Šia­lený prí­beh značky Lam­borg­hini: Takto vzni­kalo jedno z naj­vý­ni­moč­nej­ších áut!

Martin Bohunický / 9. november 2015 / Tools a produktivita

V spo­loč­nosti superš­por­tov nie je Lam­borg­hini len čle­nom, je líd­rom.

V prie­behu posled­ných 50 rokov sa Lam­borg­hini stalo jed­nou z naj­žia­da­nej­ších a naj­reš­pek­to­va­nej­ších zna­čiek na auto­mo­bi­lo­vom trhu. Podobne ako jeho večný rival Fer­rari, aj Lam­borg­hini sa od počiatku stre­tá­valo s prob­lé­mami a pre­žilo nejednu finančnú krízu. 

V prie­behu času dala značka zo Sant’Agata svetu nie­koľko najú­žas­nej­ších a naji­ko­nic­kej­ších áut his­tó­rie. Toto je prí­beh o tom, ako sa z Lam­borg­hini stalo Lam­borg­hini!

Keď sa povie “Lam­borg­hini”, väč­šine ľudí príde na um podobný obrá­zok. No nie vždy to bolo tak.

Po dru­hej sve­to­vej vojne sa Fer­ruc­cio Lam­borg­hini uplat­nil s výro­bou far­már­skych stro­jov. S nado­bud­nu­tým majet­kom sa roz­ho­dol pri­niesť Európe novú značku superš­por­tov. 

Z výrobcu trak­to­rov sa teda napo­kon stala legenda. Pýtaš sa ako? Prob­lém je, že každý ti povie niečo iné.

Jedna ver­zia tvrdí, že Fer­ruc­cio sa roz­ho­dol vytvo­riť vlastnú značku z trucu. Ako moto­ris­tický nad­še­nec vlast­nil Lam­borg­hini celý rad auto­mo­bi­lov, medzi nimi aj vozidlá Mase­rati a Fer­rari, s kto­rými však nebol nikdy spo­kojný a sťa­žo­val sa samot­nému Enzovi Fer­ra­rimu. Enzo Fer­rari na sťaž­nosť rea­go­val podráž­dene a vyhlá­sil, že Lam­borg­hini môže maxi­málne jaz­diť na trak­tore, keď nevie jaz­diť autom a že jeho kri­tiku nepri­jíma. Fer­ruc­cio sa naštval a pove­dal, že začne robiť sku­točne dobré autá.

Druhá ver­zia tvrdí, že moti­vá­ciou bol jed­no­du­cho zisk, seg­ment superš­por­tov bol eko­no­micky atrak­tívny. Pravda je zrejme nie­kde upro­stred. 

Iko­nické logo býka zna­mená len to, že Fer­ruc­cio bol nad­šen­com do býčich zápa­sov. Každé auto z dielne Lam­borg­hini je pome­no­vané po býkovi, alebo po nie­čom, čo sa býkov týka.

Lam­borg­hini debu­to­val v roku 1963 s nád­her­ným 350GT.

Aby bol dizajn naozaj špič­kový, ukra­dol Enzovi dizaj­né­rov z Car­ro­zer­ria Tou­ring.

Lam­borg­hini ďalej potre­bo­val poriadny motor. Aby ho vytvo­ril, vzal Fer­rari ďal­šieho zamest­nanca — šéfa vývoja Giotta Biz­zar­ri­niho.

Biz­za­ri­niho 3,5 lit­rový V12 bol a stále je výni­močný.

Prie­be­hom času bol motor stále väčší, výkon­nejší a tech­no­lo­gicky vyspe­lejší.

No jeho gro sa prak­ticky nezme­nilo. Vylep­šený model Biz­zar­ri­niho motora je dokonca stále aj v Mur­ci­é­lagu.

Ďal­ším mode­lom Lam­borg­hini bola štý­lová, no stále kon­venčná Miura.

Napriek popu­la­rite Miura však Lam­borg­hini nemalo dosť peňazí. V roku 1972 bol Fer­ruc­cio nútený pre­dať značku švaj­čiar­skej sku­pine.

Po odchode Fer­ruc­cia zme­nila značka maji­teľa nie­koľ­ko­krát. V prie­behu týchto rokov vydala model Espada…

…Jarama…

…a štvor­miestne Urraco.

V roku 1974 vydal Lam­borg­hini prvý model s iko­nic­kým otvá­ra­ním dverí. Toto je Coun­tach. 

V prie­behu rokov Coun­tach súpe­ril na auto­sa­ló­noch s Fer­rari. Keď však išlo o pla­gáty na ste­nách tíne­dže­rov, Coun­tach víťa­zil o kilo­metre.

Coun­tach je 40 rokov po vydaní stále jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších a naj­zná­mej­ších mode­lov. 

Keďže Fer­rari potom vydalo výni­močný F40 a do súťaže sa s 959 pri­plietlo aj Pors­che, Lam­borg­hini potre­bo­valo novú vlaj­kovú loď. Na tento model čakáš celý člá­nok — vzniklo Lam­borg­hini Diablo.

Diablo bolo posled­ným mode­lom Lam­borg­hini pred smr­ťou Fer­ruc­cia Lam­borg­hi­niho. Zomrel v roku 1993 a dožil sa 76 rokov.

Lam­borg­hini sa roz­hodla kúpiť nemecká Audi. No než sa tak stalo, CEO značky Audi si pýtal povo­le­nie od šéfa VW Groups Fer­di­nanda Pie­cha. Piech ako poto­mok Fer­di­nanda Pors­che s tým mal prob­lém, pre­tože nech­cel skla­mať svoju rodinu. Napo­kon však k obchodu v roku 1998 prišlo. A prvým mode­lom pod hla­vič­kou Audi sa stalo Mur­ci­é­lago.

Mur­ci­é­lago bolo pome­no­vané podľa býka, kto­rého mata­dor bodol 24-krát a ten napriek tomu pre­žil. Pekný odkaz riva­lom z Mara­nella :)

V roku 2004 pri­dalo Lam­borg­hini do port­fó­lia entry-level Gal­lardo. Toto auto sa stalo najp­re­dá­va­nej­ším mode­lom značky v his­tó­rií.

V roku 2005 sa stal šéfom Step­han Win­kel­mann a vydať prvé auto mu trvalo 6 rokov. V roku 2011 vydal Win­kel­man­nov tím Aven­ta­dor.

Aven­ta­dor je pome­no­vaný podľa býka, ktorý v roku 1993 pre­žil bru­tálny súboj s mata­do­rom. 

V roku 2014 vyšiel nástupca Gal­larda Hura­can. Hura­can bol býk, ktorý bojo­val v roku 1879.

Dnes chystá Lam­borg­hini okrem špe­ciál­nych mode­lom ako Veneno…

…a Sesto Ele­mento…

…aj svoje prvé SUV s náz­vom Urus.

Dnes je Lam­borg­hini úplne inou znač­kou, než bola pred pia­timi deká­dami. 

Finančne sta­bilná značka je pri­pra­vená tvo­riť ďal­šie legen­dárne superš­porty. A ja sa na to nesku­točne teším.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)