Šia­le­ne trans­pa­rent­ný CEO chce pomstu: Nebu­de to fun­go­vať, kým neza­ro­bím 20 miliard!

Martin Bohunický / 26. júla 2015 / Lifehacking

Tak­že od začiat­ku, CEO fir­my Jet, Marc Lore, sa stal zná­mym svo­jím nesku­toč­ným prí­stu­pom k trans­pa­ren­tnos­ti a voj­nou s Ama­zo­nom. Zalo­žil fir­mu Quid­si, kto­rá pre­dá­va­la celú radu rôz­nych pro­duk­tov. Ama­zon však našiel ces­tu, ako Mar­ca zni­čiť.

Ama­zon nasta­vil ceny tak, aby kaž­dá jed­na zásiel­ka, kto­rú Marc pre­dá, pre neho zna­me­na­la stra­tu. V roku 2010 bol Marc núte­ný pod tla­kom inves­to­rom svo­ju fir­mu Ama­zo­nu pre­dať, hoci za solíd­nych 550 mili­ó­nov dolá­rov a nasle­du­jú­ce dva roky strá­vil prá­cou pod Jef­fom Bez­o­som. Teraz sa roz­ho­dol zalo­žiť star­tup so 100 zamest­nan­ca­mi, kto­rý je totál­ne anti-Ama­zon. Pri­šiel čas na pomstu.

Jeho zau­jí­ma­vý star­tup sľu­bu­je ľuďom mož­nosť zakú­piť si pro­duk­ty o 10 – 15% lac­nej­šie, ako kde­koľ­vek inde. Ako to spra­vil? Jed­no­du­cho fun­gu­je bez pri­ráž­ky, pro­duk­ty pre­dá­va za ich nákup­nú cenu. Jedi­ný pro­fit by mu mal zabez­pe­čo­vať člen­ský popla­tok 50 dolá­rov roč­ne, kto­rý musia naku­pu­jú­ci zapla­tiť, aby moh­li u Mar­ca naku­po­vať.

Vo svo­jej fir­me posie­la Marc pra­vi­del­ne všet­kým svo­jim zamest­nan­com pre­zen­tá­ciu, kde je vysvet­le­né, čo sa dia­lo na zasad­nu­tí správ­nej rady. Otvo­re­ne hovo­rí aj o zamest­na­nec­kých akci­ach a ma verej­ný sys­tem pla­tov, kto­rý nedo­vo­lí zamest­nan­com vyjed­nať si lep­šie penia­ze.

Táto trans­pa­ren­tnosť sa pre­miet­la aj do Mar­cov­ho vzťa­hu s inves­tor­mi.

Strán­ka, kto­rú Marc spus­til, rais­la od inves­to­rov 225 mili­ó­nov dolá­rov. Týž­deň na to fir­ma roz­beh­la apli­ká­ciu JetS­tre­am, kto­rá inves­to­rom v reál­nom čase uká­že všet­ky detai­ly ohľa­dom finanč­ných zále­ži­tos­tí.

Marc ďalej otvo­re­ne inves­to­rom, ale aj nám smr­teľ­ní­kom, tvr­dí, že biz­nis model Jetu nebu­de fun­go­vať a nebu­de pro­du­ko­vať zisk, pokiaľ fir­ma dosta­toč­ne nepo­ras­tie. Vraj bude fir­ma dosť veľ­ká až vte­dy, keď v prie­be­hu roka pre­dá pro­duk­ty za 20 miliárd dolá­rov a bude mať aspoň 15 mili­ó­nov pla­tia­cich zákaz­ní­kov. Marc pred­po­ve­dá, že fir­ma by túto úro­veň moh­la dosiah­nuť v roku 2020. 

Medzi­tým Marc pre­zra­dil, že v budú­com roku plá­nu­je do mar­ke­tin­gu vra­ziť 100 mili­ó­nov dolá­rov a The Wall Stre­et Jour­nal infor­mu­je o tom, že chce rai­so­vať ešte ove­ľa viac peňa­zí, celé tri miliar­dy dolá­rov!

Tlak na nás je bru­tál­ny,” pove­dal Marc v tele­fo­nic­kom roz­ho­vo­re pre Busi­ness Insi­der. “Vie­me, že potre­bu­je­me zís­kať 20 miliard, tak­že ten­to tlak je na mies­te. Avšak kaž­dý mesiac sa nám darí postup­ne zni­žo­vať úro­veň našej stra­ty. Sme výraz­ne v mínu­se a za päť rokov sa potre­bu­je­me dostať z dola aspoň na nulu. To je teda sluš­ná por­cia tla­ku, nemys­lí­te?”

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)