Šia­le­ne úspeš­ná kari­é­ra zakla­da­te­ľa Roc­ket Inter­ne­tu

Kristína Šuvadová / 14. februára 2016 / Business

Oli­ver Samwer je jeden z troch bra­tov, kto­rí sa podie­la­li na tvor­be najús­peš­nej­šej star­tu­po­vej spo­loč­nos­ti — Roc­ket Inter­net.

Nemec­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť so síd­lom v Ber­lí­ne zaží­va momen­tál­ne svo­ju chvíľ­ku slá­vy. Roc­ket Inter­net sa venu­je onli­ne star­tup pro­jek­tom. Posky­tu­je tiež kan­ce­lár­ske pries­to­ry novým spo­loč­nos­tiam vo svo­jom síd­le (v Ber­lí­ne) s ponu­kou mar­ke­ti­nog­vých slu­žieb a s prí­stu­pom k inves­to­rom. Za cieľ si spo­loč­nosť kla­die naj­mä pôso­be­nie mimo úze­mia USA a Číny.

Jej tra­ja zakla­da­te­lia — bra­tia Marc, Oli­ver a Ale­xan­der Samwer chce­li zalo­žiť túto fir­mu už od mla­dé­ho veku. Nako­niec sa im to poda­ri­lo a dnes vedú spo­loč­nosť v hod­no­te 6.5 miliar­dy eur.

Hna­cou silou celej spo­loč­nos­ti je Oli­ver Samwer, aj keď on sám skrom­ne tvr­dí, že to nie je prav­da. Slá­va tiež nie je nič pre neho. Na tla­čo­vých kon­fe­ren­ciách sa uká­že málo­ke­dy, rad­šej poc­ti­vo pra­cu­je na svo­jom zlep­še­ní. Jeho zná­mi tvr­dia, že svo­ju spo­loč­nosť berie smr­teľ­ne váž­ne a nepoz­ná nič, čo by mu bolo pred­nej­šie.

Oli­ver (vľa­vo) sa naro­dil v roku 1972 v Nemec­kom Kolý­ne nad Rýnom. Je o dva roky mlad­ší, ako jeho brat Marc a o tri roky star­ší, ako jeho brat Ale­xan­der. Spo­lu tvo­ria nero­zluč­né trio.

oliver1

Jeho rodi­čia boli oba­ja práv­ni­ci. Otec Sig­mar Samwer bol v Kolí­ne nad Rýnom veľ­mi sláv­ny. Za odbor­nú lite­ra­tú­ru, kto­rú tak čas­to písal, zís­kal neskôr Nobe­lo­vu cenu. Tak­tiež bol veľ­mi dob­rý pria­teľ Kar­la Cas­ten­sa, kto­rý sa neskôr stal pre­zi­den­tom Nemec­ka.

oliver2

Tra­ja bra­tia nie sú v rodi­ne jedi­ní zakla­da­te­lia. Ich ded­ko v minu­los­ti zalo­žil zná­mu ban­ku Got­ha­er Ver­si­che­rung.

oliver3

Naj­viac bra­tov inšpi­ro­va­la úspeš­ná níz­ko-roz­poč­to­vá letec­ká spo­loč­nosť Ryanair. Už vte­dy vede­li, že chcú zalo­žiť podob­nú spo­loč­nosť, kto­rá bude rov­na­ko úspeš­ná. No do lie­ta­diel sa nero­zu­me­li, a tak priš­li s vlast­ným nápa­dom.

oliver4

Oli­ver teda začal štu­do­vať obchod­nú admi­ni­stra­tí­vu na ško­le manaž­men­tu, kto­rá sa nachá­dza­la v blíz­kos­ti mes­teč­ka Kob­lenz (tiež v Nemec­ku).

oliver5

Jeho prvý star­tu­po­vý pro­jekt bol so spo­loč­nos­ťou Ego Tra­ding Com­pa­ny, kto­rá dová­ža­la a pre­dá­va­la vlne­né papu­če z Bolí­vie.

oliver6

V roku 1988, keď sa bra­tia spo­lu pre­sťa­ho­va­li do San Fran­cis­ca, bol Oli­ver spo­lu-auto­rom štú­die s náz­vom “Naj­zná­mej­šie star­tu­py Ame­ri­ky”. Počas výsku­mu si vši­mol, že väč­ši­na ame­ri­ča­nov svo­je veci pre­dá­va a vyhľa­dá­va vďa­ka por­tá­lu menom eBay.

oliver7

Všet­ci tra­ja sa roz­hod­li, že nie­čo podob­né vyskú­ša­jú aj v Nemec­ku. Pre­sťa­ho­va­li sa teda späť a zača­li roz­bie­hať svoj ďal­ší pro­jekt.

V mar­ci 1999 spus­ti­li aukč­ný web s náz­vom Alan­do, kto­rý bol natoľ­ko úspeš­ný, že sa ho roz­hod­li zpe­ňa­žiť. Za 100 dní bol Alan­do pre­da­ný za 43 mili­ó­nov dolá­rov a spo­loč­nosť eBay sa neskôr spus­ti­la aj v Nemec­ku. Oli­ver sa stal jej gene­rál­nym ria­di­te­ľom.

oliver8

V roku 2000 zalo­ži­li bra­tia ďal­ší pro­jekt menom “Jam­ba!”. Umož­ňo­val ľuďom kupo­vať mobil­né a PC prí­slu­šen­stvo (hry a zvo­ne­nia). V roku 2004 ho pre­da­li za 273 mili­ó­nov dolá­rov.

oliver9

O tri roky neskôr sa Samwe­rov­ci roz­hod­li, že namies­to inves­to­va­nia do spo­loč­nos­ti si rad­šej vlast­nú spo­loč­nosť zalo­žia. Plán bol roz­ší­riť ove­re­né onli­ne pod­ni­ka­teľ­ské ser­ve­ry na tie trhy, na kto­rých také zná­me nebo­li.

oliver10

Jed­nou z prvých spo­loč­nos­tí, kto­rej sa pomo­hol Roc­ket Inter­net roz­ší­riť, bol ame­ric­ký onli­ne pre­daj­ca obu­vi Zappos.

oliver11

Samwe­rov­ci inves­to­va­li aj do face­bo­oku (10 mili­ó­nov dolá­rov), no svoj podiel pre­da­li v čase, keď face­bo­ok nebol až tak zná­my.

oliver12

Aj napriek mno­hým nepraj­ní­kom sa Roc­ket Inter­net vyšpl­hal na vrchol. V októb­ri 2014 mal hod­no­tu nie­čo cez 6,5 miliar­dy dolá­rov.

oliver13

Momen­tál­ne pomo­hol Roc­ket Inter­net až 70-tim star­tu­po­vým spo­loč­nos­tiam. Oli­ve­ro­vi Samwe­ro­vi však nikdy nie je dosť a chys­tá sa posu­núť svo­ju spo­loč­nosť ešte ďalej.

oliver14

Zdroj: uk.businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)