­nosť kles­la na 8%, už by sme moh­li strá­cať vyše 80 000 behom 20 rokov šet­re­nia. Tak­že jas­né, že návrat­nosť je veľ­ký prob­lém. Ale tre­ba rátať s tým, že ak sa bude­me sna­žiť a makať na našich inves­to­va­ných penia­zoch, návrat­nosť­na­šich inves­tí­cií môže kľud­ne byť viac ako 9%.

Neús­pech

Jed­na z prav­de­po­dob­ných mož­nos­tí na ces­te za titu­lom mili­oná­ra, je aj krach a neús­pech. Ak by sme po 20 rokoch nebo­li mili­oná­ri a nema­li našet­re­ný 1 mili­ón, urči­te by nás pote­ši­lo aj neja­kých 750 000 eur. No nie?

Zdroj: forbes.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: tumblr/Rich Kids of Ins­ta­gram

Pridať komentár (0)