Šestka miliardárov, ktorá pochádza z naozaj chudobných pomerov

Richard Vitkovský / 13. marca 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Flickr
  • „Po­vo­la­nie syn“. Takto han­livo na­zýva laická ve­rej­nosť mno­hých bo­ha­tých ľudí
  • Sku­toč­nosť je však taká, že práve tí naj­lepší z naj­lep­ších po­chá­dzali z veľmi skrom­ných po­me­rov

Oprah Win­frey

Známa te­le­vízna tvár ne­mala vždy na ru­žiach ustlané. Na­ro­dila sa do chu­dob­nej ro­diny v Mis­sis­sippi. Ani to jej však ne­zab­rá­nilo sta­no­vo­vať si vy­soké ciele. Po zisku šti­pen­dia na štát­nej uni­ver­zite v Ten­nes­see si pri­pí­sala aj ti­tul najm­lad­šej te­le­víz­nej spra­vo­daj­kyne tma­vej pleti. V roku 1983 sa pre­sťa­ho­vala do Chi­caga, kde sa po­stupne pre­pra­co­vala do mé­dií a ná­sledne k vlast­nej te­le­víz­nej show.

Jan Koum

Za­kla­da­teľ ko­mu­ni­kač­nej appky What­sApp sa na­ro­dil na Ukra­jine a vo veľmi chu­dob­ných po­me­roch. Jeho matka sa preto roz­hodla pre­sťa­ho­vať do sl­neč­nej Ka­li­for­nie. Žili v lac­nom apart­máne a aby mali pe­niaze, Jan za­me­tal pod­lahu v blíz­kom ob­chode. Za­chrá­nila ho až láska k po­čí­ta­čom. Keď sa na­učil prog­ra­mo­vať, vy­tvo­ril ap­li­ká­ciu What­sApp, ktorá mu navždy zme­nila ži­vot.

Larry El­li­son

Po­chá­dzal z tvr­dej ne­wy­or­skej štvrte Bro­ok­lyn a o vý­chovu sa sta­rali jeho teta a strýko. Po smrti svo­jej tety sa roz­ho­dol od­ísť do Ka­li­for­nie, kde ce­lých osem ro­kov vy­ko­ná­val rôzne po­fi­dérne práce. Všetko sa zme­nilo v roku 1977, keď za­lo­žil Oracle, ktorá patrí me­dzi top tech­no­lo­gické spo­loč­nosti na svete.

Fran­cois Pi­nault

Zo si­vej myšky pre­dá­to­rom. Aj tak by sa dal cha­rak­te­ri­zo­vať ži­vot tváre mód­neho kon­glo­me­rátu Ke­ring. V mla­dosti mu­sel do­konca opus­tiť strednú školu kvôli na­ráž­kam spo­lu­žia­kov na svoju chu­dobu. Dnes by si ich mo­hol všet­kých kú­piť. On však rad­šej ku­puje men­šie firmy, ktoré spadnú na dno po tur­bu­len­ciách na trhu.

Le­onardo Del Vec­chio

Oci­tol sa v si­ro­tinci už v mla­dom veku. Nie však kvôli úmr­tiu svo­jich ro­di­čov, ale kvôli chu­dobe. Jeho matka sa to­tiž o neho ne­do­ká­zala po­sta­rať. Keď do­spel, tak sa za­mest­nal vo firme, ktorá vy­rá­bala časti au­to­mo­bi­lov a rámy na oku­liare. Práve druhý pro­dukt ho oča­ril a oku­liare sa stali jeho váš­ňou. Keď mal 23, ot­vo­ril si vlastný ob­chod. Z ma­lej pre­dajne sa ne­skôr stal naj­väčší vý­robca sl­neč­ných a di­op­tric­kých oku­lia­rov na ce­lom svete.

Ro­man Ab­ra­mo­vich

Ži­vot tohto mi­liar­dára spre­vá­dzala smrť. Keď mal rok, jeho matka zo­mrela na otravu krvi. Jeho otec zo­mrel o dva roky ne­skôr. Ako úplná si­rota sa do­stal do opa­tery svojho strýka. Po­čas štú­dií za­čal pod­ni­kať a za­lo­žil firmu vy­rá­ba­júcu plas­tové hračky. Práve vďaka tomu sa do­stal k biz­nisu s ro­pou. V ob­dobí me­dzi rokmi 1996 – 1997 spolu s Bo­ri­som Be­re­zov­skym spri­va­ti­zo­val ropnú spo­loč­nosť Sib­neft. Táto je dnes známa pod náz­vom Gazp­rom Neft.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , wi­ki­pe­dia.org

Pridať komentár (0)