Satya Nadella došiel na to, ako má hrať hru menom Mic­ro­soft

Dárius Polák / 24. mája 2016 / Business

V čase, keď bývalý CEO Mic­ro­softu Steve Ball­mer podal svoj známy pokrik „deve­lo­pers, deve­lo­pers, deve­lo­pers“ v roku 2000, bol možno tro­chu entu­zias­tický, no sen­ti­ment mal na správ­nom mieste. Bola to pravda trid­sať rokov dozadu, keď vyšiel Win­dows 1.0, a je to pravda v súčas­nosti – bez vývo­já­rov, a ich skve­lých apli­ká­cii pre plat­formy by sa spo­loč­nosť Mic­ro­soft poto­pila.

Nadella sa pri pre­ja­voch nezdá ako jeho pokra­ču­júci nástupca, no dodr­žiava kľú­čovú vec – sústredí sa na vývo­já­rov, vývo­já­rov a vývo­já­rov.

Pre­mýš­ľame o budo­vaní tech­no­ló­gii takým spô­so­bom, aby ju mohli budo­vať iní ľudia a veci sa mohli usku­toč­ňo­vať.“

Roz­diel je v tom, že Ball­mer chcel, aby vývo­jári písali kód iba a iba pre Mic­ro­soft. Nadella sa nesnaží iba kon­so­li­do­vať silu Win­do­wsu medzi vývo­jármi, chce aby bol Mic­ro­soft súčas­ťou kon­ver­zá­cie všade, a na kaž­dom zaria­dení.

in-february-2014-after-much-rumor-and-speculation-it-was-announced-that-nadella-would-get-the-nod-as-the-new-ceo-with-the-support-of-ballmer-and-gates

foto: busi­nes­sin­si­der

Je to veľký a nevy­hnutný krok, pokiaľ chce Mic­ro­soft pora­ziť Ama­zon vo vojne clou­dov. A čo je dôle­ži­tej­šie, veľa prog­ra­má­to­rov odišlo od Win­do­wsu a začali vyví­jať pre iPhone a Android.

Prvý veľký krok pred­sta­vo­valo ozná­me­nie, že Win­dows 10 dostane mož­nosť spus­tiť soft­vér Ubuntu Linux, vrá­tane popu­lár­neho Bash prí­ka­zo­vého riadku. Pokiaľ sa pozrieme do his­tó­rie, Mic­ro­soft sa v 90-tych rokoch neús­pešne sna­žil vyškrt­núť Linux, ktorý pred­sta­vo­val alter­na­tívu zdarma pre Win­dows – je to hnu­tie v snahe uchmat­núť prog­ra­má­to­rov pre Win­dows 10. Vývo­jári radi pou­ží­vajú Linux soft­vér, Win­dows 10 pod­po­ruje Linux a Win­dows soft­vér, a pred­stava tkvie v tom, že vše­tok vývoj sa bude usku­toč­ňo­vať vo Win­do­wse 10.

microsoft_loves_linux

foto: busi­nes­sin­si­der

Dru­hým veľ­kým kro­kom je fakt, že Mic­ro­soft Visual Stu­dio, popu­lárny nástroj pre písa­nie Win­dows soft­véru, dostane zdarma dopl­nok, ktorý umožní vytvá­rať apli­ká­cie pre iPhone, Android alebo Mac. Tento dopl­nok je zalo­žený na tech­no­ló­gii, ktorú Mic­ro­soft zís­kal, keď kúpil star­tup Xama­rin v marci.

Mic­ro­soft zme­nil svoju základnú poli­tiku, a dáva vývo­já­rom to, čo chcú. A oni chcú mož­nosť vytvá­ra­nia iPhone apli­ká­cii a pou­ží­vať Linux soft­vér, tak ju od Mic­ro­softu dostanú.

tumblr_mbntdhpwbj1rg4vl0o1_1280

foto: busi­nes­sin­si­der

Svet sa strašne zme­nil od čias, keď bol Ball­mer v začiat­koch svo­jej CEO kari­éry. Vďaka smart­fó­nom sme pri­po­jení k inter­netu rých­lej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Preto všetci oča­ká­vame, že appky budú múd­rej­šie, lep­šie, a dovo­lia nám využí­vať naše súbory a nasta­ve­nia bez ohľadu na zaria­de­nie, ktoré pou­ží­vame.

