Sec­ret appka pre všet­kých, ktorí potre­bujú šíriť kle­bety

Andrej Kras / 27. marca 2015 / Business

Tento rok bol pre Sec­ret, ano­nymnú “kle­bet­nícku” apli­ká­ciu, plný dôle­ži­tých momen­tov. Zažila rake­tový úspech hneď po spus­tení počas minu­lej zimy a tak­mer tak isto rýchly pre­pad v reb­ríčku Apps­tore.

Istý člo­vek z vnútra pre­zra­dil pre Busi­ness Insi­der, že firma teraz uva­žuje nad zmenou svojho sme­ro­va­nia. “Jed­nou z mož­ností o kto­rých sa šep­kalo bolo, že vstú­pia do star­tu­po­vého inku­bá­toru — čo by dovo­lilo Sec­ret-u tes­to­vať nové myš­lienky a nájsť niečo, čoho sa budú môcť chy­tiť”, vysvet­ľuje zdroj.

Tiež sme začuli, že inku­bá­tor nie je až tak prav­de­po­dobný, ale firma roz­hodne uva­žuje nad tým, ako upra­viť a znovu naštar­to­vať svoj pro­dukt. Nie je jasné, či bude aktu­álna ver­zia mobil­nej apli­ká­cie Sec­ret fun­go­vať naďa­lej, alebo skončí, keď začne firma meniť svoje zame­ra­nie.

Sec­ret zalo­žili David Byt­tow, bývalý zamest­na­nec Googlu a prog­ra­má­tor v Squ­are, a Chrys Bader-Wech­se­ler. Spolu vytvo­rili v janu­ári 2013 ano­nymnú apli­ká­ciu na zdie­ľa­nie kle­biet, ktorá sa podo­bala na inú obľú­benú apli­ká­ciu — Whis­pe­rer.

Ľudia v Sili­con Val­ley okam­žite na Sec­ret nasko­čili a rôzne novinky z veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností sa tu obja­vili skôr ako boli ofi­ciálne ozná­mené na Twit­teri, či vypus­tené cez tra­dičné infor­mačné kanáli. Sec­retu sa poda­rilo v prvom kole v marci 2014 zís­kať 8,4 mili­óna dolá­rov a neskôr v júlo­vom dru­hom kole ďal­ších 25 mili­ó­nov. Počas dru­hého kola vyme­nili obaja — Byt­tow aj Bader-Wech­se­ler — časť svo­jich akcii za 3 mili­óny dolá­rov. Zdroj tvrdí, že Byt­tow si za svoje 3 mili­óny okam­žite kúpil Fer­rari — hračku ktorú chcel už veľmi dlho.

Čoskoro po prí­leve inves­tí­cii začala popu­la­rita Sec­retu upa­dať.

Zdalo sa, že jeho okam­žitá popu­la­rita bola skôr vyhnaná člán­kami médii, ako sku­toč­ným záuj­mom uží­va­te­ľov. Firma začala pra­co­vať na iných kon­cep­toch apli­ká­cii a v decem­bri pre­ro­bili Sec­ret tak, aby sa viac podo­bal na Yik Yak, ano­nymnú mik­rob­lo­go­va­ciu plat­formu pra­cu­júcu s vašou polo­hou.

V janu­ári opus­til spo­loč­nosť jeden zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov, Bader-Wechs­ler. Istá osoba pre­zra­dila Busi­ness Insi­deru, že on a Byt­tow mali veľmi odlišné pred­stavy o tom, ako zachrá­niť spo­loč­nosť. Ľudia, ktorí s Byt­to­wom už v minu­losti pra­co­vali tiež tvr­dia, že nie je naj­lep­ším mana­žé­rom, a že veľká dráma nastala už keď opúš­ťal Squ­are. Via­cero zdro­jov tvrdí, že ozná­mil spo­loč­nosti svoj odchod len krát­kym emai­lom, ktorý odka­zo­val na jednu jeho spo­lu­pra­cov­níčku, s kto­rou cho­dil a repliku z filmu Dobrý Will Hun­ting: “Gotta see about a girl.”

Jedna z naj­lep­ších andro­ido­vých prog­ra­má­to­riek, ktorú zamest­ná­vali, Sarah Hai­der, tak­tiež odišla v ten istý mesiac. Teraz pra­cuje pre star­tup Peris­cope, ktorý práve odkú­pil Twit­ter. Nane­šťas­tie, šia­lený rok Sec­retu je vlastne cel­kom typický star­tu­pový prí­beh. Firmy ako Yo, Ello, a Tur­nable tiež vytvo­rili veľa roz­ru­chu keď začí­nali, ale čoskoro si uve­do­mili, že mediálny ohlas a sku­točná popu­la­rita sú dve roz­dielne veci.

Nie je jasné, koľko peňazí má Sec­ret na to, aby zis­til, čo vlastne chce — ale oči­vidne skú­majú mnohé mož­nosti.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)