Šialené ceny v HongKongu. Parkovacie miesto tu stojí toľko, čo luxusný rodinný dom

Richard Vitkovský / 9. júla 2018 / Biznis

  • Hong­Kong patrí me­dzi najd­rah­šie miesta pre ži­vot.
  • Drahé tu nie je len uby­to­va­nie, ale aj oby­čajné par­ko­va­cie miesto
  • Par­ko­va­cie miesta sa to­tiž stá­vajú po­riadne ho­rú­cou ko­mo­di­tou, áut to­tiž pri­búda na roz­diel od miest na par­ko­va­nie
  • Ma­ji­te­lia par­ko­va­cích miest si tak ur­čujú výšku sumy – tá vy­stre­lila po­riadne vy­soko
zdroj: flickr
  • Hong­Kong patrí me­dzi najd­rah­šie miesta pre ži­vot.
  • Drahé tu nie je len uby­to­va­nie, ale aj oby­čajné par­ko­va­cie miesto
  • Par­ko­va­cie miesta sa to­tiž stá­vajú po­riadne ho­rú­cou ko­mo­di­tou, áut to­tiž pri­búda na roz­diel od miest na par­ko­va­nie
  • Ma­ji­te­lia par­ko­va­cích miest si tak ur­čujú výšku sumy – tá vy­stre­lila po­riadne vy­soko

Au­to­mo­bily sa stá­vajú prob­lé­mom veľ­ko­miest. Pri­bú­dajú ra­píd­nym tem­pom, ale miest na par­ko­va­nie je stále me­nej a me­nej. Nie je to­tiž možné sú­stavné bu­do­va­nie no­vých par­ko­va­cích plôch. Na druhú stranu to má aj ur­čité vý­hody pre ma­ji­te­ľov par­ko­vísk. Tie sa to­tiž po­stupne pre­mie­ňajú na luk­ra­tívny biz­nis, ktorý vy­ne­sie svojmu ma­ji­te­ľovi ob­rov­ské pe­niaze. Toto sa deje v Hong­Kongu. Mi­li­onári tu rastú ako huby po daždi.

Stačí vlast­níc­tvo mi­ni­málne jed­ného par­ko­va­cieho miesta a voľba vy­čká­va­cej tak­tiky. Ner­vo­zita ma­ji­te­ľov vo­zi­diel bude stú­pať a ochota kú­piť par­ko­va­cie miesto za šia­lené sumy bude na­ras­tať. Par­ko­viská sa to­tiž bu­dujú po­maly v po­rov­naní s na­ras­ta­jú­cim množ­stvom vo­zi­diel. Cena jed­ného par­ko­va­cieho miesta môže do­konca pre­ko­nať cenu po­riad­neho ro­din­ného domu. Ne­uve­ríš, ale je tomu tak. De­ve­lo­peri v lu­xus­nej štvrti v Hong Kongu si za par­ko­va­cie miesto pý­tajú re­kord­ných 765 000 do­lá­rov.

Par­ko­va­cie miesto nad zlato

„Je to šia­lené,“ ho­vorí zbe­ra­teľ his­to­ric­kých au­to­mo­bi­lov Dar­rin Woo, ktorý po­slal svoje vzácne kúsky Mer­ce­des-Benz 600 Pull­man a 1957 Fiat Abarth do Ka­li­for­nie, aby ušet­ril pe­niaze. Za po­dobnú sumu to­tiž môže kú­piť 5 ďal­ších vo­zi­diel. V po­rov­naní s ro­kom 2006 sa zvý­šila cena až 6-ná­sobne. Prie­merne tu za jedno par­ko­va­cie miesto za­pla­tíš 318 537 do­lá­rov.

Po­dobnú si­tu­áciu za­čí­najú po­ci­ťo­vať aj oby­va­te­lia iných veľ­ko­miest. Ceny po­maly, ale isto vzras­tajú na­prí­klad v Lon­dýne alebo v New Yorku na Man­hat­tane. Hong­Kong je cel­kovo naj­hor­ším mies­tom na svete, čo sa cien bý­va­nia týka. Toto smutné pr­ven­stvo si drží už ôsmy rok za se­bou. Oby­va­te­lia si to však môžu do­vo­liť. Sved­čia o tom aj in­ves­tí­cie do šia­le­ných vecí.

Nie­ktorí oby­va­te­lia Hong Kongu zvyknú in­ves­to­vať do zna­čiek ta­xis­lu­žieb alebo do gol­fo­vých vo­zí­kov, ktoré sa zvyknú pre­dá­vať za 255 000 do­lá­rov. Par­ko­va­cie miesta sa stali v po­sled­ných ro­koch luk­ra­tív­nou al­ter­na­tí­vou k ne­hnu­teľ­nos­tiam. Vláda Hong­Kongu to­tiž zvý­šila dane na byty a sprís­nila hy­po­téky. Na par­ko­va­cie miesto sa platí iba troj­per­centná daň. V prí­pade domu alebo bytu to môže byť až 30 %. Pod­ni­kavci tak vo­lia práve par­ko­viská.

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)