Ak sa ti zdá hod­nota Snap­chat absurdná, zváž toto

Dárius Polák / 27. novembra 2016 / Business

Snap­chat chce ísť v prvej polo­vici 2017 na verej­nosť v hod­note 40 miliárd dolá­rov (37,7 miliard eur). Môže si niečo takéto dovo­liť?

Pozreli sme sa na zlo­že­nie vybra­ných kolo­vých nápo­jov. V prvom rade sme sa zame­rali na ich hla­dinu cukru, čo vidíš aj názorne zobra­zené na fot­kách. Počí­tali sme tu s údajmi, že jedna poliev­ková lyžica má pri­bližne 10 gra­mov cukru a objem cukru sme zaok­rúh­lili na celé čísla. Počí­tali sme to na 300ml daného nápoja.
Snap­chat, ktorý nedávno zme­nil svoje obchodné meno na Snap Inc., vyge­ne­ruje na trž­bách za tento rok okolo 300 mili­ó­nov dolá­rov (283 mili­ó­nov eur). To je o 50 mili­ó­nov dolá­rov (47 mili­ó­nov eur) viac ako minulý rok. Hoci by nie­kto mohol veriť, že v roku 2017 to bude aspoň 1 – 2 miliardy dolá­rov (944 mili­ó­nov — 1,8 miliardy eur), firma žiada IPO, ktoré je 40x vyš­šie, čo sa ťažko odô­vod­ňuje.

Mož­nosti, ktoré sociálna sieť ponúka v rámci reklám a tech­no­ló­gii sú v súčas­nosti ešte rela­tívne nové, ako tie ktoré momen­tálne ponúka Google, Face­book a tele­vízne reklamy, s kto­rými sa Snap­chat chystá do súboja. Kon­ku­renti takisto momen­tálne zará­bajú na rekla­mách viac.

Taký Face­book má za tento rok zís­kať na trž­bách okolo 27 miliárd dolá­rov (25,5 miliárd eur). A hoci pre­kročí tržnú hod­notu 370 miliárd dolá­rov (349 miliárd eur), cel­ková hod­nota jeho akcií je iba o 10x vyš­šia, ako oča­ká­vané tržby spo­loč­nosti. Pre mno­hých inves­to­rov je to dôvod, prečo na Snap­chat zanev­rieť.

Ak sa však člo­vek roz­hodne igno­ro­vať čísla a pozrie sa bliž­šie na pro­dukt a vede­nie Snap­chatu, neod­súdi ho tak rýchlo. Pokiaľ bude mať sociálna sieť na tech odvet­vie v nasle­du­jú­cich pia­tich rokoch rov­naký dopad, aký mala v pred­chá­dza­jú­cich pia­tich, oča­ká­va­nia spo­loč­nosti sú na mieste.

spiegel

foto: businessinsider.com

Evan Spie­gel je pova­žo­vaný za pro­duk­to­vého Picassa

Spie­gel nie je tech­nický zakla­da­teľ, ktorý by prog­ra­mo­val, naroz­diel od Lar­ryho Pagea alebo Marka Zuc­ker­berga. Jeho spo­loč­nosť tak­tiež nerobí roz­hod­nu­tia na základe úda­jov, čím igno­ruje základné zásady tech spo­loč­ností Sili­con Val­ley.

Nie, namiesto toho Snap­chat fun­guje na kre­a­tív­nej báze, kde je Spie­gel svo­jim pro­duk­tom posad­nutý. Bývalý zamest­na­nec pri­rov­nal vede­nie Snap­chatu k fil­mo­vej pro­duk­cii, kedy reži­sér natáča film a herci pri­chá­dzajú a odchá­dzajú.

Pri­rov­na­nia Spie­gela k Ste­ve­ovi Job­sovi sú na mieste, kedy 26-ročný výkonný ria­di­teľ zdieľa s legen­dou Apple vášeň pred­vá­dza­nia sa, tajom­nosti a neis­toty, čo sa týka vytvá­ra­nia pro­duk­tov. Spie­gel však nie je iba ďal­ším imi­tá­to­rom Jobsa. Už nie­koľ­ko­krát doká­zal, že dokáže vyvi­núť pro­dukt, ktorý nasta­vuje vo svo­jom odvetví trend. A podobne ako Jobs, má nie­koľko ver­ných nasle­do­va­te­ľov, ktorí mu úplne dôve­rujú. Práve oni mu dali pre­zývku Picasso.

