Šéfkuchári prezradili 5 vecí o fungovaní reštaurácií, ktoré si zrejme netušil

Ľubica Račeková / 12. júla 2018 / Food biznis

  • Ich práca je ná­ročná a skrýva mnoho vecí, ktoré si bežný zá­kaz­ník ne­uve­do­muje
  • Nie­ktoré re­štau­rá­cie va­ria nons­top, 24 ho­dín denne
  • V menu majú skryté mar­ke­tin­gové ta­jom­stvo
zdroj: Unsplash
  • Ich práca je ná­ročná a skrýva mnoho vecí, ktoré si bežný zá­kaz­ník ne­uve­do­muje
  • Nie­ktoré re­štau­rá­cie va­ria nons­top, 24 ho­dín denne
  • V menu majú skryté mar­ke­tin­gové ta­jom­stvo

Mnohí ľu­dia si mys­lia, že práca v re­štau­rá­cii vy­ža­duje len vá­šeň pre dobré jedlo, no pro­fe­si­onálni šéf­ku­chári a ma­ji­te­lia re­štau­rá­cií majú v sku­toč­nosti dosť tvrdú prácu. Zvlá­dajú toho na­ozaj veľa. Tu je päť málo zná­mych po­hľa­dov na prácu v re­štau­rá­cii, ktoré pre­zra­dili pro­fe­si­onálni šéf­ku­chári.

Ku­chyňa sa ni­kdy ne­zat­vára

Mnohí ku­chári pra­cujú ne­pretr­žite, aby udr­žali krok s do­py­tom. „Ku­chyňa je ot­vo­rená 24 ho­dín, ľu­dia si ne­uve­do­mujú, koľko príp­ravy vy­ža­duje va­re­nie vo veľ­kom množ­stve,“ po­ve­dal Ash­ley Da­vis, oce­nený šéf­ku­chár a ma­ji­teľ re­štau­rá­cie Cop­per Pot Sed­don v Mel­bourne v Aus­trá­lii, „často pri­pra­vu­jeme jedlo cez noc, aby sme udr­žali krok a šéf­ku­chári pra­cujú 14 ho­dín.“

Za­mest­nan­cov je viac, ako si mys­líš a zvlád­nuť ich je zlo­žité

Da­vis opí­sal skú­se­nosti z re­štau­rá­cie ako ča­sový zá­ber, ktorý po­zos­táva zo sé­rie in­te­rak­cií me­dzi ľuďmi a jed­lom. Po­ve­dal tiež, že v „zá­ku­lisí“ pra­cuje viac ľudí, než si hos­tia uve­do­mujú, od do­dá­va­te­ľov až po ľudí, ktorí majú na sta­rosti roz­voz jedla.

„Re­štau­rá­cia je celá o ľu­ďoch, zá­kaz­ní­koch, za­mest­nan­coch, do­dá­va­te­ľoch, far­má­roch, a tak ďa­lej,“ vy­jad­ril sa a do­dal, že podľa neho všetko na­ko­niec sme­ruje k zvlád­nu­tiu dy­na­miky me­dzi toľ­kými druhmi za­mest­nan­cov, a to vraj vie byť nie­kedy na­ozaj zlo­žité.

Menu nie sú tak lu­xusné, ako sa zdá

Kat­hleen Schaf­fer, bý­valý šéf­ku­chár a za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Schaf­fer, vy­svet­lil, že nie­ktoré po­ložky v menu sú len na vy­vá­že­nie ba­lansu me­dzi ce­nami. Lacné jedlá sú v lís­tku často len ako tvor­co­via cien, ktoré ná­sledne dá­vajú lu­xusný ná­dych iným dra­hým jed­lám.

Ak chýba jedna in­gre­dien­cia, chýba celé jedlo

Nina Cle­mente je šéf­ku­hárka, ktorá rada čerpá in­špi­rá­ciu od miest­nych far­má­rov. Ho­vorí, že po­kiaľ chýba čo i len jedna in­gre­dien­cia do re­ceptu, va­re­nie da­ného jedla ne­pri­chá­dza do úvahy.

Aj šéf­ku­chári ve­dia byť ne­tr­pez­liví

One­sko­re­nia môžu byť z mno­hých dô­vo­dov. Do­konca aj ku­chári, ktorí ve­dia, aká hek­tická je práca v re­štau­rá­cii, sú nie­kedy ne­tr­pez­liví. „Keď idem do re­štau­rá­cie a ča­kám prí­liš dlho, vždy sa spy­tu­jem, kde je toľko moje jedlo?“ pri­znala Nina Cle­mente. Do­dala však, že si ná­sledne uve­domí, že nie­kde mu­sel na­stať prob­lém…

Zdroj: thi­si­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)