Seeg­rot­te: Naj­väč­šie pod­zem­né jaze­ro v Euró­pe, kto­ré náj­deš len kúsok od slo­ven­ských hra­níc

interez.sk / 9. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: 500px

Neďa­le­ko Vied­ne sa pod zemou ukrý­va prí­rod­ný uni­kát. Seeg­rot­te, naj­roz­siah­lej­šia jazer­ná jas­ky­ňa v Euró­pe, turis­tov oča­ru­je nevi­da­ným vzhľa­dom i smut­nou minu­los­ťou.

Naj­väč­šie pod­zem­né jaze­ro v Euró­pe sa nachá­dza v Dol­nom Rakús­ku, pri dedi­ne Hin­terb­rühl. Za zro­dom uni­kát­ne­ho pod­zem­né­ho sve­ta sto­jí prí­rod­ná kata­stro­fa, kto­rá sa odo­hra­la v roku 1912. Plá­no­va­ný odstrel vo vte­daj­šej sad­ro­vej bani spô­so­bil, že chod­by a štôl­ne zapla­vi­lo neuve­ri­teľ­ných 20-mili­ó­nov lit­rov vody.Po neho­de sa baňa na dlhú dobu uzav­re­la, záu­jem odbor­ní­kov ožil až v 30. rokoch 20. sto­ro­čia. Prá­ve vďa­ka ich ini­cia­tív­ne sa jaze­ro sta­lo prí­stup­né aj verej­nos­ti. Už vte­dy sa Seeg­rot­te sta­lo popu­lár­nou turis­tic­kou atrak­ci­ou. Počas dru­hej sve­to­vej voj­ny však túto neví­da­nú jazer­nú jas­ky­ňu zne­uži­li nacis­ti na svo­je úče­ly.

Dlhé chod­by slú­ži­li na výro­bu súčias­tok do lie­ta­diel. Pod­ľa zacho­va­ných pra­me­ňov, prá­cu vyko­ná­va­lo až 2 000 robot­ní­kov, medzi nimi aj veľ­ký počet poli­tic­kých väz­ňov. Tí, kto­rí pozna­li dôle­ži­té fak­ty o výro­be bojo­vých stro­jov, boli prí­sluš­ník­mi SS muče­ní a usmr­te­ní. Neskôr sa výro­ba zame­ra­la na kom­po­nen­ty pre rake­tu V-2 či pre vôbec prvé stí­hač­ky s trys­ko­vým poho­nom na sve­te. Behom oslo­bo­dzo­va­cích bojov bola fašis­tic­ká tová­reň zni­če­ná.

Po skon­če­ní voj­ny sa pod­zem­né jaze­ro opäť sprí­stup­ni­lo verej­nos­ti, čosko­ro sa sta­lo jed­nou z naj­vy­hľa­dá­va­nej­ších prí­rod­ných atrak­cií. Za rok si ju prí­de pozrieť oko­lo štvrť mili­ó­na ľudí. Jaze­ro si môže­te vychut­nať počas roman­tic­kej plav­by na moto­ro­vom člne, kto­rá trvá zhru­ba 45 minút. Otvo­re­ná pre turis­tov je celo­roč­ne, od 1. aprí­la až do 31. októb­ra sa pre­hliad­ky kona­jú den­ne.

So Seeg­rot­te sa však nespá­ja len desi­vá a násil­ná minu­losť. V roku 1993 sa tu ame­ric­ká fil­mo­vá spo­loč­nosť Walt Dis­ney roz­hod­la nato­čiť film Tra­ja muš­ke­tie­ri v hlav­ných úlo­hách s Chri­som O’Donnellom, Kief­rom Sut­her­lan­dom a Char­lie She­e­nom. Na mies­te zosta­li aj nie­kto­ré rek­vi­zi­ty, naprí­klad zla­tú loď tam náj­de­te ešte aj dnes.

Pridať komentár (0)