1

foto: businessinsider.com

Bláz­nivo zne­júce nápady, ktoré sa uká­zali byť prav­divé

Počas 5-roč­nej his­tó­rie Snap­chatu Spie­gel uro­bil nie­koľko roz­hod­nutí, ktoré sa spo­čiatku zdali byť bláz­ni­vými, no nako­niec vyšli. Medzi ne pat­ria:

Pred Snap­cha­tom bol inter­net per­ma­nentný. Každý jeden tweet, správa alebo fotka sa navždy ulo­žila na strán­kach ako Google alebo Face­book. Snap­chat jed­no­du­cho zru­šil a vytvo­ril tzv. pojem pomi­nu­teľ­nosti. Stačí sa pozrieť na Ins­ta­gram, ktorý nedávno začal kopí­ro­vať jednu z hlav­ných fun­kcií Snap­chatu — miz­núce fotky.

Snap­chat spo­pu­la­ri­zo­val ver­ti­kálne video, for­mát ktorý dáva väčší zmy­sel na smart­fó­noch.
Hori­zon­tálne video, ktoré sa využíva v tele­ví­zii a v kinách bolo dlho štan­dar­dom. To sa zme­nilo, keď pri­šiel Snap­chat. Od tej doby narastá počet vyda­va­te­ľov, adver­ti­se­rov a dokonca You­tu­be­rov, ktorí ver­ti­kálne videá využí­vajú.

Odmiet­nuť 4-miliar­dovú ponuku od Face­bo­oku bola správna voľba. Nie je ľahké dať košom nie­komu, ako je Mark Zuc­ker­berg — Ins­ta­gram, What­sApp a Ocu­lus, to všetko Face­book kúpil. Tri roky potom, čo Spie­gel dostal od Zuc­ker­berga túto ponuku hod­nota Snap­chatu vzrá­stla tak­mer 5-násobne a IPO je dokonca o 10x vyš­šie.

Pre­tvára tvar fotiek a videí z obdĺž­ni­kov na kruhy. Posledný nápad, ktorý sa ešte musí doká­zať, logika Spie­gela však môže byť na mieste. Snap­chat vytvo­ril oku­liare, ktoré budú video natá­čať cir­ku­lárne, rov­nako ako zrak ľud­ských očí. Podľa Spie­gela sú obdĺž­niky totižto potom­kom fotiek, ktoré sú v rov­na­kom tvare.

screen-shot-2016-09-23-at-4-27-14-pm

foto: businessinsider.com

Snap­chat nemá iba 1 pro­dukt — má ich mini­málne 6

Snap­chat bol spo­čiatku pova­žo­vaný iba za krát­ko­dobý feno­mén. Ľudia ho využí­vali ako sex­ting apli­ká­ciu, vďaka tomu, že fotky mizli. Veľa apli­ká­cii, ktoré sa v krát­kej dobe stali feno­ménmi vymreli — Yo, Ello, Meer­kat a takisto Poké­mon Go po čase svoju pre­stíž stra­tili.

Namiesto toho, aby sa Snap­chat sústre­dil na jednu fun­kciu, vytvo­ril ich po čase rovno nie­koľko:

Snaps. V roku 2010 Snap­chat pred­sta­vil svoj vlaj­kový pro­dukt — miz­núce fotky a videá. V súčas­nosti sa denne pozrie viac ako 1 miliarda sna­pov. Počet vide­ných videí na Snap­chate sa oproti minu­lému roku zvý­šil o 350 % na viac ako 10 miliárd videní denne.

Sto­ries. V októbri 2013 Snap­chat umož­nil pou­ží­va­te­ľom vytvo­riť vlákno fotiek a videí, ktoré zmizli za 24 hodín. V súčas­nosti si ich denne pre­zrie 10 — 20 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov denne.

Dis­co­ver. Snap­chat spus­til Dis­co­ver, sek­ciu pre média v janu­ári 2015. V súčas­nosti ich sle­duje mesačne 100 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov. To je oveľa men­šie číslo ako pri snaps a dá sa pove­dať, že Dis­co­ver nie je až také úspešné. Napl­nil však dôle­žitý krok pre — pri­lá­kal média a s nimi ďal­šie peniaze.

Fil­tre. Spus­tili sa v decem­bri 2014 a pou­ží­va­te­lia vidia denne viac ako 1 miliardu snaps s geofil­trami.

Šošovky a správy sú tak­tiež na Snap­chate popu­lárne. Dokonca i spon­zo­ro­vané šošovky zará­bajú Snap­chatu peniaze vďaka vyso­kej pou­ží­va­teľ­skej inte­rak­cii. Také Taco Bell malo napr. raz 224 mili­ó­nov videní.

