Šia­lene úspešná kari­éra zakla­da­teľa Roc­ket Inter­netu

Kristína Šuvadová / 14. februára 2016 / Business

Oli­ver Samwer je jeden z troch bra­tov, ktorí sa podie­lali na tvorbe najús­peš­nej­šej star­tu­po­vej spo­loč­nosti — Roc­ket Inter­net.

Nemecká inter­ne­tová spo­loč­nosť so síd­lom v Ber­líne zažíva momen­tálne svoju chvíľku slávy. Roc­ket Inter­net sa venuje online star­tup pro­jek­tom. Posky­tuje tiež kan­ce­lár­ske pries­tory novým spo­loč­nos­tiam vo svo­jom sídle (v Ber­líne) s ponu­kou mar­ke­ti­nog­vých slu­žieb a s prí­stu­pom k inves­to­rom. Za cieľ si spo­loč­nosť kla­die najmä pôso­be­nie mimo úze­mia USA a Číny.

Jej traja zakla­da­te­lia — bra­tia Marc, Oli­ver a Ale­xan­der Samwer chceli zalo­žiť túto firmu už od mla­dého veku. Nako­niec sa im to poda­rilo a dnes vedú spo­loč­nosť v hod­note 6.5 miliardy eur.

Hna­cou silou celej spo­loč­nosti je Oli­ver Samwer, aj keď on sám skromne tvrdí, že to nie je pravda. Sláva tiež nie je nič pre neho. Na tla­čo­vých kon­fe­ren­ciách sa ukáže málo­kedy, rad­šej poc­tivo pra­cuje na svo­jom zlep­šení. Jeho známi tvr­dia, že svoju spo­loč­nosť berie smr­teľne vážne a nepozná nič, čo by mu bolo pred­nej­šie.

Oli­ver (vľavo) sa naro­dil v roku 1972 v Nemec­kom Kolýne nad Rýnom. Je o dva roky mladší, ako jeho brat Marc a o tri roky starší, ako jeho brat Ale­xan­der. Spolu tvo­ria nero­zlučné trio.

oliver1

Jeho rodi­čia boli obaja práv­nici. Otec Sig­mar Samwer bol v Kolíne nad Rýnom veľmi slávny. Za odbornú lite­ra­túru, ktorú tak často písal, zís­kal neskôr Nobe­lovu cenu. Tak­tiež bol veľmi dobrý pria­teľ Karla Cas­tensa, ktorý sa neskôr stal pre­zi­den­tom Nemecka.

oliver2

Traja bra­tia nie sú v rodine jediní zakla­da­te­lia. Ich dedko v minu­losti zalo­žil známu banku Got­haer Ver­si­che­rung.

oliver3

Naj­viac bra­tov inšpi­ro­vala úspešná nízko-roz­poč­tová letecká spo­loč­nosť Ryanair. Už vtedy vedeli, že chcú zalo­žiť podobnú spo­loč­nosť, ktorá bude rov­nako úspešná. No do lie­ta­diel sa nero­zu­meli, a tak prišli s vlast­ným nápa­dom.

oliver4

Oli­ver teda začal štu­do­vať obchodnú admi­ni­stra­tívu na škole manaž­mentu, ktorá sa nachá­dzala v blíz­kosti mes­tečka Kob­lenz (tiež v Nemecku).

oliver5

Jeho prvý star­tu­pový pro­jekt bol so spo­loč­nos­ťou Ego Tra­ding Com­pany, ktorá dová­žala a pre­dá­vala vlnené papuče z Bolí­vie.

oliver6

V roku 1988, keď sa bra­tia spolu pre­sťa­ho­vali do San Fran­cisca, bol Oli­ver spolu-auto­rom štú­die s náz­vom “Naj­zná­mej­šie star­tupy Ame­riky”. Počas výskumu si vši­mol, že väč­šina ame­ri­ča­nov svoje veci pre­dáva a vyhľa­dáva vďaka por­tálu menom eBay.

oliver7

Všetci traja sa roz­hodli, že niečo podobné vyskú­šajú aj v Nemecku. Pre­sťa­ho­vali sa teda späť a začali roz­bie­hať svoj ďalší pro­jekt.

V marci 1999 spus­tili aukčný web s náz­vom Alando, ktorý bol natoľko úspešný, že sa ho roz­hodli zpe­ňa­žiť. Za 100 dní bol Alando pre­daný za 43 mili­ó­nov dolá­rov a spo­loč­nosť eBay sa neskôr spus­tila aj v Nemecku. Oli­ver sa stal jej gene­rál­nym ria­di­te­ľom.

oliver8

V roku 2000 zalo­žili bra­tia ďalší pro­jekt menom “Jamba!”. Umož­ňo­val ľuďom kupo­vať mobilné a PC prí­slu­šen­stvo (hry a zvo­ne­nia). V roku 2004 ho pre­dali za 273 mili­ó­nov dolá­rov.

oliver9

O tri roky neskôr sa Samwe­rovci roz­hodli, že namiesto inves­to­va­nia do spo­loč­nosti si rad­šej vlastnú spo­loč­nosť zalo­žia. Plán bol roz­ší­riť ove­rené online pod­ni­ka­teľ­ské ser­very na tie trhy, na kto­rých také známe neboli.

oliver10

Jed­nou z prvých spo­loč­ností, kto­rej sa pomo­hol Roc­ket Inter­net roz­ší­riť, bol ame­rický online pre­dajca obuvi Zappos.

oliver11

Samwe­rovci inves­to­vali aj do face­bo­oku (10 mili­ó­nov dolá­rov), no svoj podiel pre­dali v čase, keď face­book nebol až tak známy.

oliver12

Aj napriek mno­hým nepraj­ní­kom sa Roc­ket Inter­net vyšpl­hal na vrchol. V októbri 2014 mal hod­notu niečo cez 6,5 miliardy dolá­rov.

oliver13

Momen­tálne pomo­hol Roc­ket Inter­net až 70-tim star­tu­po­vým spo­loč­nos­tiam. Oli­ve­rovi Samwe­rovi však nikdy nie je dosť a chystá sa posu­núť svoju spo­loč­nosť ešte ďalej.

oliver14

Zdroj: uk.businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)