Ako sa stať mili­oná­rom do 20 rokov

Timotej Vančo / 20. júla 2016 / Business

Každý chceme mať peniaze a keď ich máme, chceme ich viac. Aj ty sa môžeš stať mili­oná­rom do nie­koľ­kých rokov.

Mate­ma­tika

Začnime jed­no­du­chou mate­ma­ti­kou. Budo­va­nie bohat­stva zahŕňa hlavne 3 základné veci: šet­re­nie peňazí, ich múdre inves­to­va­nie a robiť to veľmi dlho. To je spô­sob, akým naprí­klad aj War­ren Buf­fet zís­kal svoje bohat­stvo, a ktorý je dosta­točne jed­no­du­chý na to, aby sme ho do svo­jich živo­tov zahr­nuli aj my.

Warren Buffett, chairman of Berkshire Hathaway Inc., speaks during an event marking Business Wire's expansion into Canada in Toronto, Ontario, Canada, on Wednesday, Feb. 6, 2008. Buffett said a credit crunch isn't under way and he forecast that the dollar's value is likely to decline. Photographer: Norm Betts/Bloomberg News

foto: lifehack.com

(Nasle­du­júca časť je prí­kla­dom toho, ako by to mohlo fun­go­vať. Čísla sú ale nasta­vené na ame­rickú finančnú úro­veň.)

Mate­ma­tika je veľmi jed­no­du­chá. Dajme tomu, že ročne zaro­bíme 400 000 eur. Prav­de­po­dobne je to viac, ako lepší prie­mer v USA. Ročne nám stačí odlo­žiť a inves­to­vať iba malú časť z tohto príjmu — asi okolo 20 000. Čiže 5% z toho, čo zaro­bíme. Ak rátame s návrat­nos­ťou našich inves­tí­cií aspoň 9% ročne, za 20 rokov môžeme nahro­ma­diť pri­bližne 900 000 eur.

Samoz­rejme, proti tejto logike sa dá namie­tať mini­málne týmito tromi námiet­kami:

  1. Inflá­cia za 20 rokov významne zníži hod­notu ušet­re­ných 900 000 eur.
  2. Nie každý môže šet­riť mesačne až tak veľa. Nie­kto si nevie odlo­žiť ani pár sto­vák zo svo­jej výplat­nej pásky.
  3. Návrat­nosť aspoň 9% ročne, môže byť podľa nie­koho prí­liš vysoká.

Poďme si teda každý bod rozo­brať.

Inflá­cia

Inflá­cia je reálna hrozba pri hro­ma­dení takto veľ­kého množ­stva peňazí. Ale nedá sa s isto­tou pred­po­ve­dať, aký presne bude jej úči­nok v budúc­nosti. Ak by sme ale reálne zobrali do úvahy, že len 2% z ušet­re­ných 0,9 mili­óna eur by pra­vi­delne strá­calo na hod­note, dosta­neme sa za 20 rokov na úro­veň 630 000 našet­re­ných eur. Exis­tujú ale mož­nosti, ako tento fak­tor vyrov­nať.

Naprí­klad, mesačné príjmy väč­ši­nou rastú spolu s inflá­ciou. Pred 20 rokmi tak­tiež nebolo reálne roz­mýš­ľať nad tým, že ročne by sa zará­balo okolo 400 tisíc.

picture_14

foto: typepad.com

Šet­re­nie

Výška úspor je veľmi osobná a závisí od mno­hých fak­to­rov. Naj­väč­šiu úlohu tu samoz­rejme zohráva prí­jem. V tejto detail­nej ana­lýze si môžeš pozrieť, koľko by bolo možné ušet­riť až do dôchodku. Pre tých, kto­rým šet­re­nie robí prob­lém, je tu zopár myš­lie­nok, ktoré môžu pomôcť.

Zaplať najprv sebe

Je to banálne jed­no­du­ché. “Najprv šet­riť a potom míňať” ti môže pomôcť ušet­riť viac peňazí. Štú­die uka­zujú, že zamest­nanci si auto­ma­ticky viac šet­ria na dôcho­dok, ak ich zamest­ná­va­teľ pri­dal do plá­nov aj počas ich pokro­či­lého veku. Tento spô­sob môžeš apli­ko­vať aj na sys­tém úspor.

Mysli v malom

Tým mys­lím, míňaj čo naj­me­nej. Ak len ušet­ríš mesačne nie­koľko sto­viek na skre­saní málo využí­va­ného pau­šálu a zby­točné jaz­de­nie autom alebo den­no­denné utrá­ca­nie v reštau­rá­ciách, hneď bude na tvo­jom účte viac peňazí.

Spra­vuj svoje peniaze

Exis­tuje mnoho apli­ká­cií, ktoré ti môžu uľah­čiť prácu s peniazmi. Sle­dujú koľko míňaš a dávajú ti spätnú väzbu. Tu máš zoznam nie­kto­rých. Odpo­ru­čiť môžem Per­so­nal Capi­tal, ktorý ti auto­ma­ticky pomáha v kaž­dej sfére tvo­jich finan­cií.

Kľú­čom je uve­do­miť si, že aj šet­re­nie je určitá časť tvojho príjmu do budúcna.

a-self-made-millionaire-who-studied-1200-wealthy-people-pinpointed-the-way-their-relationship-with-money-differs-from-everyone-elses

foto: businessinsider.com

Návrat­nosť

Podľa šta­tis­tiky bola prie­merná návrat­nosť inves­tí­cií od roku 1926 do roku 2015 9,5%. Ak by sme apli­ko­vali na naše našet­rené peniaze návrat­nosť o pol per­centa vyš­šiu, hneď by nám to sumu našet­re­ných peňazí zdvihlo o nie­koľko tisíc eur. Ak by ale naopak návrat­nosť klesla na 8%, už by sme mohli strá­cať vyše 80 000 behom 20 rokov šet­re­nia. Takže jasné, že návrat­nosť je veľký prob­lém. Ale treba rátať s tým, že ak sa budeme sna­žiť a makať na našich inves­to­va­ných penia­zoch, návrat­nosť­na­šich inves­tí­cií môže kľudne byť viac ako 9%.

Neús­pech

Jedna z prav­de­po­dob­ných mož­ností na ceste za titu­lom mili­onára, je aj krach a neús­pech. Ak by sme po 20 rokoch neboli mili­onári a nemali našet­rený 1 milión, určite by nás pote­šilo aj neja­kých 750 000 eur. No nie?

Zdroj: forbes.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: tumblr/Rich Kids of Ins­ta­gram

Pridať komentár (0)