Soft­vé­roví vývo­jári to ťažko utiahnu sami. Prie­merná spo­loč­nosť vytvá­ra­júca apli­ká­cie nemá obrov­ské dátové cen­trá alebo výskumné labo­ra­tó­ria obsa­hu­júce umelú inte­li­gen­ciu, či zabez­pe­čený sys­tém ukla­da­júci dáta.

dn469161.1-xamarin-swimlane-image

Mic­ro­soft Visual Stu­dio, s integ­rá­ciou Xama­rin, foto: busi­nes­sin­si­der

Pre giganta ako Mic­ro­soft a jeho kon­ku­ren­ciu Ama­zon a Google to je veľká prí­le­ži­tosť – všetci už vyrie­šili svoje ťaž­kosti a ponú­kajú toto rie­še­nie pre vývo­já­rov skrz svoje cloud com­pu­ting plat­formy. Tieto plat­formy ponú­kajú pay-as-you-go služby, vďaka čomu môžu vývo­jári vyvi­núť apli­ká­cie, ktoré ľudia chcú. A ono to fun­guje, Ama­zon si ukro­jil dopo­siaľ naj­viac a sme­ruje k desať miliar­do­vému zisku za jeden rok. Toto odvet­vie je však už tiež vysoko kon­ku­renčné. Zatiaľ čo Mic­ro­soft Azure a Ama­zon Web Ser­vice cloudy ponú­kajú podobné para­metre v zákla­doch, potre­bujú niečo, čo pred­sta­vuje sku­točné USP.

satya-nadella-03-30

foto: busi­nes­sin­si­der

A preto je tu nepriame tla­če­nie na vývo­já­rov. Pokiaľ pou­ži­ješ Visual Studio/Xamarin kombo, môžeš pou­žiť hoci­jakú cloud službu, ktorá zabez­pečí mozog apli­ká­cii, zatiaľ čo pri­tom hráš podľa novej Mic­ro­soft filo­zo­fie.

To, čo CTO Mic­ro­soft Azure Mark Rus­si­no­vich nazýva „hlb­šia integ­rá­cia“ s Visual Stu­dio, pred­sta­vuje ľahký, zabu­do­vaný spô­sob, ako začať s bac­ken­dom Mic­ro­softu. Prak­ticky tým tlačí na vývo­já­rov, aby aspoň poroz­mýš­ľali nad Mic­ro­soft Azure.

Mic­ro­soft vie, že vývo­jári nie sú hlúpi, a že to môže fun­go­vať iba vtedy ak sa im to bude páčiť. Pri­tom nikdy nebolo ľah­šie vybu­do­vať apli­ká­cie pro­stred­níc­tvom mixu rôz­nych nástro­jov od via­ce­rých vývo­já­rov – pre vyjas­ne­nie si pred­stav Fran­kens­te­ina (ako celok pred­sta­vuje apli­ká­ciu a jed­not­livé časti sú z rôz­nych tiel, ktoré pred­sta­vujú jed­not­livé nástroje). To je dôvod, prečo Mic­ro­soft doslova robí všetko, čo treba, aby udr­žal vývo­já­rov šťast­ných – pod­pora vo vývoji soft­véru, kva­lita služby a veľká kopa ponúk, ktorá vývo­já­rom uľah­čuje ich život.

Je jedno čo ako vývo­jár robíš, je jedno čo ako vývo­jár budu­ješ, Mic­ro­soft chce byť toho súčas­ťou. A nechce aby vývo­jári naňho zabudli.

Pokiaľ sme čo i len časť apli­ká­cie, sme cool,“ — Mitra Azi­zi­rad, gene­rálny mana­žér Mic­ro­softu pre mar­ke­ting a sales vývo­jár­skej plat­formy.

employees-love-him-too-talking-about-how-hes-brought-the-company-together-to-tackle-tough-and-worthwhile-issues

foto: busi­nes­sin­si­der

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj titul­nej fotky: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)