Šia­lene trans­pa­rentný CEO chce pomstu: Nebude to fun­go­vať, kým neza­ro­bím 20 miliard!

Martin Bohunický / 26. júla 2015 / Tools a produktivita

Takže od začiatku, CEO firmy Jet, Marc Lore, sa stal zná­mym svo­jím nesku­toč­ným prí­stu­pom k trans­pa­ren­tnosti a voj­nou s Ama­zo­nom. Zalo­žil firmu Quidsi, ktorá pre­dá­vala celú radu rôz­nych pro­duk­tov. Ama­zon však našiel cestu, ako Marca zni­čiť.

Ama­zon nasta­vil ceny tak, aby každá jedna zásielka, ktorú Marc predá, pre neho zna­me­nala stratu. V roku 2010 bol Marc nútený pod tla­kom inves­to­rom svoju firmu Ama­zonu pre­dať, hoci za solíd­nych 550 mili­ó­nov dolá­rov a nasle­du­júce dva roky strá­vil prá­cou pod Jef­fom Bez­o­som. Teraz sa roz­ho­dol zalo­žiť star­tup so 100 zamest­nan­cami, ktorý je totálne anti-Ama­zon. Pri­šiel čas na pomstu.

Jeho zau­jí­mavý star­tup sľu­buje ľuďom mož­nosť zakú­piť si pro­dukty o 10 – 15% lac­nej­šie, ako kde­koľ­vek inde. Ako to spra­vil? Jed­no­du­cho fun­guje bez pri­rážky, pro­dukty pre­dáva za ich nákupnú cenu. Jediný pro­fit by mu mal zabez­pe­čo­vať člen­ský popla­tok 50 dolá­rov ročne, ktorý musia naku­pu­júci zapla­tiť, aby mohli u Marca naku­po­vať.

Vo svo­jej firme posiela Marc pra­vi­delne všet­kým svo­jim zamest­nan­com pre­zen­tá­ciu, kde je vysvet­lené, čo sa dialo na zasad­nutí správ­nej rady. Otvo­rene hovorí aj o zamest­na­nec­kých akci­ach a ma verejný sys­tem pla­tov, ktorý nedo­volí zamest­nan­com vyjed­nať si lep­šie peniaze. 

Táto trans­pa­ren­tnosť sa pre­mietla aj do Mar­covho vzťahu s inves­tormi.

Stránka, ktorú Marc spus­til, raisla od inves­to­rov 225 mili­ó­nov dolá­rov. Týž­deň na to firma roz­behla apli­ká­ciu JetS­tream, ktorá inves­to­rom v reál­nom čase ukáže všetky detaily ohľa­dom finanč­ných zále­ži­tostí.

Marc ďalej otvo­rene inves­to­rom, ale aj nám smr­teľ­ní­kom, tvrdí, že biz­nis model Jetu nebude fun­go­vať a nebude pro­du­ko­vať zisk, pokiaľ firma dosta­točne nepo­ras­tie. Vraj bude firma dosť veľká až vtedy, keď v prie­behu roka predá pro­dukty za 20 miliárd dolá­rov a bude mať aspoň 15 mili­ó­nov pla­tia­cich zákaz­ní­kov. Marc pred­po­vedá, že firma by túto úro­veň mohla dosiah­nuť v roku 2020. 

Medzi­tým Marc pre­zra­dil, že v budú­com roku plá­nuje do mar­ke­tingu vra­ziť 100 mili­ó­nov dolá­rov a The Wall Street Jour­nal infor­muje o tom, že chce rai­so­vať ešte oveľa viac peňazí, celé tri miliardy dolá­rov!

Tlak na nás je bru­tálny,” pove­dal Marc v tele­fo­nic­kom roz­ho­vore pre Busi­ness Insi­der. “Vieme, že potre­bu­jeme zís­kať 20 miliard, takže tento tlak je na mieste. Avšak každý mesiac sa nám darí postupne zni­žo­vať úro­veň našej straty. Sme výrazne v mínuse a za päť rokov sa potre­bu­jeme dostať z dola aspoň na nulu. To je teda slušná por­cia tlaku, nemys­líte?”

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)