Samoz­rejme, nie všetko Snap­chatu vyšlo. Spo­loč­nosť vyskú­šala Snap­Cash, čo bola pla­tobná apli­ká­cia podobná Venmo a nie­koľko ďal­ších fun­kcií pla­tieb, ktoré sa nestali mains­tre­a­mo­vými. Snap­chat mal však dosta­tok úspe­chov s inými fun­kciami, ktoré ho dostali tam, kde je teraz.

cqh_x12xeaab95o

foto: businessinsider.com

Para­noja z Face­bo­oku

V novem­bri 2012 Zuc­ker­berg napí­sal Spie­ge­lovi tento email:

email

foto: businessinsider.com

Po nie­koľ­kých týžd­ňoch, čo sa Zuc­ker­berg a Spie­gel stretli, výkonný ria­di­teľ Face­bo­oku vydal klon Snap­chatu s náz­vom Poke. Apli­ká­cia sa však neuchy­tila a v krát­kej dobe bola stia­hnutá z trhu. O rok na to Face­book dal ponuku Snap­chatu na akvi­zí­ciu, ten však odmie­tol. Odvtedy Face­book vydal množ­stvo apli­ká­cii a fun­kcií, s kto­rými Snap­chat kopí­ruje.

Zdá sa, že Spie­gel je jedi­ným tŕňom v oku pre Face­book. Zís­kal si totižto mladú cie­ľovú sku­pinu do veku 20 rokov, ktorú by Zuc­ker­berg chcel. A Face­book sa odmieta vzdať.

snapchatlolz

foto: businessinsider.com

Ako Snap­chat vyzerá v porov­naní s Twit­te­rom a Face­bo­okom

Snap­chat nie je na rov­na­kej úrovni, ako bol Face­book pri svo­jom IPO. Spo­loč­nosť však žiada o polo­vicu menej ako Face­book. Pokiaľ by Snap­chat išiel verejne von dnes, mal by pod­statne menej pou­ží­va­te­ľov, než v minu­losti Face­book a takisto by mal iba 1/10 hod­noty z tržieb.

Naj­väč­šia sociálna sieť skon­čila svoj prvý deň na burze s hod­no­tou 104 miliárd dolá­rov, čo bolo o 26x vyš­šie ako jej tržby. Snap­chat má však iba 5 rokov, zatiaľ čo Face­book mal pri svo­jom IPO 8 rokov. Keď mal Face­book toľko čo Snap­chat, gene­ro­val tržby okolo 650 mili­ó­nov dolá­rov (613 mili­ó­nov eur), čiže dvoj­ná­so­bok toho čo má Snap­chat.

facebook_burza

foto: businessinsider.com

Pokiaľ sa Snap­chat porovná s Twit­te­rom, vyzerá to preňho ružo­vej­šie. Twit­ter exis­to­val 7 rokov, keď išiel na verej­nosť a mal zhruba taký istý počet mesač­ných pou­ží­va­te­ľov. V tom roku gene­ro­val okolo 665 mili­ó­nov dolá­rov, čo je menej, než plá­nuje Snap­chat. Hod­nota Twit­teru po čase prudko klesla z 27 miliárd (25 miliárd eur) na 12 miliárd (11,32 miliárd eur). Spo­loč­nosť takisto stále nevy­ká­zala zisk.

twitter_burza

foto: businessinsider.com

Čo sa stane so Snap­cha­tom?

Bude mať Snap­chat rov­naký počet pou­ží­va­te­ľov ako Face­book (1 miliardu)? Pokiaľ áno, valu­ácia 40 miliárd dolá­rov (37,7 miliárd eur)neznie tak bláz­nivo. Alebo z neho bude ďalší Twit­ter a po čase sa pre­padne?

Snap­chat podobne ako Twit­ter nie je pre star­šiu gene­rá­ciu ľahký na pou­ží­va­nie. A pokiaľ chce Snap­chat ďalej rásť, bude si musieť pod­chy­tiť star­šiu cie­ľovú sku­pinu. Spo­loč­nosť sa tak­tiež môže stať nie­čim úplne iným — 20 miliar­do­vou (18,8 miliard eur) mes­sa­ging apli­ká­ciou ako What­sApp, 15 miliar­do­vou (14,16 miliard eur) médi­ovou spo­loč­nos­ťou ako Via­com alebo oveľa men­šou kame­ro­vou spo­loč­nosť, akou je GoPro s hod­no­tou 1,4 miliardy (1,32 miliardy eur).

Je to jedno veľké neznáme. Keďže je však spo­loč­nosť mladá, exis­tuje šanca, že bude i naďa­lej rásť rov­naký tem­pom ako dote­raz. Spie­gel už totižto nie­koľ­ko­krát potvr­dil, že sa naňho dá spo­ľa­hnúť.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)